Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2018

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/12

 

17.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 74

Paviljonkipäiväkoti Kuninkaantammea ja Kannelmäen peruskoulun luokkia 1–2 koskevan tarveselvityksen hyväksyminen ja lausunnon antaminen hankesuunnitelmasta

HEL 2018-003258 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä paviljonkipäiväkoti Kuninkaantammea ja Kannelmäen peruskoulun luokkia 1–2 koskevan tarveselvityksen ja antoi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle 23.3.2018 päivätystä hankesuunnitelmasta omalta osaltaan puoltavan lausunnon.

Samalla lautakunta päätti perustaa varhaiskasvatusyksiköt Hakuninmaa-Kuninkaantammi ja Vuorilinna-Raitti.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi

Carola Harju, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarveselvitys ja hankesuunnitelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 4 kohdan mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää tilahanketta koskevan tarveselvityksen hyväksymisestä.

Väestöennusteen mukaan vuosina 2017–27 Kuninkaantammen osa-alueella 1–6-vuotiaan väestön määrä kasvaa 440 lapsella ja 7–11-vuotiaan väestön noin 300 lapsella. Vuoden 2019 alussa ennustetaan alueella asuvan jo 85 alle kouluikäistä lasta. Vuoden 2020 alussa 7–11-vuotiaita ennustetaan olevan 75. Alueelle tuleva pysyvä päiväkoti- ja koulurakennus on talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosina 2021–22 toteutettavana hankkeena. Koska lähialueella sijaitsevat päiväkodit ovat täynnä tarvitaan palvelutarpeen kasvusta johtuen tiloja Kuninkaantammeen jo elokuuksi 2018. Paviljonkirakennusta voidaan jatkossa hyödyntää myös uuden alueen varhaiskasvatuspalveluiden huipun tarpeen kattamisessa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on esittänyt helmikuussa 2017 kiireiseen palvelutarpeeseen toteutettavaksi tiloja noin 1 260 brm² vuokrapaviljonkihankkeena. Tiloissa on suunnitelmissa järjestää elokuusta 2018 lukien varhaiskasvatustoimintaa ja esiopetusta 1–6-vuotiaille lapsille sekä perusopetusta 1–2 luokille (kaksi luokkatilaa) syksystä 2019 lukien.

Rakennuksen suunnitteluperiaatteena on tuottaa yleispätevä ja muuntautumiskykyinen tilaratkaisu päiväkoti- ja  koulutoiminnalle.  Kaksikerroksinen paviljonkipäiväkoti-koulurakennus rakennetaan Kuninkaantammeen osoitteeseen Ultramariininkuja 4, 00430 Helsinki, tontti AK -133391. Hankkeen kokonaislaajuus on noin 1260 brm² ja huoneistoala noin 1200 htm². Hankkeen alustava vuokranmaksupinta-ala on 1200 htm². Tiloissa voidaan järjestää toimintaa arviolta 140–150 lapselle. Päiväkodin tilapaikat tarkennetaan hankkeen valmistuttua. Hanke sisältyy vuokrahankkeena vuoden 2018 talousarvion vuokra- ja osakekohteiden uudis- ja peruskorjausohjelmaan vuosiksi 2018–2020.

Tilat on suunniteltu Helsingin kaupungin päiväkotien suunnitteluohjetta hyödyntäen, kuitenkin siten, että opetuskäyttöön suunnitellut tilat toteutetaan pienin muutoksin. Tilat täyttävät rakentamismääräysten uudisrakentamiselle asetetut terveellisyyden ja turvallisuuden vaatimukset. Ulkoilua varten rakennetaan piha, joka varustetaan toimintaan soveltuvin leikkivälinein.

Uusi paviljonkipäiväkoti aiheuttaa varhaiskasvatusalueen yksikkörakenteeseen muutoksen. Nykyinen varhaiskasvatusyksikkö Hakuninmaa-Vuorilinna, johon kuuluu myös Kaarelanraitin sivukoululla olevat ryhmät sekä tontilla sijaitseva pieni paviljonkipäiväkoti. Perustetaan varhaiskasvatusyksikkö Vuorilinna-Raitti ja varhaiskasvatusyksikkö Hakuninmaa-Kuninkaantammi jakamalla nykyinen varhaiskasvatusyksikkö Hakuninmaa-Vuorilinna kahdeksi yksiköksi. Koulutoiminta sijoitetaan hallinnollisesti Kannelmäen peruskoulun alaisuuteen.

