Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2022

1 (3)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/14

 

18.01.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 14

Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä

HEL 2021-013978 T 05 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaatimuksen palveluohjaajan 7.12.2021 (nro 2021/00001925) tekemästä päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä

vs. varhaiskasvatusjohtaja

Ulla Lehtonen

Lisätiedot

Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi

Liitteet

1

Varhaiskasvatuspäätös

2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Muutoksenhakija

Esitysteksti
Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päätös, johon vaaditaan oikaisua

Varhaiskasvatuspaikan myöntämistä koskeva palveluohjaajan päätös 7.12.2021 (nro 2021/00001925, liite 1).

Oikaisuvaatimus

Lapsi on saanut varhaiskasvatuspaikan päiväkoti Aulangosta 10.1.2022 alkaen (liite 1). Huoltajat ovat tehneet oikaisuvaatimuksen lapselle myönnetystä varhaiskasvatuspaikasta (liite 2). Huoltajat vaativat, että lapselle myönnetään varhaiskasvatuspaikka päiväkodista, joka on lähempänä perheen kotia, koska matka-aika kotoa päätöksessä mainittuun varhaiskasvatuspaikkaan ja sieltä huoltajien työpaikoille muodostuu liian pitkäksi.

Huoltajien esittämät perustelut ilmenevät lähemmin oikaisuvaatimuksesta.

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Perustelut

Lapselle haettiin varhaiskasvatuspaikkaa päiväkoti Jäkälästä. Asiassa saadun selvityksen mukaan päiväkoti Jäkälässä ei ollut yhtään vapaata paikkaa, joten päiväkotiin ei voitu valita yhtään hakijaa. Varhaiskasvatuspaikan myöntämisperiaatteiden mukaan sisarusperusteen jälkeen ratkaisee varhaiskasvatuspaikan etäisyys kotoa lyhimmän matkan mukaan. Lähin vapaa paikka oli päiväkoti Aulangossa, jonne matka-aika HSL:n reittioppaan mukaan on noin 30 minuuttia. Oikaisuvaatimuksen tekijän lapselle ei voitu tarjota paikkaa toivotusta päiväkodista, koska päiväkodissa ei ollut yhtään vapaata paikkaa. Lapselle tehtiin päätös varhaiskasvatuspaikasta päiväkoti Aulankoon.

Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus on asiassa toteutunut, vaikka lapsi ei saanutkaan paikkaa halutusta päiväkodista.

Viranhaltijan päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, viranhaltija ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.

Esittelijä

vs. varhaiskasvatusjohtaja

Ulla Lehtonen

Lisätiedot

Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi

Liitteet

1

Varhaiskasvatuspäätös

2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Muutoksenhakija

Esitysteksti
Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566