Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2022

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/6

 

18.01.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6

Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajalle maksettava sisaruskorvaus 1.7.2022 alkaen

HEL 2021-013532 T 05 01 08

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Käsittely

Esittelijä peruutti ehdotuksensa kokouksessa ennen keskustelun alkamista ja siirsi esityksen seuraavaan kokoukseen.

Kasvatus- ja koulutuksenlautakunta hyväksyi ehdotuksen peruuttamisen.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Nina Auvinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 15942

nina.auvinen(a)hel.fi

Riikka Reunanen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 32641

riikka.reunanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566