Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2021

1 (2)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/2

 

23.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 369

Ilmoitusasiat

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

        Kaupunginvaltuusto 3.11.2021 § 332 Tilojen vuokraaminen Metsolan ala-asteen käyttöön (HEL 2021-006714): Kaupunginvaltuusto päätti vuokrata 4.6.2021 päivätyn hankesuunnitelman mukaiset Metsolan ala-asteen osoitteeseen Kansatie 1 rakennettavan toimipisteen noin 3 084 htm² laajuiset tilat siten, että 20 vuoden vuokra-ajalle laskettu kokonaisvuokran enimmäishinta on arvonlisäverottomana 15 432 000 euroa.

        Kaupunginvaltuusto 3.11.2021 § 331 Stadin ammatti- ja aikuisopiston Roihupellon kampuksen hankesuunnitelma HEL 2021-006634): Kaupunginvaltuusto hyväksyi Stadin ammatti- ja aikuisopiston Roihupellon kampuksen 12.8.2021 päivätyn elinkaarihankkeen hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on noin 44 050 brm² ja rakentamiskustannustenenimmäishinta on arvonlisäverottomana 176 000 000 euroahuhtikuun 2021 kustannustasossa sekä siten, että uudisrakennus tulee Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen omistukseen ja että yhtiön uudisrakennustakoskeva osakekanta merkitään Helsingin kaupunginomistukseen. Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen. Hyväksyessään Roihupellon kampuksen hankesuunnitelman selvitetään mahdollisuutta ottaa ammattiopiston väistyviä tiloja ja kiinteistöjä tilapäiseen käyttöön kulttuurille, liikunnalle ja pienyrittäjille.(Sami Muttilainen)

        Kaupunginvaltuusto 3.11.2021 § 330 Kallion lukion perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen (HEL 2018-001823): Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kallion lukion perusparannuksen hankesuunnitelman  enimmäishinnan korottamisen 3 900 000 eurolla arvonlisäverottomana siten, että hankkeen korotettu enimmäishinta on noin 17 129 000 euroa arvonlisäverottomana joulukuun 2019 kustannustasossa.

        Kaupunginhallitus 25.10.2021 § 754 Päiväkotitilojen vuokraaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön Jätkäsaaresta (HEL 2021-005737): Kaupunginhallitus hyväksyi liitteenä olevan 7.5.2021 päivätyn hankesuunnitelman mukaisten noin 1 225 htm² laajuisten päiväkotitilojen vuokraamisen siten, että 20 vuoden vuokra-ajalta maksettavien arvonlisäverottomien vuokrien ja investointikustannuksen kokonaissumma onenintään 8 470 00 euroa.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566