Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2021

1 (6)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/14

 

23.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 381

Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöksestä 28.9.2021 § 24

HEL 2021-004562 T 00 00 02

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaatimuksen koskien kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöstä 28.9.2021 § 24 Töölön ala-asteen johtokunnan valinnasta, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Asian aikana oli kuultavana yksikön päällikkö Timo Korhonen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 8.11.2021, saate

2

Oikaisuvaatimus 8.11.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätös 28.9.2021 § 24 Töölön ala-asteen johtokunnan valinnan osalta.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii, että jaoston päätös on Töölön ala-asteen johtokunnan valinnan osalta tasa-arvolain vastaisena kumottava, ja Töölön ala-aste on velvoitettava tekemään huoltajien valinta johtokuntaan uudelleen noudattaen tasa-arvolakia. Suomenkielisen jaoston tulee vahvistaa huoltajien valinta Töölön ala-asteen johtokuntaan. Lähemmin oikaisuvaatimuksen perustelut ilmenevät liitteenä olevasta oikaisuvaatimuksesta.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.hel.fi 29.10.2021. Päätöksestä on tehty 8.11.2021 Helsingin kaupungin kirjaamoon saapunut oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle toimielimelle.

Koulujen ja lukioiden johtokunnista

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto valitsee neljän vuoden toimikaudeksi johtokunnan jäsenet ja varajäsenet. Koulun oppilaiden tai lukion opiskelijoiden huoltajat, koulun tai lukion opettajat, koulun tai lukion muu henkilökunta ja lukion opiskelijat esittävät keskuudestaan henkilöt johtokunnan jäseniksi ja varajäseniksi sekä puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.

Rehtoreille on lähetetty ohjeistus ehdokasvalinnan suorittamisesta 20.5.2021. Lisäksi rehtoreille on lähetetty 11.8.2021 viesti ehdokasvalinnasta ja viesti on sisältänyt linkin ohjeistukseen, joka on saatavilla toimialan intranetissä Helmessä. Viestit ja intranetin sivusto sisältävät ohjeistuksen tasa-arvovaatimuksen noudattamisesta ehdokasasettelussa.

Töölön ala-asteen johtokunnan ehdokasasettelu

Töölön ala-asteen johtokunnassa on viisi jäsentä ja varajäsentä huoltajista. Lisäksi opettajista ja muusta henkilökunnasta on kummastakin yksi jäsen ja varajäsen. Yhteensä johtokunnassa on seitsemän jäsentä ja varajäsentä.

Ehdokasvalinnasta opettajien ja muun henkilökunnan osalta rehtori tiedotti hyvissä ajoin etukäteen mm. henkilökunnan viikkoinfossa ja ehdokkuuteen kannustettiin. Opettajia ja muuta henkilökuntaa edustaviksi jäseniksi ja varajäseniksi ei ollut ollenkaan miesehdokkaita.

Huoltajien ehdokasasettelua koskeva kokous pidettiin Töölön koulun ala-asteen salissa 31.8.2021. Kokoukseen oli mahdollista osallistua myös etänä Teamsin välityksellä ja mahdollisuutta käytti viisi huoltajaa, läsnä salissa oli paikalla kahdeksan huoltajaa. Rehtori oli tiedottanut uuden johtokunnan valinnasta hyvissä ajoin etukäteen Wilman tiedotteissa sekä Wilmassa viestillä huoltajille. Tämän lisäksi asia oli esillä rehtorin lukuvuoden aloitusinfossa.

Kokouksessa käydyn keskustelun ja ehdokasasettelun päätteeksi todettiin, että ehdokkaita oli ilmoittautunut 10. Ennen kuin äänestettiin varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä, rehtori kysyi onko ehdokkaiden joukossa henkilöitä, jotka haluaisivat suoraan ilmoittautua varajäsenehdokkaiksi. Kaksi naista ilmoittautui suoraan varajäseniksi.

Ehdokasasetteluvaiheessa käydyssä keskustelussa oikaisuvaatimuksen tekijä toi ilmi tulkintansa sukupuolikiintiön toteuttamisesta: koska miehiä oli ehdolla kolme, nämä pitäisi hänen mukaansa valita suoraan varsinaisiksi jäseniksi.

