Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2018

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/4

 

17.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 66

Yksityiselle varhaiskasvatuksen tuottajalle maksettava korvaus viisivuotiaiden neljän tunnin maksuttomasta varhaiskasvatuksesta

HEL 2018-000840 T 02 05 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että yksityiselle palveluntuottajalle maksetaan viisivuotiaista 160 euron kuukausikorvaus neljän tunnin maksuttoman hoitopäivän osalta suomenkielisessä ja ruotsinkielisessä yksityisessä varhaiskasvatuksessa koulujen ja esikoulujen aukioloajalta. Toimintakaudella 2018 - 2019 korvaus koskee 2013 syntyneitä lapsia.

Käsittely

Vastaehdotus:
Petra Malin: Kasvatus-ja koulutuslautakunta päättää, että yksityiselle palveluntuottajalle maksetaan viisivuotiaista 140 euron kuukausikorvaus neljän tunnin maksuttoman hoitopäivän osalta suomenkielisessä ja ruotsinkielisessä yksityisessä varhaiskasvatuksessa koulujen ja esikoulujen aukioloajalta. Toimintakaudella 2018 - 2019 korvaus koskee 2013 syntyneitä lapsia.

Perustelut:

Korvauksen suuruus yksityisille tulisi olla 35% keskimääräisestä maksusta, koska korvaus tulisi määrittää suhteessa samalla periaatteella kuin julkisessa kokopäivähoidossa.
Esittelijän esityksessä yksityisille palveluntuottajille on esitetty keskimääräistä 40% korvausta ja julkiselle puolelle 35% korvaus.

Kannattaja: Vesa Korkkula

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kasvatus-ja koulutuslautakunta päättää, että yksityiselle palveluntuottajalle maksetaan viisivuotiaista 140 euron kuukausikorvaus neljän tunnin maksuttoman hoitopäivän osalta suomenkielisessä ja ruotsinkielisessä yksityisessä varhaiskasvatuksessa koulujen ja esikoulujen aukioloajalta. Toimintakaudella 2018 - 2019 korvaus koskee 2013 syntyneitä lapsia. Perustelut:  Korvauksen suuruus yksityisille tulisi olla 35% keskimääräisestä maksusta, koska korvaus tulisi määrittää suhteessa samalla periaatteella kuin julkisessa kokopäivähoidossa.
Esittelijän esityksessä yksityisille palveluntuottajille on esitetty keskimääräistä 40% korvausta ja julkiselle puolelle 35% korvaus.

Jaa-äänet: 10
Ted Apter, Martina Harms-Aalto, Ville Jalovaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Pia Kopra, Abdirahim Mohamed, Dani Niskanen, Pia Pakarinen, Seppo Siika-aho

Ei-äänet: 2
Vesa Korkkula, Petra Malin

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Mirita Saxberg

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Petra Malinin vastaehdotuksen äänin 10–2. Poissa 1.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi

Anna Tarkkala-Hellström, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86442

anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsinkiläiset vanhemmat voivat valita lapselleen kunnallisen tai yksityisen päiväkoti- tai perhepäivähoitopaikan. Yksityinen varhaiskasvatus täydentää kunnallista varhaiskasvatusta. Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa on yhteensä 30 877 lasta ja yksityisessä 3 524. Suomenkielisiä kunnallisia päiväkoteja on 332 ja yksityisisä päiväkoteja on 119. Ruotsinkielisessä kunnallisessa varhaiskasvatuksessa on 2055 lasta, ostopalveluissa 208 ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa 250. Ruotsinkielisiä päiväkoteja on 33, ostopalvelupäiväkoteja 7 ja yksityisiä 8.  

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alenivat 1.1.2018 alkaen. Kallein maksu on edelleen 290 euroa ja toisen lapsen maksu muuttui 90 prosentista 50 prosenttiin. Alin hoitomaksu on 27 euroa.

Tämän lisäksi Helsingissä tehtiin päätös viisivuotiaiden 20 tunnin maksuttomasta varhaiskasvatuksesta 1.8.2018 alkaen. Muutosten johdosta kunnallinen varhaiskasvatus on huomattavasti aiempaa edullisempaa useammille perheille.

