Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2022

1 (6)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/38

 

23.08.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 195

Oikaisuvaatimus erityisopettajan ottamisesta

HEL 2022-007509 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaatimuksen, jonka hän on tehnyt Stadin ammatti- ja aikuisopiston rehtorin sijaisen 8.6.2022 (§ 19) tekemästä päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus

2

Rehtorin sijaisen päätös

3

Rehtorin sijaisen lausunto

4

Hakuilmoitus

5

Virkaan valitun hakemus

6

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

********** on tehnyt 6.7.2022 Helsingin kaupungin kirjaamoon saapuneen oikaisuvaatimuksen Stadin ammatti- ja aikuisopiston rehtorin sijaisen 8.6.2022 (§ 19) tekemästä päätöksestä, jolla rehtorin sijainen on ottanut Stadin ammatti- ja aikuisopistoon sijoitettuun erityisopettajan virkaan tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen toistaiseksi 1.8.2022 lukien kasvatustieteiden maisterin **********

Stadin ammatti- ja aikuisopiston rehtorin sijaisena (Kampus 5) päätösprosessin aikana toiminut on antanut asiassa lausunnon.

Kuntalain 134 §:n 1 momentin nojalla kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja oikealle toimielimelle.

Hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom 5 kohdan mukaan, ellei toisin ole määrätty toimialajohtaja ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijat ja työntekijät. Toimialajohtajan henkilöstöasioiden delegoineista 20.11.2019 (§ 100) tekemään päätökseen perustuen ammatillisen koulutuksen opettajat ottaa kampuksen rehtori.

Hakuprosessista

Stadin ammatti- ja aikuisopiston erityisopettajan tehtävä tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen on ollut julkisesti haettavana 27.4. - 11.5.2022.

Virkaa haki hakuajan kuluessa 50 henkilöä, joista 41 täytti opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaiset kelpoisuusvaatimukset eli erityistä tukea antavan opettajan kelpoisuuden tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (17 b §) ja kielitaitovaatimuksen (§ 17).

Hakuilmoituksessa muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi eduksi luettiin Wilma-osaaminen. Hakuilmoituksen mukaan tehtävään etsittiin rohkeaa, ennakkoluulotonta ja yhteistyötaitoista osaajaa, jolla on pedagogista näkemystä, monipuoliset opiskelijalähtöiset ohjaustaidot, innostusta hyödyntää modernia teknologiaa opetuksessa. Edelleen haluttiin vahvaa konsultatiivista työotteen hallintaa, taito ohjata ja tukea myös opettajia.

Rehtorin sijaisen päätöksen mukaan ryhmähaastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella 12 hakijaa, joista 11 saapui paikalle. Rehtorin sijaisen lausunnon mukaan ryhmähaastattelun perusteella kutsuttiin 5 hakijaa yksilöhaastatteluihin. Rehtorin sijaisen lausunnon mukaan oikaisuvaatimuksen tekijä kutsuttiin ryhmähaastatteluun, mutta ei enää yksilöhaastatteluun.

Oikaisuvaatimuksesta

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan rekrytointiprosessin uudelleen avaamista, koska rekrytointiprosessi on ollut epäselvä. Oikaisuvaatimuksessa kysytään mm., että onko prosessissa käyty läpi hakijoiden ansiovertailu ja työkokemukset vastaavanlaisista työtehtävistä, onko virkaan valitulla hakijalla eniten kokemusta vastaavanlaisista tehtävistä ja kriteereistä kuin muilla hakijoilla. Edelleen millä perusteella hakijat on valittu yksilöhaastatteluihin ja miksi rekrytointiprosessista ei ole annettu hakijalle tietoa yhteydenotoista huolimatta.

Oikaisuvaatimuksen tekijän perustelut ilmenevät lähemmin liitteenä olevasta oikaisuvaatimuksesta.

Asian arviointi

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaan virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustuslaissa. Perustuslain 125 §:n 2 momentin mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Lisäksi virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan päättämä erityinen kelpoisuus.

Taidolla tarkoitetaan lähinnä koulutuksen tai työkokemuksen avulla hankittuja tietoja ja taitoja. Kyvyllä viitataan yleisesti tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilön ominaisuuksiin, kuten luontaiseen lahjakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävän hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyihin. Koetetulla kansalaiskunnolla tarkoitetaan yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viran hoidon kannalta merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä. Yleisiä nimitysperusteita on tulkittava yhdessä asianomaisen viran yleisiin ja erityisiin kelpoisuusehtoihin.