Asiasta käytiin keskustelua, mutta kokousväen joukosta ei ilmennyt kannatusta henkilön esiin tuomalle tulkinnalle, vaan ehdokasasettelu suoritettiin äänestämällä. Rehtori ei voi määrätä kuka asetetaan tai valitaan  ehdokkaaksi. Varsinaista vastaehdotusta ehdokasasettelun valintatavasta kokouksessa ei tehty.

Ehdokaspaikkoja jäi äänestykseen viidelle jäsenelle ja kolmelle varajäsenelle. Äänestys suoritettiin kahdeksan henkilön kesken. Jokainen sai antaa viisi ääntä eli äänestää viittä ehdokasta varsinaisiksi jäseniksi. Äänestys toteutettiin käsiäänestyksenä paikan päällä ja chattiin kirjattuna etäyhteydellä mukana olleilta.

Äänestyksen lopputulos oli seuraava:

mies 12 ääntä

mies 12 ääntä

nainen 11 ääntä

nainen 11 ääntä

nainen 5 ääntä

nainen 4 ääntä

nainen 4 ääntä

mies/ oikaisuvaatimuksen tekijä 3 ääntä.

Oikaisuvaatimuksen tekijä sai vähiten ääniä ja tuli valituksi ehdokkaaksi varajäseneksi. Hän on antanut suostumuksensa luottamustoimeen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätös 28.9.2021

Jaosto valitsi suomenkielisiin kouluihin ja lukioihin johtokunnat 28.9.2021. Töölön ala-asteen johtokuntaan valittiin jäsenet ja varajäsenet esityksen mukaisesti:

Jäsenet                    henkilökohtaiset varajäsenet

Huoltajat

nainen                     nainen

mies                        mies/ oikaisuvaatimuksen tekijä

nainen                     nainen

mies                        nainen

nainen                     nainen

Opettajajäsenet

nainen                     nainen

Muu henkilökunta

nainen                     nainen

Puheenjohtaja         varapuheenjohtaja

nainen                     nainen

Oikeudellinen arviointi

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n 1 momentin mukaan koulun ja lukion johtokunnassa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.

Mikäli varsinaisiksi jäseniksi huoltajien ehdokaskokouksessa olisi valittu suoraan ainoat miesehdokkaat ei varajäsenehdokkaiksi olisi ollut ollenkaan miesehdokkaita. Tasa-arvovaatimus olisi toteutunut varsinaisten jäsenten osalta, mutta jäänyt kokonaan toteutumatta varajäsenten osalta. Nyt esityksen perusteella tehdyn jaoston valintapäätöksen mukaan tasa-arvo toteutuu osittain sekä varsinaisten että varajäsenten osalta.

Johtokuntaan kokonaisuudessaan on ollut vain kolme miesehdokasta valittaviksi seitsemäksi jäseneksi ja varajäseneksi. Koulun henkilökuntaehdokkaissa ei ollut miesehdokkaita varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi. Ehdokkuus on vapaaehtoista ja suostumuksen varaista.

Miesehdokkaiden puute niin koulun huoltaja- kuin koulun henkilökuntaehdokkaidenkin osalta on itsessään lain tarkoittama erityinen syy poiketa kiintiövaatimuksesta. Rehtori on huoltajien ehdokaskokouksen osalta ollut ehdokasasettelun mahdollistaja ja omalla toiminnallaan ehdokkaiden nimeämisen ja asettamisen osalta pyrkinyt varmistamaan ehdokasasettelussa, että vaatimus molempien sukupuolten edustuksesta voidaan täyttää. Rehtori ei kuitenkaan ole voinut sivuuttaa ehdokaskokouksen kantaa ehdokasvalinnan suorittamisesta äänestämällä ja vastoin tätä kantaa menettelytavasta nimetä vähiten äänestyksessä ääniä saaneen oikaisuvaatimuksen tekijän varsinaiseksi jäsenehdokkaaksi.

Ehdokkaiden nimeämisessä on pyritty parhaalla mahdollisella tavalla valmistelemaan kokoonpanoesitys siten, että kiintiöperiaate täyttyy. Nyt sekä varsinaisten että varajäsenten osalta vaatimus toteutuu vain osittain viranomaisesta riippumattomista syistä.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 8.11.2021, saate

2

Oikaisuvaatimus 8.11.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto 28.09.2021 § 24

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566