Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2021

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/1

 

23.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 368

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Bicca Olinin ja Petra Malinin sekä varatarkastajiksi Mari Holopaisen ja Anna Lemströmin.

Käsittely

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajaksi Jussi Chydeniuksen sijasta Bicca Olinin sekä varatarkastajiksi Ozan Yanarin sijasta Mari Holopaisen ja Vesa Korkkulan sijasta Anna Lemströmin.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Jussi Chydeniuksen ja Petra Malinin sekä varatarkastajiksi Ozan Yanarin ja Vesa Korkkulan.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566