Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2018

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/3

 

17.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 65

Viisivuotiaiden varhaiskasvatusmaksu yli neljän tunnin varhaiskasvatuksen osalta

HEL 2018-002264 T 02 05 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että maksuttoman varhaiskasvatuksen (4 tuntia päivässä) lisäksi järjestettävän varhaiskasvatuksen maksut määräytyvät viisivuotiailla seuraavasti:

- kun varhaiskasvatusta on päivässä 4-5 tuntia, on maksu 20 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta,
- kun varhaiskasvatusta on 5-7 tuntia päivässä, on maksu 40 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta, ja
- kun varhaiskasvatusta on yli 7 tuntia päivässä, on maksu 65 % kokoaikaisesta varhaiskasvatuksen maksusta.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että viisivuotiaiden maksuton varhaiskasvatus järjestetään noudattaen Helsingissä päätettyjä esiopetuksen toiminta-aikoja.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Arja Juvonen, asiakasmaksupäällikkö, puhelin: 310 41846

arja.juvonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin strategiassa vuosille 2017 -2020 mainitaan, että eriarvoistumista vähentää erityisesti laadukas opetus ja varhaiskasvatus. Siksi Helsinki tavoittelee varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamista. Varhaiskasvatuksen maksuttomuutta edistetään siten, että se on maksutonta viiden vuoden iästä alkaen vähintään neljä tuntia päivässä.

Vuonna 2017 oli viisivuotiaiden varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen maksutulokertymä noin 4,1 milj. euroa ja maksuton viisivuotiaiden varhaiskasvatus vähentää maksukertymää noin 2 milj. euroa. Helsingissä on 6 469 vuonna 2013 syntynyttä lasta ja arviolta 550 lasta ei ole tällä hetkellä varhaiskasvatuksen piirissä. Viisivuotiaiden maksuttoman neljän tunnin jälkeisestä varhaiskasvatuksesta asiakasmaksu määräytyy samoin perustein kuin esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen osalta:

Viisivuotiaan maksuton varhaiskasvatus (4 tuntia päivässä) ja tätä täydentävä varhaiskasvatus: Esimerkkinä korkein maksu korkeimmassa maksuluokassa (1.8.2018 lukien korkein maksu 289,00 euroa kuukaudessa):

4 tuntia on maksuton 

 

Max. 5 tuntia

 58,00  euroa/kk

Yli 5 tuntia - max. 7 tuntia

116,00  euroa/kk

Yli 7 tuntia  65 %

188,00  euroa/kk

 

Viisivuotiaiden maksuton varhaiskasvatus noudattaa esiopetuksen toiminta-aikoja, jotka ovat seuraavalle toimikaudelle 9.8.2018 – 31.5.2019. Viisivuotiaiden maksutonta varhaiskasvatusta ei ole esiopetuksen lomien eikä kesälomien aikana. Näinä aikoina lapsen varhaiskasvatuksen maksu määräytyy osa- tai kokoaikaisen hoidon mukaisesti.

Helsinki on hakenut mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun ajalle 1.8.2018 – 31.7.2019.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Arja Juvonen, asiakasmaksupäällikkö, puhelin: 310 41846

arja.juvonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatus ja koulutus

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 27.03.2018 § 46

HEL 2018-002264 T 02 05 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

27.03.2018 Pöydälle

Asian aikana kuultavana oli Carola Harju. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Arja Juvonen, asiakasmaksupäällikkö, puhelin: 310 41846

arja.juvonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566