Kuten edellä on todettu opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 17 b §:ssä säädetään erityistä tukea antavan opettajan kelpoisuudesta tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa. Sen mukaan tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain 21 §:ssä tarkoitettua erityistä tukea on kelpoinen antamaan henkilö, jolla on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 8 §:ssä tarkoitettu erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus, 11 a §:ssä tarkoitettu erityisopettajan kelpoisuus tai 16 §:n 1 momentissa tarkoitettu erityistä tukea antavan opettajan kelpoisuus.

Sekä virkaan valittu, että oikaisuvaatimuksen tekijä ovat kelpoisia ko. tehtävään.

Virkaan valittu on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri ja erityisopettaja ja hän on valmistunut vuonna 2017.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on valmistunut filosofian maisteriksi vuonna 2006 ja hänellä on aineenopettajan kelpoisuus ruotsissa. Hän on suorittanut lisäksi erilliset erityisopettajan opinnot vuonna 2013.

Virkaan valittu ja oikaisuvaatimuksen tekijä ovat molemmat suorittaneet opettajan pedagogiset opinnot.

Hakemuksesta ilmenee, että virkaan valitulla on yli neljän ja puolen vuoden kokemus erityisopettajan tehtävistä ja viimeaikainen kokemus on Stadin ammattiopistosta kymppiluokan erityisopettajan tehtävistä. Oikaisuvaatimuksen tekijällä on yli 8 vuoden kokemus erityisopettajan tehtävistä Helsingin kaupungin peruskouluissa.

Hakumenettelyn luonteeseen kuuluu, että vain osa hakijoista kutsutaan haastatteluun. Lisäksi kenelläkään ei ole ehdotonta oikeutta tulla valituksi siksi, että hänellä on esimerkiksi pidempi työkokemus kuin muilla hakijoilla. Rehtorin sijaisen mukaan haastatteluun kutsuttavien valinnassa kiinnitettiin huomiota erityisopettajan tehtävässä toimimiseen. Koska hakijamäärä oli suuri, ryhmähaastatteluun kutsuttiin ensisijaisesti hakijat, joilla oli kokemusta kohderyhmän ikäluokasta. Rehtorin sijaisen lausunnon mukaan yksilöhaastatteluihin kutsuttiin ryhmähaastattelun perusteella. Rehtorin sijaisen mukaan ryhmähaastattelussa mitattiin tehtävän kannalta keskeisiä taitoja ja ominaisuuksia.

Rehtorin sijaisen päätöksen mukaan virkaan valitulla on kokemusta vastaavasta erityisopettajan tehtävästä. Hänellä on monipuoliset ja opiskelijalähtöiset ohjaustaidot. Päätöksen mukaan virkaan valitulla on myös erinomaiset yhteistyötaidot sekä kehittävä työote ja hän on käyttänyt Wilma-järjestelmään työssään.

Rehtorin sijaisen lausunnon mukaan oikaisuvaatimuksen tekijälle on annettu hakuprosessista tietoa siten, että hänellä on vastattu sähköpostitse 20.5. ja 22.6. hakijaviestinnän kautta. Lisäksi koulutuspäällikkö on tavoitellut puhelimitse oikaisuvaatimuksen tekijää, mutta ei ole tavoittanut.

Esittelijä toteaa, että viranhaltijan valinta on perustunut kokonaisharkintaan. Kokonaisharkinnassa arvioidaan, kenellä kelpoisuusvaatimukset täyttävistä hakijoista on taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto huomioon ottaen parhaat edellytykset hoitaa virkaa. Rehtorin sijaisen päätöksen mukaan hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen oli virkaan valitulla. Esittelijä katsoo rehtorin sijaisen valinneen kokonaisarvion perusteella taitavimmaksi ja ansioituneimmaksi arvioimansa hakijan kyseiseen haettavana olleeseen erityisopettajan virkaan.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Rehtorin sijainen on harkintansa mukaan voinut valita kyseiseen erityisopettajan virkaan valitsemansa henkilön. Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt sellaisia seikkoja, jotka osoittaisivat, että rehtorin sijainen olisi käyttänyt harkintavaltaansa muuhun kuin, mihin se tässä asiassa on ollut käytettävissä.

Esittelijä esittää edellä lausuttuun ja rehtorin sijaisen lausuntoon viitaten, että oikaisuvaatimus hylätään.

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus

2

Rehtorin sijaisen päätös

3

Rehtorin sijaisen lausunto

4

Hakuilmoitus

5

Virkaan valitun hakemus

6

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566