Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2021

1 (3)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/9

 

23.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 375

Toimivallan siirtäminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallintojohtajalle kaupunkiyhteisen tilavarausjärjestelmän pilottihankkeessa 1.12.2021-31.12.2023

HEL 2021-012852 T 00 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti siirtää toimivaltaansa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallintojohtajalle kaupunkiyhteisen tilavarausjärjestelmän pilottihankkeessa, jossa Jakomäen sydän-palvelurakennuksessa voi varata toimialan tiloja asukaskäyttöön sähköisen Varaamo-tilavarausjärjestelmän kautta.

Toimivallan siirto koskee toimialan tiloja, niiden jakoperusteita asukaskäyttöön sekä hinnoittelua ja maksuttomuutta ko. pilottihankkeessa kuitenkin niin, ettei asukaskäytöstä aiheutuvat kustannukset ja toimintaprosessit rasita ko. tiloissa toimivien yksiköiden  perustehtävää. Toimivallan siirto koskee ajanjaksoa 1.12.2021-31.12.2023.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Jakomäen sydän -palvelurakennuksessa toimivat päiväkoti Kankarepuisto, leikkipuisto Kankarepuisto ja Kankarepuiston peruskoulu. Lisäksi tiloissa toimii kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan Jakomäen nuorisotalo. Liikuntasalin iltakäytön varaamisesta iltaisin, viikonloppuisin ja loma-aikoina vastaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelut. Jakomäen sydämen tilojen asukaskäyttö toteutetaan pääsääntöisesti omavalvontaperiaatteella.

Nykyisellään tilojen varaaminen asukaskäyttöön rakennuksessa tapahtuu viiden eri tahon ja neljän erilaisen tilavarausjärjestelmän kautta, joista varhaiskasvatuksen toimintatavat ovat täysin manuaalisia. Pilotissa kehitetään mallia, joilla toimialayhteisissä monitoimirakennuksissa tuotetaan tilojen asukaskäyttöä yhtenäisillä prosesseilla ja käytännöillä. Pilotin kokemuksia käytetään myös Varaamo-järjestelmän kehittämisessä. Pilotissa ovat mukana kasvatuksen ja koulutuksen tilat, paitsi liikuntasalitilat ja Jakomäen nuorisotalo. Tavoitteena on lisätä kaupunkistrategian mukaisesti tilojen monipuolista käyttöä ja helpottaa ja keventää sääntelyä. Tilojen hinnoittelun yksinkertaistaminen mahdollistaa jatkossa varausten ja laskujen sujuvan sähköisen käsittelyn.

Tällä hetkellä kukin toimiala päättää palveluun liitettävistä tiloista ja niiden liittämisjärjestyksestä, tiloihin liittyvistä ohjeista ja rajoituksista sekä peruutusehdoista. Tilaa hallinnoivan toimialan viranhaltijat käyttävät läpinäkyvästi ja tasapuolisesti tehtäviinsä kuuluvaa harkintavaltaa päättäessään maksuttoman ja maksullisen käytön rajanvedosta että eri käyttäjien priorisoinnista (Kaupunginhallitus 20.8.2018 § 505).

Kaupunginhallitus päätti 20.8.2018 (§ 505), että tilojen varaaminen, käyttöön liittyvien varausvahvistusten ja sopimusten tekeminen keskitetään tarkoitusta varten kehitettyyn varaamo.hel.fi -palveluun.

Kaupungin valtuuston 29.8.2018 hyväksymässä päätöksessä (§ 217) Jakomäen sydän -palvelurakennuksen hankesuunnitelmasta todetaan, että “yhdistyksille ja muulle kansalaiskäytölle tarjotaan toimintamahdollisuus myös uudessa rakennuksessa. Tilojen suunnittelussa on otettu huomioon mahdollisuus tarjota tiloja varausjärjestelmän kautta kaupunkilaisten käyttöön.”

Toimivalta

Helsingin kaupunginvaltuuston 22.9.2021 (§ 275) hyväksymän Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää, hallintaoikeutensa puitteissa,  hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista sekä vapautuksesta toimialalle kohdistettavan maksun, korvauksen ja muun saatavan suorittamisesta. Sekä lisäksi maa-alueiden, tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta sekä muusta käyttöön luovuttamisesta kerrallaan enintään 10 vuoden ajaksi samoin kuin toistaiseksi, jos vuokrasuhde on sovittu päättyväksi enintään kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566