Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2021

1 (3)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/8

 

23.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 374

Fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande till stadsfullmäktigeledamoten Laura Finne-Elonens fullmäktigemotion gällande införandet av undervisning i känslo- och interaktionsfärdigheter i skolans alla stadier

HEL 2021-007745 T 00 00 03

Utlåtande

Fostrans- och utbildningsnämnden gav följande utlåtande till stadsfullmäktigeledamoten Laura Finne-Elonen fullmäktigemotionen:

I småbarnspedagogikens, förskolans, grundskolans och gymnasieutbildningens läroplaner betonas de mångsidiga, ämnesövergripande kompetenser som barn och unga behöver i framtiden. De mångsidiga kompetenserna genomsyrar verksamheten i alla stadier och är även integrerade i alla grundskolans och gymnasiets läroämnen. De känslo- och interaktionsfärdigheter, som ledamoten Laura Finne-Elonen lyfter fram, ingår bland annat i den kulturella och kommunikativa kompetensen som finns inom småbarnspedagogiken, förskolan, grundskolan och gymnasieutbildningen. I praktiken innebär det att barnen, eleverna och studerande får utveckla sina känslo- och interaktionsfärdigheter under hela sin lärstig.

I Helsingfors stads antimobbningsprogram (AMP13) med 13 åtgärder för att motverka mobbning ingår både förebyggande åtgärder och åtgärder som kan läggas in under och efter ett mobbningsfall. Programmet riktar sig till alla stadier inom fostran och utbildning i Helsingfors. En av åtgärderna i programmet är Program för utveckling av sociala och emotionella färdigheter samt för hantering av mobbningssituationer. Den förpliktar varje enhet inom fostran och utbildning att från och med hösten 2022 ha ett program eller ett åtgärdspaket som stöder barnen, eleverna och studerande i att lära sig färdigheter i sociala situationer och i att lära sig känslokontroll. Utöver dessa program och en den lagstadgade verksamheten sektorn under flera års tid erbjudit fortbildning i bland annat positiv pedagogik och neuropsykiatrisk handledning (NEPSY).

Stadsfullmäktigeledamoten Laura Finne-Elonen hänvisar till Laakavuoren ala-aste, som under två läsår (2019-2021) satsade på undervisning i känslo- och interaktionsfärdigheter genom att lägga till en lektion i veckan för årskurserna 1-6. Ökningen i elevernas timfördelning kunde förverkligas genom att skolan samtidigt deltog i pilotprojektet för helhetsarbetstid för lärarna. Pilotprojektet har nu avslutats. Precis som ledamoten skriver i sin motion så såg man goda resultat efter denna satsning. Undervisningen i känslo- och interaktionsfärdigheter sker nu integrerad i övrig undervisning precis som i så många andra skolor i Helsingfors.

Helsingfors skolor deltog i OECD-forskningen gällande känslo- och interaktionsfärdigheter. Resultaten av den internationella forskningen publicerades 30.9.2021. I forskningen framkom det att känslo- och interaktionsfärdigheter står i samband med inlärningsresultat och välbefinnande. Forskningen styrkte uppfattningen som funnits inom staden gällande färdigheternas betydelse, men gav också givande resultat för vidareutveckling inom detta område. Sektorn kommer att ta dessa forskningsresultat i beaktande vid utvecklingen av verksamheten samt delta i fortsatt undersökning inom området.

Sammanfattning

Känslo- och interaktionsfärdigheter stöder inlärningen och välbefinnandet samt förebygger mobbning och utslagning. Därför behöver fostrans- och utbildningssektorn i Helsingfors stad fortsätta att systematiskt satsa på dessa delområden i verksamheten. När följande revidering av nationella läroplansgrunderna för de olika stadierna görs nationellt, bör den forskning som nu finns på det här området beaktas. Känslo- och interaktionsfärdigheternas roll i utbildningen kan stärkas genom att det blir ett eget läroämne med egna mål, innehåll och bedömningskriterier. Detta bör alltså ske nationellt för att stöda jämlikheten i landets daghem och skolor samt för att ta i beaktande helheten i läroplanen med mål, innehåll och timfördelning. Detta skulle också innebära att lärarutbildningen skulle beakta dessa färdigheter i studieprogrammet. Ifall Helsingfors skulle fungera som pilotkommun bör detta förverkligas genom extern finansiering.

Föredragande

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Upplysningar

Agneta Lundmark, pedagogiskt sakkunnig, telefon: 310 84031

agneta.lundmark(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Förslag till utlåtande

Utlåtandet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsstyrelsen har bett fostrans- och utbildningsnämnden om utlåtande på Laura Finne-Elonens och 11 andra ledamöters motion innan 20.12.2021.

Motionen lyder enligt följande: Enligt undersökningar har undervisning i känslor och växelverkan gett betydande resultat, då det gäller exempelvis mobbning i skolor. Ett två års pilotprojekt i lågstadieskolan Laakavuoren koulu resulterade i bättre klassanda, ökad koncentration, betydligt mindre mobbning och rasism, samt ökad känslokontroll bland eleverna. Om man inkorporerar detta läroämne antingen in i andra läroämnen, eller som sitt egna självständiga läroämne, kommer det att leda till betydande resultat i ungdomars skoltrivsel, samt en drastisk minskning i mobbning. Vi har under de senaste åren läst om flera fall där ungdomar farit illa pga mobbning, och detta är en konkret lösning med bevis för att metoden fungerar. Staden bör utreda möjligheter att införa undervisning i känslor och växelverkan för alla stadier, kan påbörjas som pilotprojekt, men bör inkorporeras mera permanent i undervisningen.

Föredragande

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Upplysningar

Agneta Lundmark, pedagogiskt sakkunnig, telefon: 310 84031

agneta.lundmark(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566