Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2021

1 (4)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/6

 

02.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 363

Kiinteistönhoito-, siivous- ja kohdevastaavapalvelujen hankinnan (kori 5) väliaikainen järjestäminen

HEL 2021-006203 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti valtuuttaa toimialajohtajan allekirjoittamaan kiinteistönhoito-, siivous- ja käyttäjäpalvelujen hankinnan (kori 5) väliaikaista järjestämistä koskevan sopimuksen.

Sopimus on voimassa enintään siihen saakka, kunnes toimialan hankintapäätöstä 14.9.2021/§313 koskeva markkinaoikeusvalitus on käsitelty, virhe aiemmassa hankintamenettelyssä on muutoksenhaun johdosta annetun ratkaisun perusteella korjattu, ja kiinteistönhoito-, siivous- ja kohdevastaavapalvelujen hankinta on kilpailutettu uudelleen lainvoimaisella päätöksellä.

Hankinnan väliaikaista järjestämistä koskevan sopimuksen arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on enintään noin 2 miljoonaa euroa.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 310 21582

janne.tarkoma(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kasvatus ja koulutus

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hankintapalvelut julkaisi 7.6.2021 päivätyn ja 24.6.2021 korjatun tarjouspyynnön HEL 2021-006203 ”Kiinteistönhoito-, siivous- ja kohdevastaavapalveluiden hankinta kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kohteille 3.1.2022 alkaen”. Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta teki hankintaa koskevan päätöksen 14.9.2021/§313. Kyseessä oli hankintalain 26 §:n EU-kynnysarvon ylittävä hankinta, jonka kilpailutus tehtiin käyttäen avointa menettelyä. Tarjouspyyntö julkaistiin HILMA-ilmoituskanavassa osoitteessa hankintailmoitukset.fi sekä TED-sivustolla.

Palmia Oy toimitti toimialan hankintapäätöksen perusteella tehdyn oikaisuvaatimuksensa Helsingin kaupungin kirjaamoon 5.10.2021 muutoksenhakuajan kuluessa. Palmia Oy laati oikaisuvaatimuksensa lisäksi asiassa valituksen markkinaoikeuteen (dnro 20353/2021), jonka osalta toimiala toimittaa tuomioistuimelle vastineensa sille varattuun määräaikaan mennessä.

Hankintalain 153 §:n mukaan, jos hankinnasta on tehty valitus markkinaoikeuteen, hankintayksikkö voi järjestää hankinnan väliaikaisesti, jollei hankintaa voida sen luonteen vuoksi lykätä markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi. Kyseessä olevat kiinteistönhoito-, siivous- ja kohdevastaavapalvelut ovat luonteeltaan sellaisia, joita toimiala tarvitsee lakisääteisten tehtäviensä hoitamisessa.

Hankintalain perustelujen mukaan säännöksessä ei ole rajoitettu joukkoa, jonka kanssa väliaikainen järjestely voidaan toteuttaa. Näin ollen hankintayksiköllä on mahdollisuus sopia väliaikaisesta järjestelystä minkä tahansa soveltuvan toimittajan kanssa.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 1 § 3 momentti 3 kohta). Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää arvonlisäverottomalta arvoltaan 500 000 euroa ylittävistä hankinnoista (HEL 2020-010092, 20.10.2020 § 250).

Järjestelystä tullaan sopimaan valittavan palveluntuottajan kanssa ja väliaikaisesta järjestelystä solmitaan erillinen, väliaikainen sopimus. Hankintasopimus ei synny vielä tämän päätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta erikseen allekirjoitettavilla hankintasopimuksilla.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 310 21582

janne.tarkoma(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kasvatus ja koulutus

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatus ja koulutus

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.09.2021 § 313

HEL 2021-006203 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti esitystekstistä ilmenevin perustein, että korin 5 kiinteistönhoito- siivous- ja kohdevastaavapalvelut hankitaan ajalle 3.1.2022 - 31.12.2024 seuraavilta toimittajilta:

Ryhmä 1: RTK-Palvelu Oy

Ryhmä 2: SOL Palvelut Oy

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti sulkea Henkilöstöpalvelu Narikka.Com Oy:n (10161051) pois tarjouskilpailusta.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa toimialajohtajan allekirjoittamaan tämän päätöksen perusteella tehtävät sopimukset ja päättämään optiokauden käyttöönotosta suorahankintaa käyttäen ja tarvittaessa sopimuksien irtisanomisesta tai purkamisesta.

Hankinnan arvioitu arvo on noin 18,5 miljoonaa euroa sisältäen optiot.

Käsittely

14.09.2021 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana oli kuultavana Kari Salovaara. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Suvi Ketene, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21150

suvi.ketene(a)hel.fi

Kari Salovaara, hankintapäällikkö, puhelin: 310 43033

kari.salovaara(a)hel.fi

Erja Hammarén, asiantuntija: 310 20246

erja.hammaren(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566