Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2018

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/11

 

17.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 73

Tietotekniikan tarvikkeiden sopimushankinta kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimipisteille

HEL 2018-002675 T 02 08 02 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että toimialan toimipisteisiin hankitaan tietotekniikan pientarvikkeita. Vuoden 2018 aikana hankittavien tarvikkeiden kokonaisarvo on enintään 1 600 000 euroa (alv. 0%). Kustannukset maksetaan tililtä 450100 (IT-tarvikkeet), sisäinen tilaus 1483000014 (Tietohallintopalvelut/Hallinto ICT).

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan tekemään tilaukset. Laitteet tilataan kaupungin kilpailuttamalta sopimustoimittajalta.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Soili Haapala, tietohallintopäällikkö, puhelin: 310 86547

soili.haapala(a)hel.fi

Pasi Hotari, ICT-kehityspäällikkö, puhelin: 310 33965

pasi.hotari(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Toimipisteet tarvitsevat tietotekniikan pientarvikkeita vaihtelevan määrän. Tilaukset toteutetaan toimipisteille tehtävien puutekyselyjen pohjalta useammassa erässä vuoden 2018 aikana.

Hankintakeskus on kilpailuttanut tietotekniikan tarvikkeet sopimuskaudelle 14.9.2015 - 13.9.2018. Sopimustoimittaja on palvelukeskuksen logistiikkakeskus.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Soili Haapala, tietohallintopäällikkö, puhelin: 310 86547

soili.haapala(a)hel.fi

Pasi Hotari, ICT-kehityspäällikkö, puhelin: 310 33965

pasi.hotari(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Tiedoksi

ICT-hankinnat

Päätöshistoria

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja 19.03.2018 § 20

HEL 2018-002675 T 02 08 02 01

Päätös

Toimialajohtaja päätti, että kouluille tilataan tietotekniikan tarvikkeita Helsingin kaupungin Palvelukeskuksen logistiikkakeskukselta.

Hankinnan kokonaishinta on enintään 400 000,00 € (alv0%). Kustannukset maksetaan tililtä 450100 1483000014 (IT-tarvikkeet, sisäinen tilaus, Tietohallintopalvelut/Hallinto ICT).

Päätöksen perustelut

Tarvikkeiden hankinta perustuu kouluilta saatuihin puutelistoihin.

Hankittavaksi esitettyjä tuotteita tarjosi voimassa olevan(14.9.2015-13.9.2018) sopimuksen mukaisesti Helsingin kaupungin logistiikkakeskus.

Hinta- ja tuotetiedot saatu logistiikkakeskukselta.

Tilattavat tarvikkeet eriteltynä liitteessä.

Lisätiedot

Matti Kylmänen, järjestelmäasiantuntija, puhelin: 310 71977

matti.kylmanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566