Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2022

1 (2)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/2

 

18.01.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten ajalla 4. - 14.1.2022 tekemiä päätöksiä:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

        14.1.2022 § 5 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuodelle 2022 siirtyvien investointihankkeiden ylitysoikeusesitys

        7.1.2022 § 2 Päätös Lauttasaaren ala-asteen irtokalustehankinnasta

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

        14.1.2022 § 6 Helsingin kaupungin suomenkielisten lukioiden opetussuunnitelmien muutokset

        14.1.2022 § 5 Hankinta, sovellus, strategisen ennakoinnin työkalu

        7.1.2022 § 3 Valtionavustus lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelman edistämiseen

Varhaiskasvatusjohtaja

        13.1.2022 § 7 Päiväkodin johtajan viran täyttäminen, varhaiskasvatusyksikkö Pihlaja-Ruskeasuo työavain KASKO—02-2476-21

        10.1.2022 § 4 Uuden päiväkodin nimeäminen

Hallintojohtaja

        13.1.20220 § 4 Pakilan yläasteen koulun Pakilanpuiston toimipisteen esitystekniikan hankinta

        13.1.20220 § 3 Ruotsinkielisten erityiskuljetuspalvelujen hankinta optiokaudelle 1.8.2022 - 31.7.2023 (Pk Plommonet)

        11.1.2022 § 2 Päiväkotitekstiilien pesulapalvelujen hankinta optiokaudelle 20.5.2022 – 19.5.2023

Hallintopäällikkö

        14.1.2022 § 8 Vahingonkorvausvaatimus kadonneista tavaroista

        13.1.2022 § 7 Vahingonkorvausvaatimus vahingoittuneista kumisaappaista

        13.1.2022 § 6 Vahingonkorvausvaatimus oppilaan loukkaantumisesta aiheutuneista kustannuksista

        12.1.2022 § 5 Vahingonkorvausvaatimus työntekijän rikkoutuneista silmälaseista

        4.1.2022 § 3 Yksityiselle elinkeinoharjoittaja Sari Annika Karppiselle myönnettävä lisäavustus perusopetuslain mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuoden 2021 – 2022 syyslukukaudelle

        4.1.2022 § 2 Folkhälsan Välfärd Ab:lle myönnettävä lisäavustus perusopetuslain mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuodelle 2021 – 2022

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566