Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2022

1 (4)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/15

 

23.08.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 172

Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä

HEL 2022-007480 T 05 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaatimuksen palveluohjaajan 1.6.2022 (nro 2022/00006854) tekemästä päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä

vs. varhaiskasvatusjohtaja

Ulla Lehtonen

Lisätiedot

Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 1.6.2022, liite, päätös 1.6.2022

2

Oikaisuvaatimus 1.6.2022

3

Ilmoitus siirrosta 12.8.2022

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Muutoksenhakija

Esitysteksti
Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päätös, johon vaaditaan oikaisua

Varhaiskasvatuspaikan myöntämistä koskeva palveluohjaajan päätös 1.6.2022 (nro 2022/00006854, liite 1).

Oikaisuvaatimus

Lapsi on saanut varhaiskasvatuspaikan päiväkoti Aurinkometsästä 1.8.2022 alkaen (liite 1). Huoltaja on tehnyt oikaisuvaatimuksen lapselle myönnetystä varhaiskasvatuspaikasta (liite 2). Huoltaja vaatii, että lapselle myönnetään varhaiskasvatuspaikka päiväkoti Savotasta, koska perhe asuu aivan päiväkodin vieressä ja on siten lapsen ja hänen sisaruksensa lähipäiväkoti. Huoltajan mukaan hänen lapsensa ei saanut paikkaa sisaruksensa kanssa päiväkoti Savotasta, koska hän sai väärää ja harhaanjohtavaa tietoa palveluohjauksen puhelinpalvelusta erityisesti perheen muuton vaikutuksesta varhaiskasvatuspaikan saamisen osalta Helsingistä.

Huoltajan esittämät perustelut ilmenevät lähemmin oikaisuvaatimuksesta.

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Perustelut

Lapselle haettiin varhaiskasvatuspaikkaa päiväkoti Savotasta 1.8.2022 alkaen. Perhe on muuttamassa Vantaalta Helsinkiin kesän aikana ennen varhaiskasvatuksen alkamista. Asiassa saadun tiedon mukaan huoltaja on ollut yhteydessä puhelinpalveluun useaan kertaan ja palveluohjauksen mukaan häntä on ohjeistettu samoin ohjeistuksin kuin muitakin asiakkaita. Lapsen hakemusta ei ole käsitelty 10.5.2022 pidetyssä valintakokouksessa, jossa käsiteltiin hakemuksia aikavälillä 1.8.-15.8.2022, koska lapsen tulevaa uutta osoitetta ei ollut vielä päivitetty väestötietojärjestelmään. Tässä kokouksessa päiväkoti Savottaan valittiin 16 lasta, jonka jälkeen päiväkodissa ei enää ollut vapaita paikkoja. Huoltajalle on kerrottu, että lapsen osoitteen on oltava Helsingissä saadakseen Helsingistä varhaiskasvatuspaikan. Tuleva osoite näkyy päätöksen tekijälle väestötietojärjestelmästä ja se on riittävä tieto varhaiskasvatuspaikan saamiseksi Helsingistä. Lapsi olisi saanut sisaruksensa kanssa varhaiskasvatuspaikan päiväkoti Savotasta, jos huoltaja olisi tehnyt osoitteenmuutoksen väestötietojärjestelmään. Lapsen hakemus käsiteltiin osoitteenmuutoksen tekemisen jälkeen 31.5.2022 pidetyssä valintakokouksessa, jossa valittiin lähimpään vapaaseen päiväkotiin hakijoita, jotka eivät olleet saaneet paikkaa hakutoiveiden mukaisista päiväkodeista. Varhaiskasvatuspaikan myöntämisperiaatteiden mukaan varhaiskasvatuspaikkaa myönnettäessä otetaan huomioon varhaiskasvatuksen tarpeen alkamisajankohta. Sisarusperusteen jälkeen, mikäli hakijoilla on sama aloittamispäivämäärä, ratkaisee varhaiskasvatuspaikan etäisyys kotoa lyhimmän matkan mukaan. Lähin vapaa paikka oli päiväkoti Aurinkometsässä, jonne matka-aika HSL:n reittioppaan mukaan on 12 minuuttia.

Oikaisuvaatimuksessaan huoltaja kertoo, että perheelle olisi sopinut, että vain perheen toinen lapsi olisi saanut varhaiskasvatuspaikan päiväkoti Savotasta ja toinen jostain toisesta päiväkodista. Palveluohjaajan mukaan lähtökohtaisesti sisaruksille pyritään löytämään varhaiskasvatuspaikat samasta päiväkodista. Huoltaja voi erikseen ilmoittaa, että varhaiskasvatuspaikkoja ei tarvitse saada samasta päiväkodista. Tämä tieto kirjataan palveluohjauksen toimesta lapsen hakemukseen. Päätöksen tehneeltä palveluohjaajalta saadun tiedon mukaan hän sai tämän tiedon vasta päätöksenteon jälkeen kun hän keskusteli asiasta huoltajan kanssa. 

Palveluohjaajalta saadun tiedon mukaan lapselle on 11.8.2022 tarjottu varhaiskasvatuspaikkaa päiväkoti Savotasta 20.10.2022 alkaen ja perhe on ottanut tarjotun paikan vastaan. Siirrosta päiväkoti Savottaan on tehty siirtoilmoitus 12.8.2022 (liite 3).

Oikaisuvaatimuksen tekijän lapselle ei voitu tarjota paikkaa toivotusta päiväkodeista 1.8.2022 alkaen, koska ko. lapselle ei ollut vapaata paikkaa tästä hakutoiveesta. Lapselle tehtiin päätös varhaiskasvatuspaikasta päiväkoti Aurinkometsään 1.8.2022 alkaen ja siirto päiväkoti Savottaan 20.10.2022 alkaen.

Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus on asiassa toteutunut, vaikka lapsi ei saanutkaan paikkaa halutusta päiväkodista heti elokuun alusta alkaen.

Viranhaltijan päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, viranhaltija ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole lainvastainen.

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Miia Kemppi

Lisätiedot

Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 1.6.2022, liite, päätös 1.6.2022

2

Oikaisuvaatimus 1.6.2022

3

Ilmoitus siirrosta 12.8.2022

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Muutoksenhakija

Esitysteksti
Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566