Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2022

1 (3)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/18

 

23.08.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 175

Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä

HEL 2022-009229 T 05 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta jätti tutkimatta huoltaja ********** oikaisuvaatimuksen palveluohjaajan 10.6.2022 tekemästä päätöksestä (nro 2022/00007377), koska oikaisuvaatimusta ei ole tehty oikaisuvaatimusajan kuluessa. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä

ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja

Niclas Grönholm

Lisätiedot

Greta Hämäläinen, lakimies, puhelin: 310 86350

greta.hamalainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Muutoksenhakija

Esitysteksti
Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Palveluohjaaja on 10.6.2022 tehnyt päätöksen (nro 2022/00007377) varhaiskasvatuspaikasta (liite 1). Päätös oikaisuvaatimusohjeineen on annettu 10.6.2022 postin kuljetettavaksi väestötietojärjestelmässä olevaan huoltajan asuinosoitteeseen.

Päätöksestä on tehty 19.7.2022 Helsingin kaupungin kirjaamoon saapunut oikaisuvaatimus (liite 2).

Oikaisuvaatimusta ei ole tehty määräajassa.

Varhaiskasvatuslain 62 §:n 1 momentin mukaan lapsen varhaiskasvatusta koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua 50 §:ssä tarkoitetulta kunnan monijäseniseltä toimielimeltä siten kuin hallintolaissa säädetään.

Hallintolain 49 b §:n 1 momentin mukaan laissa säädetään erikseen, jos päätökseen saa vaatia oikaisua. Tällöin päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Hallintolain 49 b §:n 2 momentin mukaan oikaisua saa vaatia se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Hallintolain 49 c §:n 1 momentin mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hallintolain 49 c §:n 2 momentin mukaan jos oikaisuvaatimusta ei ole tehty määräajassa, oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.

Hallintolain 49 d §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti sille viranomaiselle tai muulle julkista hallintotehtävää hoitavalle, joka on tehnyt päätöksen. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon vaaditaan oikaisua, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Hallintolain 55 §:n 1 momentin mukaan tiedoksianto toimitetaan tavallisena tiedoksiantona.

Hallintolain 56 §:n 1 momentin mukaan tiedoksianto yksityishenkilölle toimitetaan henkilölle itselleen tai tämän lailliselle edustajalle.

Hallintolain 59 §:n 1 momentin mukaan tavallinen tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle.

Hallintolain 59 §:n 2 momentin mukaan vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Palveluohjaajan päätöksestä käy ilmi, että lapsen huoltajalle päätös oikaisuvaatimusohjeineen on annettu postin kuljetettavaksi 10.6.2022 väestötietojärjestelmässä olevaan huoltajan asuinosoitteeseen. Määräajan viimeinen päivä oli 18.7.2022. Oikaisuvaatimus on saapunut Helsingin kaupungin kirjaamoon 19.7.2022.

Oikaisuvaatimusta ei ole tehty oikaisuvaatimusajan kuluessa, joten oikaisuvaatimus tulee jättää tutkimatta.

Esittelijä

ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja

Niclas Grönholm

Lisätiedot

Greta Hämäläinen, lakimies, puhelin: 310 86350

greta.hamalainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Muutoksenhakija

Esitysteksti
Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566