Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2018

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/18

 

17.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 80

Viranhaltijan virkasuhteen irtisanominen

HEL 2018-002923 T 01 01 04 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti irtisanoa päivähoitoalueen päällikkö ********** virkasuhteen (vakanssinumero 25877) Helsingin kaupungin hallintosäännön 23 luvun 3 §:n sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla henkilöstöasioiden delegoinneista 17.5.2017 annetun päätöksen nojalla ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 35 §:n perusteella kuuden kuukauden irtisanomisajoin. Irtisanomisaika alkaa kulua sitä päivää seuraavasta päivästä, jona irtisanominen on annettu tiedoksi. Viranhaltijalla ei ole työntekovelvollisuutta irtisanomisaikana.

Käsittely

Esteelliset: Martina Harms-Aalto (hallintolain 28.1 § 7 -kohta).

Asian aikana kuultavana oli Timo Korhonen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja

Niclas Grönholm

Lisätiedot

Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1

335sv V NF.docx 23.1.2018

2

NF Hörande  3 PROT 2018

3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Viranhaltija

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Perusteena irtisanomiselle on päivähoitoalueen päällikön syyllistyminen vakaviin virkasuhteeseen olennaisesti liittyviin laiminlyönteihin ja rikkomuksiin. Palvelussuhteen päättämismenettely on aloitettu 14.2.2018. Irtisanomisen perusteena olevat tapahtumat ovat seuraavat:

1. Päällikkö sai 10.10.2017 suullisen huomautuksen, koska hänellä ei ollut dokumentoituna alaisten kanssa käytyjä kehityskeskusteluja, eikä työsuorituksen arviointeja.

2. Päällikkö sai 23.1.2018 varoituksen (liite 1), jota käsitellään tässä esityksessä lähiesimiehen antamana huomautuksena. Opetustoimen johtaja päätti 16.9.2014 (59 §) opetusviraston psykologien ja kuraattorien työnohjauksen hankinnasta ajalle 1.10.2014 - 30.9.2016 ja 9.9.2015 (74 §) opetusviraston hallinnon, koulujen ja oppilaitosten sekä ruotsin-kielisen päivähoidon henkilöstön työnohjauksen hankinnasta ajalle 1.10.2015 - 30.9.2017.

Päällikkö tilasi toukokuun 2015 ja marraskuun 2017 välisenä aikana opetustoimen johtajan tekemien hankintapäätösten vastaisesti työnohjausta ja työnohjaukseksi katsottavaa koulutusta eli työnohjaajilta, joita ei ole kilpailutettu hankintalain mukaisesti. Toiselta toimijalta päällikkö hankki työnohjausta 34 640,00 eurolla ja toiselta 42 209,20 eurolla. Päällikkö on lisäksi kummaltakin toimijalta tehtyjen hankintojen osalta ylittänyt hankintavaltuutensa (15 000 euroa 20.6.2017 lukien), kummankin hankinnan yhteen lasketun arvon perusteella.

3. Päällikkö teki tammikuussa 2018 puoleksi vuodeksi määräaikaisen työsopimuksen korotetulla palkalla lastentarhanopettajalle hallinnollisiin tehtäviin. Toimialalla ei ole lastentarhanopettajia hallinnollissa tehtävissä. Päällikkö otti käyttöön tätä tarkoitusta varten avoimen viran vakanssin, johon hänellä ei ollut toimivaltaa, eikä myöskään palkankorotuksen antamiseen.

Päivähoitoalueen päällikölle on varattu mahdollisuus tulla kuulluksi virkasuhteen päättämisen syistä perusteluineen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 43 §:n mukaisesti. Kuulemistilaisuus pidettiin 28.2.2018 (liite 2) ja päällikkö antoi myös kirjallisen lausuman (liite 3). Päällikölle varattiin mahdollisuus antaa vielä kirjallinen lausuma ennen lautakuntakäsittelyä 19.3.2018 mennessä.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 17 §:n 1 momentin mukaan viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä ja määräyksiä sekä työnantajan työnjohto- ja valvontamääräyksiä. Lain 17 §:n 2 momentin mukaan viranhaltijan on toimittava tehtävässään tasapuolisesti ja käyttäydyttävä asemansa ja tehtävänsä edellyttämällä tavalla.

