Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2022

1 (3)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/17

 

23.08.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 174

Begäran om omprövning av ett beslut om småbarnspedagogik

HEL 2022-008970 T 05 01 01

Beslut

Nämnden för fostran och utbildning beslutade att avslå vårdnadshavare ********** begäran om omprövning av servicehandledarens beslut av 10.6.2022 (nr 2022/00007381), eftersom de grunder som förs fram i begäran inte ger anledning till att ändra beslutet. Nämnden motiverar sitt avslag med de faktorer som framställs i föredragningen.

Föredragande

direktör för den svenska servicehelheten

Niclas Grönholm

Upplysningar

Greta Hämäläinen, jurist, telefon: 310 86350

greta.hamalainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 25 p)

2

Omprövningsbegäran

Sökande av ändring

Förvaltningsbesvär, organbeslut som avses lagen om småbarnspedagogik

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Ändringssökande

Förslagstext
Förvaltningsbesvär, organbeslut som avses lagen om småbarnspedagogik

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Bestlut i vilket ändring söks

Servicehandledarens beslut om småbarnspedagogik av 10.6.2022 (nr 2022/00007381 (bilaga 1).

Omprövningsbegäran

Barnet har fått en plats inom småbarnspedagogik på daghemmet Tölö från 5.9.2022 (bilaga 1). Vårdnadshavaren begär omprövning av den plats inom småbarnpedagogik som beviljats barnet (bilaga 2). Vårdnadshavaren begär att barnet beviljas plats inom småbarnpedagogik på daghemmet Tomtebo eller daghemmet Lasse-Maja som ligger närmare familjen.

Vårdnadshavarens grunder framgår närmare i begäran om omprövning.

Begäran om omprövning har lämnats in inom utsatt tid och hos rätt omprövningsmyndighet.

Om ordnandet av plats inom småbarnspedagogiken

Enligt information som fåtts i ärendet har vårdnadshavaren lämnat in en ansökan om småbarnspedagogik till sitt barn och önskat en plats på daghemmet Tomtebo, daghemmet Lasse-Maja eller daghemmet Tölö. Enligt informationen fanns det inga lediga platser på daghemmet Tomtebo eller daghemmet Lasse-Maja. Inget barn fick plats på dessa daghem. Barnet har fått plats på daghemmet Tölö enligt familjens tredje önskan i ansökan om småbarnspedagogik. Enligt principerna för beviljande av plats inom småbarnspedagogiken avgör avståndet hemifrån till verksamhetsstället inom småbarnspedagogiken enligt kortaste resa efter syskonprincipen. Resetiden till daghemmet Tölö är 18 minuter enligt HRT:s reseplanerare.

Barnet till den som gjort omprövningsbegäran kunde inte erbjudas plats på daghemmet Tomtebo eller daghemmet Lasse-Maja eftersom det inte fanns några lediga platser på dessa daghem. Till barnet fattades ett beslut om småbarnspedagogik på daghemmet Tölö enligt familjens tredje önskan i ansökan om småbarnspedagogik.

Till slut

Den subjektiva rätten till småbarnspedagogik fullföljts även om barnet inte fick plats i ett daghem enligt vårdnadshavarens önskan.

Tjänsteinnehavaren har inte fattat sitt beslut i felaktig ordning och har inte överskridit sina befogenheter, och beslutet är inte heller lagstridigt. Föredraganden anser att begäran om omprövning ska avslås.

Föredragande

direktör för den svenska servicehelheten

Niclas Grönholm

Upplysningar

Greta Hämäläinen, jurist, telefon: 310 86350

greta.hamalainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 25 p)

2

Omprövningsbegäran

Sökande av ändring

Förvaltningsbesvär, organbeslut som avses lagen om småbarnspedagogik

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Ändringssökande

Förslagstext
Förvaltningsbesvär, organbeslut som avses lagen om småbarnspedagogik

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566