Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2022

1 (3)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/13

 

18.01.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 13

Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä

HEL 2021-013677 T 05 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaatimuksen palveluohjaajan 24.11.2021 (nro 2021/00001454) tekemästä päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä

vs. varhaiskasvatusjohtaja

Ulla Lehtonen

Lisätiedot

Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi

Liitteet

1

Varhaiskasvatuspäätös

2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Muutoksenhakija

Esitysteksti
Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päätös, johon vaaditaan oikaisua

Varhaiskasvatuspaikan myöntämistä koskeva palveluohjaajan päätös 24.11.2021 (nro 2021/00001454, liite 1).

Oikaisuvaatimus

Lapsi on saanut varhaiskasvatuspaikan päiväkoti Perhosesta 10.1.2022 alkaen (liite 1). Huoltajat ovat tehneet oikaisuvaatimuksen lapselle myönnetystä varhaiskasvatuspaikasta (liite 2). Huoltajat vaativat, että lapselle myönnetään varhaiskasvatuspaikka päiväkoti Tammesta sisarusperusteella.

Huoltajien esittämät perustelut ilmenevät lähemmin oikaisuvaatimuksesta.

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Perustelut

Lapselle haettiin varhaiskasvatuspaikkaa päiväkoti Tammesta. Asiassa saadun selvityksen mukaan 23.11.2021 pidetyssä valintakokouksessa päiväkoti Tammeen oli 9 hakijaa, mutta ei yhtään vapaata paikkaa. Valintakokouksessa käsiteltiin 1.-15.1.2022 aikavälille sijoittuvat hakemukset. Tammikuun alkua koskevissa valinnoissa kukaan lapsi ei saanut paikkaa päiväkoti Tammesta. Varhaiskasvatuspaikan myöntämisperiaatteiden mukaan sisarusperusteen jälkeen ratkaisee varhaiskasvatuspaikan etäisyys kotoa lyhimmän matkan mukaan, jos hakijoilla on sama aloittamispäivämäärä. Lähin vapaa paikka oli päiväkoti Perhosessa, jonne matka-aika HSL:n reittioppaan mukaan on 10 minuuttia. Oikaisuvaatimuksen tekijän lapselle ei voitu tarjota paikkaa toivotusta päiväkodista, koska päiväkodissa ei ollut yhtään vapaata paikkaa. Lapselle tehtiin päätös varhaiskasvatuspaikasta päiväkoti Perhoseen.

Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus on asiassa toteutunut, vaikka lapsi ei saanutkaan paikkaa halutusta päiväkodista.

Viranhaltijan päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, viranhaltija ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.

Esittelijä

vs. varhaiskasvatusjohtaja

Ulla Lehtonen

Lisätiedot

Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi

Liitteet

1

Varhaiskasvatuspäätös

2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Muutoksenhakija

Esitysteksti
Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566