Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2022

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/2

 

23.08.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 159

Ilmoitusasiat

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

        Kaupunginvaltuusto 15.6.2022 § 177 Pukinmäen Säterinportti 3 ym. asemakaavan muuttaminen (12706) (HEL 2019-001734)

        Kaupunginvaltuusto 15.6.2022 §176 Käpylän Onnentie 18 asemakaavan muuttaminen (nro 12765) (HEL 2018-010697)

        Kaupunginvaltuusto 15.6.2022 § 172 Pasilan peruskoulun ja päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelma (HEL 2021-009760)

        Kaupunginvaltuusto 15.6.2022 § 171
Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2021 (HEL 2022-003711)

        Kaupunginhallitus 27.6.2022 § 515 Helsingin kaupungin esteettömyyslinjaukset (HEL 2021-006443)

        Kaupunginhallitus 27.6.2022 § 511Rudolf Steiner -koulun koulutalohankkeen jatkovalmistelua koskeva sopimus ja koulutalon hallintamalli (HEL 2022-006459)
 

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566