Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2021

1 (5)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/16

 

23.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 383

Oikaisuvaatimus lehtorin ottamisesta määräajaksi

HEL 2021-012177 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaatimuksen, jonka hän on tehnyt Haagan peruskoulun rehtorin 21.10.2021 tekemästä päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä

vs. perusopetusjohtaja

Taina Tervonen

Lisätiedot

Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

2

Rehtorin päätös

3

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

4

Hakuilmoitus

5

Tehtävään valitun hakemus

6

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

********** on tehnyt 28.10.2021 Helsingin kaupungin kirjaamoon saapuneen oikaisuvaatimuksen Haagan peruskoulun rehtorin 21.10.2021 tekemästä päätöksestä, jolla rehtori on ottanut Haagan peruskouluun sijoitettuun saksan ja ruotsin lehtorin virkasuhteiseen tehtävään määräajaksi 25.10.2021 - 9.12.2021 **********

Rehtori on antanut asiassa lausunnon.

Kuntalain 134 §:n 1 momentin nojalla kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja oikealle toimielimelle.

Hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaan ellei toisin ole määrätty toimialajohtaja ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijat ja työntekijät. Toimialajohtajan henkilöstöasioiden delegoineista 20.11.2019 (§ 100) tekemään päätökseen perustuen lehtorin määräajaksi ottaa rehtori.

Hakuprosessista

Saksan ja ruotsin lehtorin virkasuhteinen tehtävä määräajaksi on ollut julkisesti haettavana 6.10.2021-20.10.2021.

Rehtorin päätöksen ja lausunnon mukaan tehtävään haki hakuajan kuluessa 4 henkilöä, joista rehtorin käsityksen mukaan kukaan ei täyttänyt opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisia kelpoisuusvaatimuksia molemmissa aineissa.

Hakuilmoituksessa haettiin saksan ja ruotsin lehtorin sijaista. Koska kysymys on ollut määräaikaisesta tehtävästä, hakuilmoituksessa on todettu, että kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon.

Oikaisuvaatimuksesta

Oikaisuvaatimuksen mukaan päätös olisi pitänyt olla oikaisuvaatimuksen tekijälle eduksi. Oikaisuvaatimuksessa todetaan mm., että oikaisuvaatimuksen tekijä ei päässyt haastatteluun, vaikka odotteli, ja otaksui, että tulisin kyseeksi, aikaisemman yhteydenoton johdosta, mitä hänellä oli ollut apulaisrehtoriin (viestittely ja puhelinkeskustelu). Hän tuo myös oikaisuvaatimuksessa esille näkemyksenä mahdollisesta syrjinnästä asiassa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän perustelut ilmenevät lähemmin liitteenä olevasta oikaisuvaatimuksesta.

Lainsäädännöstä

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaan virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustuslaissa. Perustuslain 125 §:n mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Lisäksi virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan päättämä erityinen kelpoisuus.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 5 §:n mukaan sellaiseen virkasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana, voidaan ottaa vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päätymistä ja silloin täyttää kelpoisuusvaatimukset.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 5 §:ssä säädetään aineenopettajan kelpoisuudesta.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 23 §:n mukaan opetusta voidaan väliaikaisesti enintään vuoden ajaksi määrätä antamaan henkilö, jolla on riittävä koulutus ja tehtävän edellyttämä taito. Tällainen henkilö voidaan kuitenkin määrätä antamaan opetusta yli kuuden kuukauden ajaksi vain, jos tehtävän edellyttämät kelpoisuusvaatimukset täyttäviä henkilöitä ei määräystä annettaessa ole saatavilla tai jos siihen on muu erityinen syy.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 12 §:ssä säädetään syrjinnän kiellosta. Työnantajan on kohdeltava viranhaltijoita tasapuolisesti, jollei siitä poikkeaminen ole viranhaltijoiden tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltua.

Asian arviointi

Hakumenettelyn luonteeseen kuuluu, että vain osa hakijoista kutsutaan haastatteluun. Rehtorin lausunnon mukaan oikaisuvaatimuksen tekijälle tarjottiin kolmea eri haastatteluaikaa. Rehtorin lausunnon mukaan koulun virka-apulaisrehtori yritti tavoittaa oikaisuvaatimuksen tekijää puhelimitse ja sähköpostilla ja lisäksi hänelle lähetetiin asiasta muistutusviesti. Rehtorin lausunnon mukaan torstaina 14.10.2021 oikaisuvaatimuksen tekijä vastasi virka-apulaisrehtorille sähköpostilla, että hän ei voi ottaa vastaan näin lyhyttä sijaisuutta asuinpaikkansa ja perhesyiden vuoksi, eikä siten voi ilmoittautua haastatteluun. Haastatteluun liittyvistä yhteydenotoista on kerrottu tarkemmin rehtorin lausunnossa.

Rehtorin lausunnon ja tehtävään valitun hakemuksen mukaan saksan ja ruotsin lehtorin virkasuhteiseen tehtävään määräajaksi valittu opiskelee Helsingin yliopistossa ja hänen pääaineensa ovat ruotsi ja saksa. Opinnot valmistuvat vuoden 2022 aikana. Rehtorin lausunnon ja hakemuksen mukaan tehtävään valittu on toiminut Helsingin kaupungin Arabian peruskoulun kielten opettajan sijaisena 1.2.-1.6.2021 (4kk). Rehtorin lausunnon mukaan tehtävään valittu on syyslukukaudella 2021 tehnyt ko. sijaisuuden yksittäisiä sijaispäiviä Haagan peruskoulussa. Rehtorin lausunnon mukaan tehtävään valittu on hoitanut annetut työtehtävän asianmukaisesti ja hän on saanut hyvää palautetta oppilaita ja huoltajilta.

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemuksen ja oikaisuvaatimuksen mukaan oikaisuvaatimuksen tekijä on kelpoinen opettamaan saksan kieltä. Hän on itse hakemuksessaan ja oikaisuvaatimuksessaan ilmoittanut, että hänellä ei ole pätevyyttä opettaa ruotsin kieltä peruskoulussa Suomessa. Lisäksi hakemukseen on merkitty yksi työkokemus peruskoulusta syksyltä 2019, joka on reilu kahden kuukauden pituinen. 

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Rehtori on harkintansa mukaan voinut valita soveliaimmaksi arvioimansa hakijan saksan ja ruotsin lehtorin virkasuhteiseen tehtävään määräajaksi. Kysymys on lyhyestä sijaisuudesta, joka on pitänyt täyttää nopealla aikataululla oppilaiden opetuksen turvaamiseksi. Tehtävään valittu on koulussa jo aikaisemmin tuttu ja hoitanut tehtävänsä rehtorin lausunnon mukaan asianmukaisesti. Rehtori ei ole valintaa tehdessään asettanut oikaisuvaatimuksen tekijää eri asemaan muihin hakijoihin nähden. Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijä on itse ilmoittanut, että hän ei voi ottaa vastaan näin lyhyttä sijaisuutta, eikä siten voi ilmoittautua haastatteluun. Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt sellaisia seikkoja, jotka osoittaisivat, että rehtori olisi käyttänyt harkintavaltaansa muuhun kuin, mihin se tässä asiassa on ollut käytettävissä.

Esittelijä esittää edellä lausuttuun ja rehtorin lausuntoon viitaten, että oikaisuvaatimus hylätään.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

2

Rehtorin päätös

3

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

4

Hakuilmoitus

5

Tehtävään valitun hakemus

6

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566