Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2018

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/16

 

20.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 255

Oikaisuvaatimus työnohjauksen hankinnasta

HEL 2018-004645 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** 2.10.2018 tekemän oikaisuvaatimuksen, jonka tämä oli tehnyt kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.9.2018 (189 §) tekemästä päätöksestä, koska esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 310 21582

janne.tarkoma(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 1.10.2018

2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palveluntarjoajat

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, hankinnat

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

********** on tehnyt oikaisuvaatimuksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.9.2018 tekemästä päätöksestä (189 §), jossa päätettiin Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työnohjauksen hankinnasta ajalle 1.10.2018 - 30.9.2021 (diaarinumero: HEL 2018-004645). Hankinnasta ilmoitettiin Hilmassa ja Cloudian tarjouspalvelussa 24.4.2018.

Vaatimuksena hankintaoikaisun tekijä on esittänyt seuraavat vaatimukset:

Oikaisuvaatimuksen tekijä pyytää perusteluja saamalleen pisteytykselle 2. laatukriteerin (vähintään 3. vuoden työkokemus kasvatus- ja opetusalalla) osalta. Ensimmäisen vaatimuksen osalta hankintayksikkö katsoo, ettei tarjoaja ole tarjouksessaan esittänyt edellytettyjä työtodistuksia, vaan ainoastaan oman selvityksensä työhistoriastaan. Näin ollen perusteita hankintapäätöksen muuttamiselle tällä perusteella ei ole.

Toiseksi oikaisuvaatimuksen tekijä pyrkii selventämään alkuperäiseen tarjoukseen liittämäänsä selvitystä työkokemuksestaan esittämällä laskelman työkokemuksensa pituudesta kuukausina ja vuosina sekä täydentämään aiempaa selvitystä Larmis Oy:n ja HUS Sairaanhoitopiirin työn sisältöä kuvaavilla työtodistuksillaan. Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijä perustelee Helsingin yliopiston psykoterapiakoulutukseen liittyvän työtodistuksensa puuttumista tarjousasiakirjoista sillä, että kyseinen opetustyö jatkuu edelleen. Tämän oikaisuvaatimuksen kohdan osalta hankintayksikkö katsoo, ettei perusteita hankintapäätöksen oikaisuun ole. Hankintayksikkö on tarjouspyynnössään edellyttänyt tarvittavien todistusten toimittamista, tarjouskilpailun määräaikoja noudattaen. Lisäksi terveydenhuoltoalan työkokemusta ei luettu kasvatus- ja koulutusalan työkokemukseksi. Hankintayksikkö katsookin, ettei näiden selvitysten perusteella ole perusteita muuttaa alkuperäistä hankintapäätöstä.

Oikaisuvaatimuksen tekijän kolmannessa vaatimuksessa viitataan siihen, että hankintayksikkö olisi tarjouspyynnössään edellyttänyt tarjoajalta vähintään kolmen (3) vuoden työkokemusta tietyltä aikaväliltä sekä relevantin työkokemuksen rajaamista koskemaan vain tiettyä kouluastetta tai varhaiskasvatustoimintaa. Hankintayksikkö katsoo, että tämä väite on virheellinen, sillä tarjouspyynnössä ei ole asetettu ajallisia vaatimuksia tarjoajan työkokemuksen ajankohdalle. Lisäksi tarjouspyyntövaiheessa on huomioitu myös työkokemus korkeakoulu- ja yliopistotasolta.

Neljänneksi oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii oikaisua työkokemustaan koskevaan hankintayksikön ratkaisuun. Lisäksi hakija vaatii kyseisen ratkaisun kumoamista ja edellä mainittua työkokemusta koskevan 2. laatukriteerin täyttymisen hyväksymistä alkuperäisessä tarjouksessa esitetyn selvityksen sekä tarjoajan oikaisuvaatimuksen liitteenä toimittamien todistuskopioiden perusteella. Tämän väitteen osalta hankintayksikkö katsoo, ettei perusteita alkuperäisen päätöksen muuttamiseen ole. Perusteinaan hankintayksikkö viittaa aiemmissa kohdissa esittämiinsä tosiseikkoihin.

Viidennessä oikaisuvaatimuksen vaatimuksessa hakija vaatii oikaisua ratkaisuun, jossa Psykoterapiapalvelu CompassiON on valittu hyväksyttyjen tarjoajien joukkoon. Oikaisuvaatimuksen esittäjän mukaan Psykoterapiapalvelu CompassiON:in kohdalla laatukriteerissä 1 asetetut vaatimukset eivät olleet täyttyneet. Tämä ilmenee hakijan mukaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työnohjauksen hankinnasta laaditun Pöytäkirjaotteen liitteenä olevasta psykologin työnohjauksen hankintaa koskevasta taulukosta (ss.33-35). Myös tämän vaatimuksen osalta hankintayksikkö katsoo, ettei perusteita alkuperäisen hankintapäätöksen muuttamiseen ole. Tarjouskilpailussa on huomioitu sekä hinta- että laatupisteet. Valituksi ovat tulleet ne kahdeksan (8) tarjoajaa, joilla on ollut suurimmat kokonaispisteet.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 310 21582

janne.tarkoma(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 1.10.2018

2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palveluntarjoajat

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, hankinnat

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 18.09.2018 § 189

HEL 2018-004645 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että toimialan työnohjaukset ajalla 1.10.2018 - 30.9.2021 hankitaan seuraavasti:

A) Esimiesten ja johdon työnohjaus sekä hallinto- ja tukipalveluiden henkilöstön työnohjaus

