Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2022

1 (3)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/15

 

18.01.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 15

Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä

HEL 2021-014203 T 05 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaatimuksen palveluohjaajan 29.11.2021 (nro 2021/00001543) tekemästä päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä

vs. varhaiskasvatusjohtaja

Ulla Lehtonen

Lisätiedot

Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi

Liitteet

1

Varhaiskasvatuspäätös 29.11.2021

2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

3

Varhaiskasvatuspäätös 5.1.2022

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Muutoksenhakija

Esitysteksti
Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päätös, johon vaaditaan oikaisua

Varhaiskasvatuspaikan myöntämistä koskeva palveluohjaajan päätös 29.11.2021 (nro 2021/00001543, liite 1).

Oikaisuvaatimus

Lapsi on saanut varhaiskasvatuspaikan päiväkoti Muksulaaksosta 3.1.2022 alkaen (liite 1). Huoltaja on tehnyt oikaisuvaatimuksen lapselle myönnetystä varhaiskasvatuspaikasta (liite 2). Huoltaja vaatii, että lapselle myönnetään varhaiskasvatuspaikka lähempää perheen kotia.

Huoltajien esittämät perustelut ilmenevät lähemmin oikaisuvaatimuksesta.

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Perustelut

Lapselle haettiin varhaiskasvatuspaikkaa ensisijaisesti päiväkoti Tonttulasta, päiväkoti Tomtebosta tai päiväkoti Maunulasta. Asiassa saadun selvityksen mukaan kyseisissä päiväkodeissa ei ollut yhtään vapaata paikkaa, eikä kukaan lapsi saanut paikkaa näistä päiväkodeista. Lapselle tehtiin päätös varhaiskasvatuspaikasta päiväkoti Muksulaaksoon.

4.1.2022 perheelle tarjottiin lähintä vapaata varhaiskasvatuspaikkaa päiväkoti Pasilasta 10.1.2022 alkaen. Matka-aika päiväkoti Pasilaan HSL:n reittioppaan mukaan on 22 minuuttia. Huoltaja otti paikan vastaan päiväkoti Pasilasta (liite 3).

Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus on asiassa toteutunut, vaikka lapsi ei saanutkaan paikkaa halutusta päiväkodista.

Viranhaltijan päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, viranhaltija ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.

Esittelijä

vs. varhaiskasvatusjohtaja

Ulla Lehtonen

Lisätiedot

Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi

Liitteet

1

Varhaiskasvatuspäätös 29.11.2021

2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

3

Varhaiskasvatuspäätös 5.1.2022

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Muutoksenhakija

Esitysteksti
Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566