Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2022

1 (3)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/22

 

23.08.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 179

Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta

HEL 2022-009066 T 12 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hylkäsi ********** oikaisuvaatimuksen palveluvastaavan 30.5.2022 (§ 4537) tekemästä päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Greta Hämäläinen, lakimies, puhelin: 310 86350

greta.hamalainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Otteensaaja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Koululaisten iltapäivätoiminnan yksikköä johtava palveluvastaava on 30.5.2022 (§ 4537) tehnyt myönteisen päätöksen iltapäivätoimintaan ottamisesta leikkipuisto Isonnevan toimipaikan iltapäivätoimintaan. Oikaisuvaatimuksen tekijät toivovat lapselleen paikkaa Tönön toimipaikan iltapäivätoiminnasta.

Päätös oikaisuvaatimusohjeineen on annettu 30.6.2022 postin kuljetettavaksi. Päätöksestä on tehty 12.7.2022 Helsingin kaupungin kirjaamoon saapunut oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja oikealle toimielimelle.

Perusopetuslain 48 b §:n mukaan kunta päättää perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan järjestämisestä sekä toiminnan laajuudesta. Jos kunta järjestää iltapäivätoimintaa, tulee sitä tarjota kunnassa toimivien koulujen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta perusopetuslain 17 §:n 1 momentissa tarkoitetuille erityistä tukea saaville oppilaille kunnan päättämässä laajuudessa. Iltapäivätoimintaan pääsy ei ole lapselle ehdoton, subjektiivinen oikeus.

Perusopetuslain 48 b §:n 2 momentin mukaan otettaessa lapsia aamu- ja iltapäivätoimintaan heihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on 8.10.2013 (§ 70) päättänyt perusopetuslain mukaiseen iltapäivätoimintaan ottamisen perusteista. Toimintaan otetaan ensisijaisesti 1. vuosiluokan ja erityistä tukea saavat oppilaat. Jos ryhmässä on tämän jälkeen tilaa, sinne otetaan 2. vuosiluokan oppilaita. Lapsi valitaan toimintaan huoltajan yhteen toimintapaikkaan tekemän hakemuksen perusteella. Jos määräajassa saapuneita hakemuksia toimintapaikkaan on enemmän kuin tarjottavia paikkoja, suoritetaan samanarvoisten hakemusten kesken arvonta. Jos lapsi ei tule valituksi hakemaansa ryhmään, iltapäivätoimintapaikka pyritään osoittamaan alueen muista perusopetuslain mukaisista toimintapaikoista.

Toimialajohtaja päätti 16.6.2020 (§ 81) siirtää toimivaltaansa koululaisten iltapäivätoiminnan palvelun palveluvastaavalle siten, että koululaisten iltapäivätoiminnan yksikön palveluvastaava päättää ottamisesta koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan.

Oikaisuvaatimuksen tekijöiden hakemassa Haagan seurakunnan Huopalahden toimipaikan iltapäivätoiminnan ryhmässä paikkoja oli vähemmän kuin hakijoita. Kyseiseen toimintaan on hakenut yhteensä 36 lasta, joista 25 otettiin. Aluekoordinaattorin mukaan ryhmään on otettu 1. vuosiluokan oppilaat. Tämän jälkeen loput yhdeksän paikkaa arvottiin 2. vuosiluokan oppilaiden kesken. Ko. oppilas on 2. vuosiluokan oppilas. Oikaisuvaatimuksen tekijöiden lapsi ei saanut paikkaa arvonnan perusteella. Jos lapsi ei tule valituksi hakemaansa ryhmään, pyritään paikka osoittamaan alueen muista perusopetuksen iltapäivätoimintapaikoista. Tällä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijöiden lapsi on saanut paikan leikkipuisto Isonnevan toimipaikan iltapäivätoiminnasta.

Iltapäivätoimintaa ottamisessa noudatetaan opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston 8.10.2013 (§ 70) päättämiä perusteita. Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät ole sellaisia, joita voidaan ottaa huomioon iltapäivätoiminnan paikoista päätettäessä.

Edellä lausuttuun viitaten esittelijä esittää, että oikaisuvaatimus hylätään.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Greta Hämäläinen, lakimies, puhelin: 310 86350

greta.hamalainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Otteensaaja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566