Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2022

1 (6)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/7

 

18.01.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 7

Teknisentyön metallityökoneiden, -laitteiden ja tarvikkeiden hankinta 1.2.2022 – 31.1.2024

HEL 2021-011506 T 02 08 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että peruskoulujen teknisentyön laitteet ja tarvikkeet hankitaan sopimuskauden 1.2.2022 – 31.1.2024 aikana tarjousvertailun mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisimmilta toimittajilta. Sopimuskauden kesto on kaksi (2) vuotta ja sopimusta on mahdollista jatkaa enintään kahden (2) vuoden optiokaudella.

Toimittajiksi valikoituivat seuraavat toimittajat:
Step Systems Oy (osa-alueet 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17 ja 18),
Ab Bäck & Co Oy (osa-alueet 4, 5, 8, 10, 12, 14, 19, 20, 21, 23, 24 ja 25), sekä
Rengastalo Oy (osa-alue 22).

Hankinnan ennakoitu arvo optiokausi mukaan laskettuna on noin 1 000 000 euroa, alv. 0 %.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä Tamspark Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön vaatimuksien vastaisena.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa toimialajohtajan allekirjoittamaan tämän päätöksen perusteella tehtävät hankintasopimukset ja päättämään Helsingin kaupungin puolesta optiokauden käyttöönotosta suorahankintaa käyttäen ja sopimuksen irtisanomisesta tai purkamisesta.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Nantte-Niklas Luoma, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21580

nantte-niklas.luoma(a)hel.fi

Kari Salovaara, hankintapäällikkö, puhelin: 310 43033

kari.salovaara(a)hel.fi

Liitteet

1

vertailutaulukko_liitteeksi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoajat

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kilpailutus perustuu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 26.11.2021 päivättyyn tarjouspyyntöön HEL 2021-011506. Kilpailutus on toteutettu avoimella menettelyllä. Hankinnan kohteena olevat laitteet ja tarvikkeet ovat jaettu osiin, jolloin on useamman toimittajan mahdollista tulla valituksi. Laitteiden yhteensopivuudella ei ole välttämätöntä merkitystä, joten osiin jakaminen oli mahdollista.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 26.11.2021 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 30.12.2021. Määräaikaan mennessä saapui neljä (4) tarjousta; Ab Bäck & Co Oy (0209238-3), Rengastalo Oy (0113359-3), Step Systems Oy (0909748-6) sekä Tamspark Oy (FI21320556).

Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta. Hankintaan sisältyy enintään kahden (2) vuoden optiokausi. Tavoitteellinen aloitusajankohta on helmikuu 2022.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnön kohdassa ”Muut ehdot” on esitetty tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet.

Hankinnassa on käytetty kestävän kehityksen mukaisia periaatteita.

Tarjoajien soveltuvuutta koskevat edellytykset on tarkastettu lukuun ottamatta pakollisia poissulkemisperusteita, jotka tarkastetaan päätöksenteon jälkeen ennen mahdollisen sopimuksen tekemistä tarjoajan toimittamien rikosrekisteriotteiden perusteella.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnössä on asetettu tarjoukselle ja sen sisällölle sekä hankinnan kohteelle vähimmäisvaatimukset. Vähimmäisvaatimuksissa on asetettu hankittaville tuotteille ja niiden toimitukselle laadullisia vaatimuksia (laatukriteereitä), jotka tarjottavien tuotteiden ja niiden toimituksen on pitänyt täyttää. Jos laadulliset vähimmäisvaatimukset eivät ole täyttyneet, on tarjous / tarjottu tuote hylätty tarjouspyynnön vastaisena.

Tamspark Oy:n tarjous osa-alueesta 11 (3D Tulostin) ei vastannut tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksia maksimi virrankulutuksen osalta, eikä tarjoaja sitoutunut JYSE:n ehtoihin vaan lisäsi omia sopimusehtoja ja näin hylättiin tarjouspyynnön vastaisena.

Ab Bäck & Co Oy:n, Rengastalo Oy:n sekä Step Systems Oy:n tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu

Hankittavien tuotteiden valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin hintaa (70 pistettä) sekä laatua (takuuaika 20 pistettä ja huolto sekä sen saatavuus 10 pistettä). Poikkeuksina olivat osa-alueet 22, 23, 24 sekä 25. Edellä mainituissa osa-alueissa kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin hintaa (80 pistettä) sekä laatua (takuuaika 20 pistettä), koska huoltoa ei koettu näissä osa-alueissa kriittiseksi tekijäksi.

