Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2021

1 (8)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/3

 

02.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 360

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteessa Veturitie  sijaitsevan Pasilan peruskoulun ja uuden päiväkodin hankesuunnitelmasta sekä päätös päiväkodin perustamisesta

HEL 2021-009760 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

A

antoi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 23.9.2021 päivätystä Pasilan peruskoulun ja päiväkodin hankesuunnitelmasta (liite 1).

B

päätti perustaa päiväkodin sillä ehdolla, että kaupunginvaltuusto hyväksyy hankesuunnitelman.

Lautakunta edellyttää erityistä huomiota ja tarkkuutta kiinnitettävän tilojen valmistumiseen sovitussa aikataulussa, mikä on edellytys lakisääteisten palvelujen toteuttamiselle. Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että kattorakenteen päälle toteutettavasta ulkoilupihasta tulee turvallinen kaikille.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Tilojen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota äänieristykseen, äänenvaimennukseen ja valaistukseen. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi. Tiloja kehitettäessä on varmistettava, että koulussa on riittävästi rauhallisia oppimistiloja.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa hankkeen kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala seuraa lasten ja nuorten määrän kehitystä Pasilan alueella ja selvittää tarvetta säilyttää Pasilan peruskoulun osoitteessa Maistraatintori 1 sijaitsevat tilat tai tontti kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käytössä uudishankkeen valmistuttua.

Käsittely

Vastaehdotus:
Jussi Chydenius: Ehdotan, että päätösesityksen kohdan B kappaleen 4 loppuun lisätään lause: "Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että kattorakenteen päälle toteutettavasta ulkoilupihasta tulee turvallinen kaikille".

Kannattaja: Vesa Korkkula

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Jussi Chydeniuksen vastaehdotuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus:
Petra Malin: Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala seuraa lasten ja nuorten määrän kehitystä Pasilan alueella ja selvittää tarvetta säilyttää Pasilan peruskoulun osoitteessa Maistraatintori 1 sijaitsevat tilat tai tontti kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käytössä uudishankkeen valmistuttua.

Kannattaja: Vesa Korkkula

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Petra Malinin vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Ulla Manninen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 22493

ulla.k.manninen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hankesuunnitelma

2

Pasilan peruskoulu ja päiväkoti viitesuunnitelmat

3

Pasilan pk ja päiväkoti työsuojelun lausunto

Muutoksenhaku

A

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

B

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

A

antaa kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 23.9.2021 päivätystä Pasilan peruskoulun ja päiväkodin hankesuunnitelmasta (liite 1).

B

päättää perustaa päiväkodin sillä ehdolla, että kaupunginvaltuusto hyväksyy hankesuunnitelman.

Lautakunta edellyttää erityistä huomiota ja tarkkuutta kiinnitettävän tilojen valmistumiseen sovitussa aikataulussa, mikä on edellytys lakisääteisten palvelujen toteuttamiselle.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Tilojen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota äänieristykseen, äänenvaimennukseen ja valaistukseen. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi. Tiloja kehitettäessä on varmistettava, että koulussa on riittävästi rauhallisia oppimistiloja.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa hankkeen kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa Pasilan peruskoulu ja päiväkoti -hankkeen hankesuunnitelmasta. Kohde sijaitsee Pasilan kaupunginosan korttelissa 17108, osoitteessa Veturitie (Tulistimenkatu-Höyrykatu). Nykyiset Pasilan peruskoulun tilat eivät riitä sen noin 600 oppilaalle ja alueen kasvavalle palveluntarpeelle. Uudisrakennus korvaa nykyiset Pasilan peruskoulun tilat, ja se mitoitetaan 1000 oppilaalle luokka-asteilla 1-9. Perustettavaan uuteen päiväkotiin tulee 200 varhaiskasvatuksen tilapaikkaa. Perustelu tilahankkeen mitoitukselle on ilmoitettu tarveselvityksessä ja siihen ei ole tullut muutoksia.

