Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2018

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/7

 

20.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 249

Muutos kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätökseen 21.11.2017 § 112 täysvarustelukoulujen esitystekniikan hankinnasta

HEL 2017-011005 T 02 08 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti muuttaa 21.11.2017 § 112 tekemäänsä päätöstä siten, että tilataan Helsingin kaupungin täysvarustelukouluihin esitystekniikkaa lisää yhteishintaan enintään 100 000,00 eurolla (ALV 0%).

Lisäksi lautakunta päätti valtuuttaa toimialajohtajan tekemään lisätilauksen kevennetyn kilpailutuksen voittaneen toimittajan kanssa.

Tuotteet maksetaan tietotekniikkahankinnoista tililtä: 450001, projektinumero 148924604408 (Digitalisaatio, esitystekniikka).

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Antti Kokkola, ict-hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21428

antti.kokkola(a)hel.fi

Karri Mehtälä, ICT-projektipäällikkö, puhelin: 310 88045

karri.mehtala(a)hel.fi

Soili Haapala, tietohallintopäällikkö, puhelin: 310 86547

soili.haapala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta myönsi täysvarustelukouluprojektille 21.11.2017 enintään 588 245,00 euroa (ALV 0%) varoja esitystekniikan hankkimiseen ja asentamiseen. Projektin asennusvaiheen aikana on ilmennyt, että osassa kohteita on tapahtunut muutoksia mm. tilojen järjestelyissä, suunnitelluissa kaapelointipituuksissa ja koulujen esitystekniikkakaapeloinneissa. Nämä ovat johtaneet lisätyötarpeisiin, kuten projektorien siirtämiseen tai kuvasignaalin jakamislaitteiden hankintaan. Edellä mainittujen lisäinvestointien tarve on enintään 100 000,00 euroa (ALV 0%).

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Antti Kokkola, ict-hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21428

antti.kokkola(a)hel.fi

Karri Mehtälä, ICT-projektipäällikkö, puhelin: 310 88045

karri.mehtala(a)hel.fi

Soili Haapala, tietohallintopäällikkö, puhelin: 310 86547

soili.haapala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

ICT-hankinnat

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 12.12.2017 § 145

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 21.11.2017 § 112

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566