Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2021

1 (2)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/18

 

23.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 385

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten 9.11. - 18.11.2021 tekemiä päätöksiä:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

        15.11.2021 § 111 Varhaiskasvatusyksikkörakenteen muutos, Varhaiskasvatusyksikkö Borgströminmäki-Hopealaakso aloittaa 1.1.2022

        15.11.2021 § 112 Opiskeluhuollon kuraattorien ja psykologien palkkaaminen yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön vahvistamiseksi

        15.11.2021 § 113 Valtion erityisavustus lukiokoulutuksen järjestäjille koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi 2021-2023, Opetushallitus

Hallintojohtaja

        16.11.2021 § 29 Valtionosuusjärjestelmän edellyttämät tiedot vuodelta 2020

Hallintopäällikkö

        09.11.2021 § 190 Oikeus oppia johtamisen valmennus

        09.11.2021 § 191 Oikeus oppia muutosagenttivalmennus

        16.11.2021 § 196 Hankinta, Koko koulu ohjaa -koulutus, suomenkielinen perusopetus

Varhaiskasvatusjohtaja

        11.11.2021 § 128 Varhaiskasvatusyksikkö Lakka-Mustikan sijoitetun päiväkodin johtajan viran täyttämättä jättäminen, työavain KASKO-02-2420-21

        15.11.2021 § 131 Varhaiskasvatusyksikkö Laivakello -Sataman päiväkodin johtajan virkaan valinta

        15.11.2021 § 129 Virkasuhteen täyttäminen, varhaiskasvatusyksikkö Nalli-Sakara, päiväkodinjohtaja, työavain KASKO-02-2349-21

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

        09.11.2021 § 96 Tilojen vuokraaminen Kaartin jääkärirykmentille kutsuntoja varten 2022

        18.11.2021 § 99 Varsinaisella suoritepäätöksellä myönnettävän rahoituksen hakeminen, ammatillisen koulutuksen järjestäjien tavoitteelliset opiskelijavuodet ja perusrahoituksen harkinnanvaraisen korotus, varainhoitovuosi 2022

Asiakasmaksupäällikkö

        10.11.2021 § 8 Asiakasmaksuhuojennuksista johtuvien asiakastulojen menetyksen korvaus iltapäivätoiminnan palveluntuottajille syksy 2021

Viranhaltijapäätökset

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Paula Kemppi, hallintoassistentti, puhelin: 310 25780

paula.kemppi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Paula Kemppi, hallintoassistentti, puhelin: 310 25780

paula.kemppi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566