Kaupunkiympäristön toimialan hankesuunnitelmavaiheen laskelman mukaan viiden ensimmäisen vuoden ajalle on arvioitu kokonaisvuokra käyttäjälle 31,50 euroa/m²/kk eli 453 600 euroa vuodessa. Tilakustannukset on laskettu huoneistoalan 1 200 htm² mukaan.

Kokonaisvuokra sisältää:

        Parmacolle (paviljonkivuokraaja ja toteuttaja) maksettavan vuokran 22 euroa/m²/kk.

        Parmacolle maksettavat kustannukset maanrakennustöistä jne. sekä tilaajan kustannukset sisältäen hallinnolliset kulut 10 vuoden ajalle jyvitettynä yhteensä 4,00 euroa/m²/kk.

        Tonttikustannukset 1,10 euroa/m²/kk.

        Ylläpitokustannukset 4,40 euroa/m²/kk.

Viiden mahdollisen seuraavan vuoden ajalle on arvioitu kokonaisvuokra käyttäjälle 28,83 euroa/m²/kk eli 415 150 euroa vuodessa. Tällöin Parmacolle maksettava vuokra on 19,33 euroa/m²/kk.

Hankkeen arvioidut muut käyttökustannukset ilman vuokramenoja ovat 1,2 miljoonaa euroa vuodessa, josta henkilöstömenojen osuus on 0,9 miljoonaa euroa. Hankesuunnitelmavaiheessa arvioidut käynnistämiskustannukset ovat noin 80 000. Kustannukset tarkentuvat toteutuvien lapsi- ja oppilasmäärien myötä. Kustannukset eivät sisällä tietohallinnon hankintoja. Hankkeen aiheuttamiin henkilöstö-, vuokra- ja muihin kustannuksiin on varauduttu vuoden 2018 talousarviossa.

Vuokrapaviljonkihankkeen valmistuminen on tavoitteena elokuun alkuun mennessä siten, että käyttöönotto on 6.8.2018 alkavalla viikolla. Hankkeella on Kuninkaantammen alueryhmän, kaavoittajan ja rakennusvalvonnan tuki. Hankkeen kiireellisyydestä johtuen hanke esitellään kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelulle huhtikuun lopulla. Työsuojelun lausunto otetaan huomioon hankeen toteutuksessa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Varhaiskasvatuspalvelujen tarvetta ja paikkojen riittävyyttä seurataan säännöllisesti alue- ja kaupunkitasolla. Näin toimien voidaan huomioida alueiden palveluntarpeet ja taloudellisten resurssien riittävyys. Muutosten yhteydessä koko varhaiskasvatusalueen palveluverkkoa tarkastellaan kokonaisuutena. Palveluverkon kehittämisellä tuetaan lasten ja henkilökunnan hyvinvointia turvaamalla varhaiskasvatukselle turvalliset ja terveelliset tilat sekä ajanmukaiset ja viihtyisät oppimisympäristöt. Palveluverkkoa suunnitellaan niin, että perheiden tarpeisiin voidaan vastata mahdollisimman hyvin.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi

Carola Harju, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarveselvitys ja hankesuunnitelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

kaupunkiympäristötoimiala

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 05.04.2018 § 44

HEL 2018-003258 T 10 06 00

Kiinteistökartta 94-682492 / 683493, Ultramariinikuja 4

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti hyväksyä Kuninkaantammen Ultramariinikujalla, lpk Kuninkaantammen vuokrapaviljonkina toteutettavan uudisrakennuksen 23.3.2018 päivätyn hankesuunnitelman siten, että kohteen investointikustannukset ovat enimmillään arvonlisäverottomana 660 000 euroa (524 euroa/brm²) kustannustasossa 1/2018 enimmäislaajuuden ollessa 1 260 brm² ja käyttäjän vuokrakustannusten keskimäärin 30,20 euroa/htm²/kk.

Esittelijä

vs. tekninen johtaja

Sari Hildén

Lisätiedot

Ari Hulkkonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 27925

ari.hulkkonen(a)hel.fi

Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566