Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2021

1 (2)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/7

 

23.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 373

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Jussi Chydeniuksen toivomusponnesta tekonurmikenttien avaamisesta kaupunkilaisten vapaaseen käyttöön

HEL 2021-006830 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle Jussi Chydeniuksen toivomusponnesta seuraavan lausunnon:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa esitettyä toivomuspontta ja toteaa seuraavaa:

Tällä hetkellä koulupihoilla on vain muutama tekonurmikenttä. Näitä tekonurmikenttiä hallinnoi kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ja ylläpitää kaupunkiympäristön toimiala. Lisäksi koulut voivat käyttää sovitusti lähellä sijaitsevia, muiden hallinnoimia tekonurmikenttiä. Kenttiä hallinnoivat toimialat ja muut toimijat päättävät niiden käytöstä ja mahdollisesta asukaskäytöstä.  Kaikki koulujen ja päiväkotien pihat ja liikunta-alueet ovat yksiköiden toiminta-aikojen ulkopuolella asukaskäytössä.

Tekonurmikentät sijoittuvat pääosin liikuntapuistoihin ja niitä hallinnoi ja ylläpitää kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala.

Kaupunkiympäristön toimiala hallinnoi ja ylläpitää yleisillä alueilla satoja kenttiä, joista useimmat ovat kivituhkapäällysteisiä hiekkakenttiä. Näiden lisäksi on esimerkiksi tekonurmisia, nurmi-, kumi- ja sorapäällysteisiä pelikenttiä. Helsingissä on lisäksi useita yksityisiä, pääsääntöisesti yhdistysten hallinnoimia tekonurmikenttiä.

Helsingin tavoitteena on, että kaupunkilaisilla olisi yhdenvertaiset lähiliikkumismahdollisuudet kaikilla alueilla. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi koulujen pihoja ja lähiliikunta-alueita suunnitellaan yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan- sekä kaupunkiympäristön toimialan kanssa. Tätä yhteistyötä tehdään osana kaavoitus-, palveluverkko- ja talonrakentamisohjelman valmistelutyötä sekä liikkumisohjelmaa.

Tekonurmikenttäverkoston suunnittelussa avainasemassa on kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, joka kartoittaa, tukee ja kehittää eri lajien harjoittelumahdollisuuksia sekä kuntalaisten mahdollisuuksia laadukkaaseen ja monipuoliseen liikuntaan.

Yhteistyötä kaupunkiympäristön, kasvatuksen ja koulutuksen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä Staran välillä on tiivistetty huolehtimalla siitä, että yhteistyöverkostossa on mukana sekä toiminnan että tilojen kehittämisen ja ylläpidon näkökulmat. Kaupunkiympäristön toimialan kanssa tehtävässä yhteistyössä on tärkeää varmistaa riittävät alueelliset tilavaraukset pelikentille ja ulkoilulle ja varmistaa kenttien käytettävyys asukaskäytön osalta.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Viivi Snellman, johtava arkkitehti, puhelin: 310 22378

viivi.snellman(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa valtuutettu Jussi Chydeniuksen toivomusponteen koskien tekonurmikenttien avaamista kaupunkilaisten vapaaseen käyttöön. Lausuntoa on pyydetty 31.12.2021 mennessä.

Toivomusponsi kuuluu näin: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että valmisteltaessa pitkäjänteisempää suunnitelmaa koulujen pihojen ja kouluja lähellä sijaitsevien pienten hiekkakenttien kunnon ja ylläpidon parantamiseksi, selvitetään mahdollisuudet ottaa huomioon jo olemassa olevien tekonurmikenttien alueellinen jakautuminen kaupungissa.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Viivi Snellman, johtava arkkitehti, puhelin: 310 22378

viivi.snellman(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566