Pasilan peruskoulu toimii tällä hetkellä kolmessa osoitteessa. Toteutettava hanke kokoaa samaan rakennukseen Keski-Pasilan voimakkaasti kasvavan alueen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lähipalvelut. Rakennuksen valmistuminen suunnitellussa aikataulussa on tärkeää siksi, että uuden alueen perheiden palveluntarpeeseen voidaan vastata oikea-aikaisesti. Hankkeen toiminnallisena tavoitteena on mahdollistaa monipuolinen opinpolku ja yhteistoiminta uudisrakennuksessa, jonka toteuttamisen lähtökohdat ovat haasteelliset. Rakennuspaikka sijaitsee jyrkässä rinteessä, tiiviissä kaupunkirakenteessa ja on pinta-alaltaan varsin pieni. Koulun välituntipiha on sijoitettu rakennuksen katolle, kuitenkin niin, että se liittyy viereiseen viheralueeseen, kun taas päiväkodin piha on voitu sijoittaa porrastetusti rinteeseen. Turvallisuus kulkuyhteyksissä ja pihan toimintojen sijoittelussa on ollut keskeinen lähtökohta. Oppimistilojen jäsentelyssä erityistä huomiota on kiinnitetty siihen, että tilat tarjoavat mahdollisuuden muunnella niitä erilaisten oppimistilanteiden mukaan ja että rauhallisia tiloja on käytettävissä riittävästi läpikulun niitä häiritsemättä. Yhteisöllisyys ja tiimityöskentelyn mahdollistaminen on niin ikään ollut tavoitteena tilakokonaisuuksien jäsentelyssä. Tilojen käytettävyyttä ja pedagogiikan huomioimista tilajärjestelyissä on työstetty koulun ja päiväkodin henkilöstön kanssa yhteistyössä.

Pasilan peruskoulu toimii nykyään osoitteissa Maistraatintori 1 sekä Savonkatu 2 ja 4. Osoitteissa Savonkatu 2 ja 4 sijaitsevat tilat säilyvät kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käytössä jatkossakin. Uudishankkeen valmistuttua kasvatuksen ja koulutuksen toimiala luopuu Pasilan peruskoulun osoitteessa Maistraatintori 1 sijaitsevista tiloista, joiden käyttöä ja kehittämistä jatkossa kaupunkiympäristön toimiala selvittää.

Tarkennetun hankeaikataulun mukaan tilat otetaan käyttöön kalustettuna vuoden 2025 tammikuuhun mennessä. Tilojen käyttöönoton mahdollinen myöhästyminen aiheuttaa haittaa toiminnan järjestämiselle ja voi aiheuttaa lisäkustannuksia toimialalle.

Hanke on esitelty kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstölle 10.9.2021. Liitteenä oleva työsuojelun lausunto huomioidaan jatkosuunnittelussa.

Hankkeessa toteutettavan fyysisen oppimisympäristön avulla edistetään työelämässä ja tietoyhteiskunnassa tarvittavien taitojen oppimista, vähennetään sisäilmaongelmia ja parannetaan rakennuskannan energiatehokkuutta kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti.

Palvelutiloilla parannetaan lasten ja nuorten arkea

Tilahankkeen tavoitteena on turvallinen, terveellinen ja tarkoituksenmukainen oppimisympäristö, jonka monikäyttöiset tilat tukevat sekä oppijoiden että henkilökunnan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Tilat suunnitellaan kaikille oppijoille sopiviksi, lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä tukevaksi oppimisympäristöksi.

Piha-alueet varustetaan leikkivälinein edistämään liikunnallisuutta ja opetussuunnitelmien tavoitteita ja niiden suunnittelussa ja varustelussa otetaan huomioon turvallisuus, valvottavuus, yhteisöllisyys, liikunnallisuus ja pihan monipuolinen käyttö oppimis- ja leikkimistilana. Piha-alueet tarjoavat sekä päiväkodin että koulun käyttäjille ja alueen asukkaille monipuoliset leikki- ja liikuntaolosuhteet.

