Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2017

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/24

 

21.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 120

Leikkipuisto Kotinummen korvaavaa uudisrakennusta koskevan tarveselvityksen hyväksyminen ja lausunnon antaminen hankesuunnitelmasta

HEL 2017-010050 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä leikkipuisto Kotinummen korvaavaa uudisrakennusta koskevan tarveselvityksen ja antoi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle 26.9.2017 päivätystä hankesuunnitelmasta omalta osaltaan puoltavan lausunnon ottaen huomioon rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätöksen 5.10.2017 madalletusta kustannusarviosta.

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Leena Kalalahti, suunnittelija, puhelin: 040 760 2515

leena.kalalahti(a)hel.fi

Liitteet

1

LP Kotinummi_hankesuunnitelma liitteineen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 4 kohdan mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää tilahanketta koskevan tarveselvityksen hyväksymisestä.

Leikkipuisto Kotinummi sijaitsee Malmin peruspiirissä, jossa se palvelee erityisesti Tapanilan, Malmin ja lähialueiden lapsia ja heidän perheitään. Peruspiirissä asuu nykyisin noin 4200 0–12-vuotiasta lasta. Väestöennusteen mukaan lasten määrä tulee kasvamaan, ja vuonna 2027 Malmin peruspiirin alueella asuu noin 5000 0–12-vuotiaita lasta. 

Uudisrakennus rakennetaan osoitteeseen Uudenpellonpolku 5, 00700 Helsinki. Leikkipuisto Kotinummen uudisrakennus korvaa tulipalossa vuonna 2016 tuhoutuneen leikkipuistorakennuksen. Leikkipuiston toimintaa on järjestetty syksystä 2016 lähtien viereisellä koululla.

Palaneen leikkipuistorakennuksen tilalle rakennetaan uudisrakennus, jonka suunnittelussa on hyödynnetty leikkipuisto Mäkitorpan suunnittelun yhteydessä laaditun leikkipuistorakennuksen tyyppimallin periaatteita ja jo saatuja käyttäjäkokemuksia. Yksikerroksisen ja puurakenteisen rakennuksen pohjaratkaisu on joustava, tehokas ja mahdollistaa tilojen monikäyttöisyyden. Tilojen suunnittelussa on haettu ratkaisuja siihen, miten tilat palvelevat pikkulasten, lapsiperheiden ja koululaisten tarpeita ja mahdollistavat tiloissa erilaisen toiminnan. Lisäksi on kiinnitetty huomioita siihen, että tilat on vuokrattavissa leikkipuiston toiminta-aikojen ulkopuolella iltaisin ja viikonloppuisin asukkaille ja muille toimijoille. Tilat on suunniteltu esteettömiksi ja ne täyttävät rakentamismääräysten uudisrakentamiselle asetetut terveellisyyden ja turvallisuuden vaatimukset.

Uudisrakennuksen hankesuunnitelmavaiheen tilaohjelman kokonaislaajuus on lämpimien tilojen osalta 173 brm² ja kylmien tilojen osalta 82 brm². Lämpimien tilojen huoneistoala on 151 htm² ja kylmien tilojen 75 htm². Hankkeen vuokranmaksupinta-ala on 151 htm².

Koko hankkeen arvioidut rakentamiskustannukset ovat 1 050 000 euroa (alv 0 %), eli 6 069 euroa/brm² ja 6 954 euroa/htm² (alv 0 %).

Kaupunkiympäristön toimialan hankesuunnitelmavaiheen laskelman mukaan leikkipuisto Kotinummen uudisrakennuksen pääomavuokran arvioidaan olevan 31,25 euroa/htm², ylläpitovuokran 5,50 euroa/htm² eli yhteensä 36,80 euroa/htm² kuukaudessa. Vuokra on laskettu 30 vuoden poistoajalla ja 3%:n korolla. Leikkipuistorakennuksen vuokrakustannukset kuukaudessa ovat noin 5 593 €/kk ja vuodessa 67 035 euroa.

Arvioidut muut käyttökustannukset ilman vuokramenoja ovat noin 220 000 euroa vuodessa, josta henkilöstömenojen osuus on 118 000 euroa. Käynnistämiskustannukset ovat noin 18 000 euroa. Kustannukset eivät sisällä tietohallinnon hankintoja. Hankkeen aiheuttamiin henkilöstö-, vuokra- ja muihin kustannuksiin tullaan varautumaan viimeistään vuoden 2019 talousarviossa.

Leikkipuisto Kotinummen uudisrakennuksen rakentamisen on suunniteltu käynnistyvän syyskuussa 2018 ja valmistuvan toukokuussa 2019.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti 5.10.2017 hyväksyä leikkipuisto Kotinummen uudisrakennuksen 26.9.2017 päivätyn hankesuunnitelman siten, että sen tavoitehinta on arvonlisäverottomana 800 000 euroa ja kattohinta 880 000 euroa kustannustasossa 7/2017 ja enimmäislaajuus on 173 brm².

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Leena Kalalahti, suunnittelija, puhelin: 040 760 2515

leena.kalalahti(a)hel.fi

Liitteet

1

LP Kotinummi_hankesuunnitelma liitteineen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 05.10.2017 § 40

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

 

+358 9 86390

 

FI02012566