Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2021

1 (2)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/10

 

23.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 376

Muutos kasvatus- ja koulutuslautakunnan 14.12.2021 kokouksen kokouspaikkaan

HEL 2020-010754 T 00 00 02

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti muuttaa 12.10.2021 § 351 tekemäänsä päätöstä siten, että lautakunta kokoontuu 14.12.2021 kello 16.15 alkaen osoitteessa Prinsessantie 2, 00820 Helsinki.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään siten, että kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu 14.12.2021 kello 16.15 alkaen osoitteessa Prinsessantie 2, 00820 Helsinki.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää muuttaa 12.10.2021 § 351 tekemäänsä päätöstä kokousajoista siten, että lautakunta kokoontuu 14.12.2021 kello 17 alkaen osoitteessa Prinsessantie 2, 00820 Helsinki.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta. Kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu 14.12.2021 klo 17 (ei klo 16.15) alkaen Stadin AO:n tiloissa osoitteessa Prinsessantie 2, 00820 Helsinki (ei Töysänkatu 2 D, 00510 Helsinki).

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 12.10.2021 § 351

HEL 2020-010754 T 00 00 02

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti muuttaa 2.3.2021 § 149 tekemäänsä päätöstä kokousajoista siten, että lautakunta kokoontuu syyskaudella 2021 tiistaisin kello 16.15 alkaen seuraavasti:

        12.10.2021

        2.11.2021

        23.11.2021

        14.12.2021

Kokoukset pidetään osoitteessa Töysänkatu 2 D, 00510 Helsinki.

15.06.2021 Ehdotuksen mukaan

02.03.2021 Ehdotuksen mukaan

20.10.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566