Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2018

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/3

 

20.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 245

Vuoden 2018 talousarvion toteutumisennuste

HEL 2018-005610 T 02 02 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi vuoden 2018 talousarvion toteutumisennusteen.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta esitti toteutumisennusteen perusteella kaupunginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi 2,4 miljoonan euron ylitysoikeutta talousarviokohtaan 2 10 Kasvatus ja koulutus.

Esityksen perusteena ovat kaupungin saamat käyttötarkoitussidonnaiset valtionavustukset sekä muu ulkopuolinen rahoitus, jotka kattavat ylityksen.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Anna Tarkkala-Hellström, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86442

anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 30.10.2018 merkitä tiedoksi talousarvion kolmannen toteutumisennusteen. Kolmannen ennusteen mukaan käyttötaloudessa ennakoitiin kertyvän tuloja noin 5,4 miljoonaa euroa ja menoja noin 4,9 miljoonaa euroa enemmän kuin talousarviossa on ennakoitu. Pääosa tulojen ylityksestä ja ennakoitu menoylitys johtuvat käyttötarkoitussidonnaisista valtionavustuksista sekä muusta ulkopuolisesta rahoituksesta, jota ei ole pystytty huomioimaan talousarviossa.

Ylitysoikeusesitykset vuoden 2018 talousarvioon on kaupunginhallituksen ohjeiden mukaan tehtävä 30.11. mennessä.  Jotta ylitystarve pystyttäisiin arvioimaan mahdollisimman tarkasti, lautakunnalle luvattiin tarkennettu ennuste käyttötalouden ylitystarpeesta tähän kokoukseen ylitysoikeusesityksen tekemiseksi.

Toimiala on tarkentanut toteutumisennustetta huomioiden toteutuneet tulo- ja menokertymät sekä marraskuun alussa valmistuneet koulujen ja oppilaitosten budjettitarkistukset.

Tuloja ennakoidaan kertyvän 5,7 miljoonaa euroa yli talousarvion eli 0,3 miljoonaa euroa enemmän kuin kolmannessa ennusteessa arvioitiin. Menoennuste on laskenut noin 2,5 miljoonalla eurolla verrattuna kolmanteen ennusteeseen. Tuoreimpien tietojen perusteella menojen ennakoidaan ylittävän talousarvion noin 2,4 miljoonalla eurolla.

Käyttötalouden menoissa ennustettu ylitys on luonteeltaan tekninen. Kaupungin saama ulkopuolinen rahoitus kattaa ylityksen. Toimiala on kuitenkin bruttobudjetoitu: lautakuntaa sitovat kaupunginvaltuustoon nähden kokonaismenot riippumatta tulojen määrästä. Kokonaismenot eivät saa ylittää talousarviota ilman kaupunginvaltuuston myöntämää ylitysoikeutta.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Anna Tarkkala-Hellström, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86442

anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 30.10.2018 § 227

HEL 2018-005610 T 02 02 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi vuoden 2018 talousarvion kolmannen toteutumisennusteen.

14.08.2018 Ehdotuksen mukaan

29.05.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Anna Tarkkala-Hellström, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86442

anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566