1. Tutkivamieli
2. RMV-koulutus Oy
3. PRO koulutus ja konsultointi Oy
4. Solento Tmi ja Werka kehitys Oy/Aittamo
6. MukavaMonday ja Tmi Marjukka Rintamäki
8. KEHITYSTIIMI OY Hautamäki
9. MASTERMENTOR ja Methodos Consulting/Oulun Työnohjauspalvelut
11. Kirsti Pirttijärvi
12. Jyväskylän koulutuskeskus/Kekkonen
13. Tmi Bodil Mickels
14. Olivia perhehoito-ja koulutuspalvelut Oy
15. M.Cederberg Oy

B) Kasvatus- ja opetushenkilöstön työnohjaus

1. Tutkivamieli
2. RMV-koulutus Oy
3. Solento Tmi ja Tmi Bodil Mickels
5. Ami-säätiö, Amiedu ja  Avantech Innovations Oy
7. Tmi Ulla Hautajärvi
8. PRO koulutus ja konsultointi Oy
9. Tmi Anja Malmivaara
10. KEHITYSTIIMI OY Lamberg
11. Psykologipalvelu MIELLE, Psykologipalvelut Tuovi Keränen, 
     Psykoterapia- ja konsultaatiopalvelut Eudaimonia ja Valmennus Mari Juote
15. Tmi Liisa Valve-Mäntylä, Werka kehitys/Juote, Ruokolainen, Kupiainen, Kiander ja Onnismaa
21. Jellona Dolores-Music
22. Psyykkisen hyvinvoinnin keskus Komppi Oy/Talvio
23. ELR Oy
24. Tarinatehdas
25. Koulutus- ja materiaalipalvelu Sillanrakentajat Oy ja Pirjo Pihlava
27. Psykoterapiakeskus Vastaamo Oy/Lehto, Silander
29. CommuniArt Oy, Esa Pursiainen ja Tmi Sari Metsämaa
32. Ulappa Consulting
33. Kirsti Pirttijärvi, MASTERMENTOR, Työyhteisövalmennus K.Jonsson Oy

C) Erityiskasvatuksen ja -opetuksen henkilöstön työnohjaus

1. Kalliorannan Työhyvinvointipalvelut/Kukkonen
2. Työnohjaus ja ratkaisukeskeinen valmennus Annukka Töyri
3. Aavekonsultit Oy
4. Solento Tmi
5. Avantech Innovations/Jutila
6. KEHITYSTIIMI OY Partanen
7. Werka kehitys Oy/Ruokolainen
8. Psykoterapiakeskus Vastaamo Oy/Lehto
9. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Ruskis/Oja, Sillanpää ja Ruutu
12. MASTERMENTOR
13. Psyykkisen hyvinvoinnin keskus Komppi Oy/Tallgren
14. Psykoterapia- ja konsultaatiopalvelut Eudaimonia
15. Werka kehitys Oy/Aho

D) Psykologien työnohjaus

1. Ami-säätiö, Amiedu
2. Psykologipalvelu MIELLE
3. Pirjo Pihlava ja Werka kehitys Oy/Aittamo
5. Esa Pursiainen
6. Sosionova - koulutus- ja kasvukeskus osk./Rauanheimo
7. Mentore oy ab
8. Psykoterapiapalvelu CompassiON

E) Kuraattoreiden työnohjaus

1. Tmi Sopivasto toisin
2. Psykologipalvelu MIELLE
3. KEHITYSTIIMI OY Lamberg
4. Psykoterapia- ja konsultaatiopalvelut Eudaimonia
5. Tarinatehdas
6. Kalliorannan Työhyvinvointipalvelut
7. CommuniArt Oy
8. Psykoterapiapalvelu CompassiON

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä tarjouspyynnön vastaisina seuraavat palveluntarjoajat:

Andante Oy/Launila
Ab KBTterapi.ax
Aila Karppinen Tmi
Connina Tmi Fma
Eeva Jännes
Johanna Wahlbeck Oy
Jyväskylän koulutuskeskus/Vartiainen
Lyhytterapiatalo Shortum Oy/Lehto
New Beat Consulting Oy
Psykoterapiakeskus Vastaamo Oy/Poijärvi
Psykologipalvelut MindLink
Ratkaisutoimisto Aamupäivä Oy
Ratkori, Kari Muhonen
Tecum Ky/Tuula Stenroth
Tikkurilan psykoexpertit Oy
TSaara K. Aalto
TuLe-terapiaan, terapiapalvelut Tuija Leinonen Oy
Tmi Rauni Nousiainen.
Sosionova-koulutus- ja kasvukeskus osk./Sjöblom
Werka Kehitys Oy/Laukkarinen

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta oikeutti ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtajan hankkimaan ruotsinkielistä työnohjauspalvelua suorahankintana vertailuun valituilta toimittajilta perustellusti,  enintään 40 000 eurolla, koska palvelua ei tarjottu riittävästi.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta oikeutti toimialajohtajan allekirjoittamaan tätä päätöstä vastaavat hankintasopimukset.

Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on n. 1 milj. euroa, alv. 0 %.

Sopimuskausi on kolme (3) vuotta ja se alkaa 1.10.2018 ja päättyy 30.9.2021. Hankinta sisältää yhden (1) vuoden option, jonka käyttöönotosta päättää toimialajohtaja.

Sopimus syntyy molempien osapuolten allekirjoituksella, kuitenkin aikaisintaan 14 pv päätöksen tiedoksi saannista.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Päivi Koskinen, johtava hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 86341

paivi.koskinen(a)hel.fi

Hanna Jurvansuu, erityissuunnittelija, puhelin: 310 83262

hanna.jurvansuu(a)hel.fi

Allan Hasari, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42284

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566