Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2022

1 (2)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/16

 

18.01.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 16

Helsingin hallinto-oikeuden päätös

HEL 2021-000868 T 01 01 04 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi Helsingin hallinto-oikeuden 31.12.2021 antaman päätöksen H6765/2021.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k )

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hylkäsi 2.3.2021 (§ 162) ********** oikaisuvaatimuksen, joka koski perusopetuksen aluepäällikön päätöstä määräaikaisen virkasuhteen purkamisesta koeajalla.

Helsingin hallinto-oikeus on antanut 31.12.2021 päätöksen H6765/2021 kasvatus- ja koulutuslautakunnan oikaisuvaatimuksesta tekemää päätöstä koskeneesta kunnallisvalituksesta. Hallinto-oikeus on hylännyt valituksen.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k )

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566