Työnantaja ei saa irtisanoa virkasuhdetta viranhaltijasta johtuvasta syystä, ellei tämä syy ole asiallinen ja painava. Tällaisena syynä voidaan pitää virkasuhteesta, laista tai määräyksistä johtuvien, virkasuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä. Syyn asiallisuutta ja painavuutta arvioitaessa on otettava huomioon työnantajan ja viranhaltijan olosuhteet kokonaisuudessaan (KVhl 35 §:n 1 mom.).

Viranhaltijaa, joka on laiminlyönyt virkasuhteesta johtuvien velvollisuuksiensa täyttämisen tai rikkonut niitä, ei kuitenkaan saa irtisanoa ennen kuin hänelle on varoituksella annettu mahdollisuus korjata menettelynsä (KVhl 35 §:n 3 mom.). Jos irtisanomisen perusteena on niin vakava virkasuhteeseen liittyvä rikkomus, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää virkasuhteen jatkamista 3 ja 4 momentissa säädettyä ei tarvitse soveltaa (KVhL 35 § 5 mom.).

Työnantajan on ennen irtisanomista selvitettävä, olisiko irtisanominen vältettävissä sijoittamalla viranhaltija muuhun virkasuhteeseen (KVhl 35 §:n 4 mom.).

Päällikölle on kuulemisessa 28.2.2018 varattu mahdollisuus ilmoittaa 5.3.2018 mennessä, onko hän valmis irtisanomista koskevan esityksen sijasta siirtymään toiseen tehtävään toimialalla. Päällikkö ilmoitti 5.3.2018, ettei hän halua siirtyä toiseen tehtävään. Ennen lautakunnan käsittelyn alkamista 27.3.2018 päällikkö ilmoitti, että hän on valmis siirtymään toiseen tehtävään ja asia poistettiin esityslistalta. Kuulemisessa 3.4.2018 toiseen tehtävään siirtymisen osalta, päällikkö ilmoitti, ettei hän halua siirtyä toiseen tehtävään.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 43 §:n 1 momentin mukaan ennen työnantajan suorittamaa irtisanomista viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi virkasuhteen päättämisen syystä perusteluineen. Viranhaltijalla on oikeus häntä kuultaessa käyttää avustajaa.

Varoituksen antamisvelvollisuutta ennen irtisanomista ei ole, jos irtisanomisen perusteena on niin vakava virkasuhteeseen liittyvä rikkomus, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää virkasuhteen jatkamista.

Kyseessä on palvelukokonaisuuden johtajan suora alainen ja kyse on pääosin taloudellisista epäselvyyksistä. Tässä tapauksessa viranhaltijan rikkomus on niin vakava, että hänen olisi ilman varoitustakin tullut ymmärtää menettelynsä erittäin moitittavaksi. Velvollisuus tarjota muuta työtä tulee lähinnä kysymykseen niissä tapauksissa, kun viranhaltija ei enää kykene selviytymään työtehtävistään työntekoedellytyksissään tapahtuneiden muutosten vuoksi tai kun on kyse taloudellisista tai tuotannollisista syistä johtuvasta irtisanomisesta. Päällikkö ei ole halukas siirtymään muuhun tehtävään. Edellä esitetyn tavoin kyse on vakavista virkasuhteeseen liittyvistä rikkomuksista ja laiminlyönneistä.

Työnantajalla on kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa tarkoitettu asiallinen ja painava syy irtisanoa päällikön virkasuhde. Syyn asiallisuutta ja painavuutta arvioitaessa on otettu huomioon työnantajan ja viranhaltijan olosuhteet kokonaisuudessaan.

Esittelijä

ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja

Niclas Grönholm

Lisätiedot

Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1

335sv V NF.docx 23.1.2018

2

NF Hörande  3 PROT 2018

3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Viranhaltija

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Tiedoksi

Taloushallintopalvelu

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 27.03.2018 § 62

HEL 2018-002923 T 01 01 04 01

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Käsittely

27.03.2018 Poistettiin

Esittelijä peruutti ehdotuksensa ennen keskustelun alkamista, ja asia poistettiin esityslistalta.

Esittelijä

ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja

Niclas Grönholm

Lisätiedot

Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566