Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2021

1 (4)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/5

 

23.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 371

Asioinnin tietojärjestelmähankkeen kehittämis- ja ylläpitotöiden (ASTI DPS 7) jatkohankinta vuosille 2022-2023

HEL 2021-012737 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti jatkohankinnasta asioinnin tietojärjestelmän (Asti) kehittämis- ja ylläpitotöistä Codemen Oyj:ltä.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on enintään 4 850 000 euroa.

Tämä hankintapäätös kohdistuu vuosille 2022-2023.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella.

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Tilaajalla on oikeus irtisanoa asiantuntijaresurssipalvelu päättymään neljäntoista päivän irtisanomisajalla.

Samalla lautakunta oikeutti toimialajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen ja hyväksymään hankintapäätökseen perustuvat tilaukset.

Käsittely

Asian aikana oli kuultavana ICT-kehityspäällikkö Pasi Hotari. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Teemu Toivakka, ICT-projektipäällikkö, puhelin: 310 26797

teemu.toivakka(a)hel.fi

Julle Keihänen, ICT-hankintalakimies, puhelin: 310 89498

julle.keihanen(a)hel.fi

Pasi Hotari, ICT-kehityspäällikkö, puhelin: 310 33965

pasi.hotari(a)hel.fi

Liitteet

1

Hankintapäätös_HEL_2020-012334

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, DPSn sisällä tehtävä hankinta, Kasko_lk

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosainen

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, DPSn sisällä tehtävä hankinta, Kasko_lk

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tausta

Asioinnin tietojärjestelmän (ASTI-hanke) kehittämisen on arvioitu sijoittuvan vuosille 2019-2024. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa asioinnin tietojärjestelmän palvelukokonaisuus (varhaiskasvatus, perusopetus, lukio ja ammattiopisto), joka mahdollistaa uusia ja uudenlaisia tapoja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palvelujen toteuttamiseksi ja tarjoamiseksi asiakkaille. Nykyisen suunnitelman mukaisesti vuonna 2024 vanhan varhaiskasvatuksen järjestelmä on korvattu uudella, perusopetuksen oppilaaksiotto on toteutettu, ja viestintäratkaisu on valmiina.

Hanke on julkaissut päiväkotipaikan hakemiseen, sijoittamiseen, vastaanottamiseen, päätökseen sekä perusopetuksen lähikoulupaikkaan ilmoittautumisen ja päätösten tekoon ohjelmistokokonaisuudet asioijille ja virkailijoille.

Projektien sisällä tapahtuvassa ohjelmistokehitystyössä tuotetaan jatkuvasti uutta ohjelmistokoodia ja kehitetään erilaisia asioinnin tietojärjestelmään suunniteltuja toiminnallisuuksia.

Resurssivuokralla toteutettavassa ketterässä kehityksessä hankittavat asiantuntijat suorittavat tilaajan määräämiä tehtäviä. Tällä tavalla toteutetussa ohjelmistokehityksessä tilaaja vastaa kehitystyölle asetettujen lopputulosten saavuttamisesta.

Ohjelmistokehityksen lopputulokset määräytyvät tilaajan työnohjauksen, asiantuntijaresurssien tehokkuuden ja yhdessä työskentelevien asiantuntijoiden yhteistyön perusteella.

Hankinta on jatkoa 2021 vuodelle kohdistuneelle hankintapäätökselle 24.11.2020 (HEL 2020-012334).

Hankinta kohdistuu projektinhallinta-, integraattori-, määrittely- ja arkkitehtuuri- sekä pilvipalveluiden käytön asiantuntijapalveluihin sekä sovelluskehitys- ja ylläpitopalveluihin.

Sovelluskehityksen asiantuntijaresurssit kohdistuvat asioinnin tietojärjestelmän jatkokehittämiseen. Kehittämisen tuloksena digitalisoidaan palveluita ja tuotetaan varhaiskasvatuksen osakokonaisuuteen seuraavat sisällöt: Viestintäratkaisu päiväkotien ja huoltajien välille, tuloselvityslomakkeet, varhaiskasvatuksen maksupäätökset sekä proaktiivinen varhaiskasvatus paikan tarjoaminen, jolla voidaan ennakoida varhaiskasvatuspaikkojen tarvetta alueittain.

Perusopetuksen kokonaisuuteen tuotetaan seuraavat sisällöt: Painotettuun opetukseen hakeutuminen sekä proaktiivisen esiopetuspaikkojen tarjoamisen ja hakeutumisen toiminnallisuudet. Lisäksi kehitetään Stadin ammattiopiston AI-HOKS kokonaisuutta.

Edellä mainittujen lisäksi asiantuntijaresursseilla ylläpidetään ja kehitetään käytössä olevia pilviympäristöjä ja pilvikapasiteettia sekä kehitetään toimialan omaa identiteetin- ja pääsynhallinnan järjestelmää ja toteutetaan integraatioita eri järjestelmiin.

Hankintamenettely

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on perustanut IT-palvelut (DPS) -nimisen dynaamisen hankintajärjestelmän sähköiseen HILMA-ilmoituskanavaan 22.12.2018, ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-026564. Ilmoituksen numero Euroopan unionin virallisessa lehdessä (EUVL) on 2018/S 247-569736

Hankinta on kilpailutettu hankintalain mukaisesti dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisenä kilpailutuksena. Tarjouspyyntö on julkaistu dynaamisessa hankintajärjestelmässä 24.9.2020, määräaika tarjousten jättämiselle oli 12.10.2020.

Kilpailutuksen perusteella valittiin Codemen Oy.

Tarjouspyynnössä arvioitiin hankinnan vuosittaiseksi laajuudeksi noin 1 500 – 2 500 henkilötyöpäivää (=sitoumukseton arvio). Lisäksi hankintaan sisältyy optiomahdollisuus lisähankinnoista, jonka laajuudeksi on arvioitu noin 1 500 – 2 500 henkilötyöpäivää (=sitoumukseton arvio).

Valitun toimittajan asiantuntijaresursseja voidaan käyttää hankkeen keston aikana vuosina 2021-2024.

Hankintapäätöksessä (HEL 2020-012334) todettiin, että voidaan uudella päätöksellä päättää tarjouspyyntöön perustuvista hankintapäätöksen enimmäisarvon ylittävistä lisä- tai jatkohankinnoista.

Tarjoajan soveltuvuuden tarkastaminen

Dynaamiseen hankintajärjestelmään hakeutuessaan ja tarjouspyyntöön vastatessaan tarjoaja on osoittanut täyttävänsä tilaajan asettamat soveltuvuusvaatimukset.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 3 kohdan mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita.

Keskeisimmät sovelletut säännökset

Hallintolaki (434/2003): 43 §, 44 § ja 45 §
Hankintalaki (1397/2016): 30 §, 33 §, 49 §, 52 §, 58 - 60 §:t, 62 §, 71 §, 74 §, 79 §, 83 §, 85 - 87 §:t, 93 §, 123 § ja 130 §

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Teemu Toivakka, ICT-projektipäällikkö, puhelin: 310 26797

teemu.toivakka(a)hel.fi

Julle Keihänen, ICT-hankintalakimies, puhelin: 310 89498

julle.keihanen(a)hel.fi

Pasi Hotari, ICT-kehityspäällikkö, puhelin: 310 33965

pasi.hotari(a)hel.fi

Liitteet

1

Hankintapäätös_HEL_2020-012334

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, DPSn sisällä tehtävä hankinta, Kasko_lk

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosainen

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, DPSn sisällä tehtävä hankinta, Kasko_lk

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566