Edellä mainitusta syistä johtuen alenee kunnallisen varhaiskasvatuksen maksut perheille. Vastaavasti yksityisen varhaiskasvatuksen maksut tulevat suhteessa kunnalliseen maksuun entistä korkeammiksi.
Perheiden ja lasten näkökulmasta on tärkeätä, että siirtymää yksityisestä varhaiskasvatuksesta kunnalliseen ei tapahtuisi kunnallisen varhaiskasvatuksen maksujen alenemisen vuoksi. Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ei ole varauduttu yksityisestä varhaiskasvatuksesta siirtyviin suuriin lapsimääriin, mikä on mahdollista jos maksualennuksia ei kompensoida yksityiseen varhaiskasvatukseen. Jotta perheet voivat jatkaa yksityisessä päiväkodissa tarvitaan erillinen korvaus, joka maksetaan 5-vuotiaista lapsista yksityiselle palveluntuottajalle. Tällä kompensoidaan yksityiselle palveluntuottajalle maksujen alenemista kunnallisella puolella ja mahdollistetaan hoitomaksun (omavastuun) alentaminen myös yksityisessä varhaiskasvatuksessa.

Yksityisen varhaiskasvatuksen hinta muodostuu lakisääteisestä yksityisen hoidon tuesta ja kunnan maksamasta kuntalisästä. Viisivuotiaan yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä lasta kohdin on yhteensä 502,25 euroa kuukaudessa ja jos perhe saa tulosidonnaista hoitolisää kokonaissumma on 647,10 euroa kuukaudessa. Perhe maksaa hoitomaksuna omavastuun, joka on palveluntuottajan määrittämän varhaiskasvatuksen hinnan ja yksityisen hoidon tukien välinen erotus. Yksityisen palveluntuottajan perimä hoitomaksu vaihtelee 0-700 euron välillä.

Päätettäväksi ehdotettu 160 euron kuukausikorvaus lasta kohden määriteltiin laskemalla keskiarvo ja mediaani kaikkien yksityisten päiväkotien perheille maksettavaksi jäävästä hoitomaksusta. Mediaani ja keskiarvo osuivat lähelle toisiaan ja sen pohjalta määriteltiin 400 euron hoitomaksu. Kahdenkymmenen tunnin maksuton osuus kokopäivähoidon viikkotuntimäärästä on 40 prosenttia. Neljänkymmen prosentin osuus 400 euron keskiarvo hoitomaksusta on 160 euroa.  

Korvaus viisivuotiaan hoitomaksuun maksettaisiin tuottajalle hakemuksen mukaan, jonka liitteenä ovat lasten nimet ja hoitosopimukset. Hakemuksessa tuottaja sitoutuu kohdentamaan korvauksen viisivuotiaiden hoitomaksun alentamiseen. Yksityisen palvelutuottajien verkkosivulla tulee olla näkyvissä viisivuotiaiden hoitomaksu erikseen. Korvauksesta päättää varhaiskasvatusalue 4:n aluepäällikkö suomenkielisten hakemusta osalta ja varhaiskasvatusalueen päällikkö ruotsinkielisten hakemusten osalta.

Vuonna 2013 syntyneitä lapsia suomenkielisessä ja ruotsinkielisessä yksityisessä varhaiskasvatuksessa on yhteensä 861. Maksettava viisivuotiaiden korvauksen kustannukset ovat vuonna 2018 suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa arviolta 613 000 euroa ja vuonna 2019 1,2 milj. euroa. Vastaavat kulut ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa ovat vuonna 2018 40 000 euroa ja vuonna 2019 noin 78 000 euroa. Korvaus maksetaan 10 kuukaudelta ja noudattaa samoja toiminta-aikoja kuin esiopetus. Lisäksi kustannuksia muodostuu hakemusten käsittelyyn liittyvästä hallinnollisesta työstä. Tukea ei makseta 2013 syntyneille pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluville vieraskielisessä kaksivuotisessa esiopetuksessa oleville lapsille. 

Toimialalla on aloitettu palvelusetelin käyttöönoton valmistelu osana yksityisen varhaiskasvatuksen tukea.

Lapsivaikutusten arviointi

Lapsivaikutusten arvioinnin näkökulmasta ehdotettu korvaus vaikuttaa siihen, että lapsille ei tule tarpeettomia siirtoja yksityisestä kunnalliseen varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuspaikan pysyvyys on tärkeä asia lapsen hyvinvoinnille ja kehitykselle sekä perheen arjen hyvinvoinnin ja toimivuuden kannalta. 

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedonantajat

Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, §: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi

Anna Tarkkala-Hellström, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86442

anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

kasvatuksen-ja koulutuksen toimiala

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 27.03.2018 § 47

HEL 2018-000840 T 02 05 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, §: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi

Anna Tarkkala-Hellström, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86442

anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566