Vertailtavat tuotteet määriteltiin tarjouspyynnön hintaliitteellä. Hintavertailu suoritettiin rivikohtaisesti. Rivikohtainen halvin tarjoushinta (X) sai korkeimmat pisteet ja muut (Y) suhteutettiin siihen kaavalla X/Y x maksimipisteet.

Laatuvertailussa takuuajan pisteet vertailtiin rivikohtaisesti, rivikohtainen pisin takuuaika (X) sai korkeimmat pisteet ja muut (Y) suhteutettiin siihen kaavalla Y/X x maksimipisteet. Huollosta ja sen saatavuudesta jaettavat pisteet eivät olleet tarjoajien välillä suhteutettavia, vaan jokainen tarjoaja joka lupautui koneiden huoltamiseen, sekä sen saatavuuteen neljän (4) arkipäivän sisällä ilmoittamisesta saivat 10 pistettä.

Mikäli tarjoaja ei tarjonnut jotain positiota / vaatimus ei täyttynyt, tarjoaja sai riviltä 0 pistettä. Tarjoajan kokonaispistemäärät osa-alueille saatiin laskemalla hinnan ja laadun pisteet yhteen.

Vertailu tehtiin osa-alueittain. Kullekin osa-alueelle valittiin yksi toimittaja, vertailussa jakautuneiden pisteiden mukaisesti:

1. Penkkihiomakone - Step Systems Oy

2. Penkkihiomakone - Step Systems Oy

3.Penkkihiomakone - Step Systems Oy

4.Penkkihiomakone - Ab Bäck & Co Oy

5. Metallisorvi - Ab Bäck & Co Oy

6. Metallivannesaha - Step Systems Oy

7. Metallivannesaha - Step Systems Oy

8. Metalli pyörösaha (katkaisukone) - Ab Bäck & Co Oy

9. Plasmaleikkuri - Step Systems Oy

10. Pistehitsauspihti - Ab Bäck & Co Oy

11. 3D Tulostin - Step Systems Oy

12. Hydraulinen puristin - Ab Bäck & Co Oy

13. Kaarisakset - Step Systems Oy

14. Kaarisakset - Ab Bäck & Co Oy

15. Levyn pyöristyskone - Step Systems Oy

16. Levyn pyöristyskone - Step Systems Oy

17. Levyn taivutuskone - Step Systems Oy

18. Levyn taivutuskone - Step Systems Oy

19. Lattaleikkuri - Ab Bäck & Co Oy

20. Hallinosturi - Ab Bäck & Co Oy

21. Kaasuahjo - Ab Bäck & Co Oy

22. Levyvaunu - Rengastalo Oy

23. Liimapuristinvaunu - Ab Bäck & Co Oy

24. Työjakkara - Ab Bäck & Co Oy

25. Työjakkara - Ab Bäck & Co Oy

Sopimuksen teko

Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta. Sopimusta voidaan jatkaa enintään kahden (2) vuoden optiokaudella. Tilaaja päättää ennen sopimuskauden päättymistä option käyttöönotosta.

Sopimuksella tilaaja ei sitoudu mihinkään tilausmääriin, eikä palveluntuottaja voi vaatia tilaajalta tilausta tarjouspyynnön perusteella.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Hankintasopimusta ei voida tehdä ennen kuin tarjoaja on toimittanut hankintayksikölle tarjouspyynnössä mainitut hankintalain 88 §:n mukaiset otteet rikosrekisteristä. Hankintayksikkö tutkii otteista, koskeeko tarjoajaa jokin hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemisperuste. Poissulkemisperusteen ilmetessä ratkaistaan hankintaa koskeva päätös uudelleen oikaisemalla tätä päätöstä hankintalain 132 §:n mukaisesti.

Esityksen liitteenä on vertailutaulukko.

Tilaukset eivät synny tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan erikseen tehtävillä tilauksilla.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 1 § 3 momentti 3 kohta). Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen (HEL 2021-013274, 14.12.2021 § 394) mukaan lautakunta päättää arvonlisäverottomalta arvoltaan 500 000 euron ylittävät hankinnat toimialalla.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Nantte-Niklas Luoma, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21580

nantte-niklas.luoma(a)hel.fi

Kari Salovaara, hankintapäällikkö, puhelin: 310 43033

kari.salovaara(a)hel.fi

Liitteet

1

vertailutaulukko_liitteeksi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoajat

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566