Tarkoituksenmukaisella lukituksella ja kulunvalvonnalla varmistetaan edellytykset asukaskäytölle.

Tilaratkaisut tukevat varhaiskasvatussuunnitelman ja peruskoulun opetussuunnitelman toteuttamista

Hankkeessa toteutetaan pedagogisesti toimivat, tarkoituksenmukaisesti mitoitetut ja monikäyttöiset tilat. Tilat suunnitellaan suunnitteluohjeiden mukaan ja ne mahdollistavat oppijoille hyvän ympäristön oppia ja kasvaa.

Hankkeen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Kustannusarvio hankkeen kokonaiskustannuksista on 56 600 000 euroa. Hankesuunnitelman mukainen kokonaisvuokra-arvio on 29,11 euroa/m²/kk eli 3 621 400 euroa vuodessa (301 783 euroa/kk). Neliövuokran perusteena on 10 367 htm². Lopullinen vuokra tarkentuu hankkeen toteutuneiden kustannusten mukaan hankkeen valmistuttua. Pasilan peruskoulun nykyisin käytössä olevien tilojen tilakustannus on vuositasolla noin 1 036 000 euroa.

Hankkeen rakentamiskustannuksia ja siitä toimialalle aiheutuvia tilakustannuksia nostavat mm. pinnanmuodoiltaan haastava ja ahdas tontti sekä vaativat rakenteet ja perustamisolosuhteet. Suunnitteluohjauksella kasvatuksen ja koulutuksen toimiala yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa edistää kustannustehokkaita tilaratkaisuja.

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin, mm. irtokalustehankintoihin, varataan 1 200 000 euroa, mikä ei sisällä tietohallinnon hankintoja. Muuttokustannuksiin varataan 139 000 euroa ja siivouskustannuksiin noin 212 000 euroa/ vuosi.

Väistötiloja ei tarvita

Väistötiloja ei tarvita, koska Pasilan peruskoulu toimii nykyisissä tiloissa hankkeen valmistumiseen saakka. Lisäksi alueen palvelutarpeeseen vastataan toteuttamalla väliaikainen lisätila Pohjois-Pasilaan.

Aikaisemmat päätökset, osallistaminen ja muu valmistelu

Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt hankkeen tarveselvityksen 14.4.2020.

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialojen yhteistyönä. Hankkeen suunnittelun yhteydessä on kuultu asiantuntijoina rakennusvalvonnan, ympäristökeskuksen ja pelastuslaitoksen edustajia, esteettömyys-asiamiestä sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä.

Käyttäjien osallistaminen suunnitteluun sitouttaa kaikki tahot suunnitelman tavoitteisiin. Koulun edustajat ovat osallistuneet hankkeen valmisteluun tuoden tilasuunnitteluun pedagogisen ja toiminnallisen näkökulman. Henkilökuntaa osallistetaan käyttäjäkokousten kautta suunnitelmien jatkokehittämiseen.

Oppijoita osallistetaan yhdessä yksiköiden kanssa sovittavalla tavalla mm. irtokalustesuunnitteluun.

Toimivalta

Hallintosäännön 15 luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää päiväkodin, koulun ja oppilaitoksen perustamisesta tai lakkauttamisesta.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Ulla Manninen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 22493

ulla.k.manninen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hankesuunnitelma

2

Pasilan peruskoulu ja päiväkoti viitesuunnitelmat

3

Pasilan pk ja päiväkoti työsuojelun lausunto

Muutoksenhaku

A

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

B

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kaupunpunkiympäristön toimiala

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 12.10.2021 § 353

HEL 2021-009760 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

12.10.2021 Pöydälle

Asian aikana kuultavana oli projektiarkkitehti Ulla Manninen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Ulla Manninen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 22493

ulla.k.manninen(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 07.10.2021 § 85

HEL 2021-009760 T 10 06 00

Veturitie (Tulistimenkatu-Höyrykatu), kaup.osa 17, Keski-Pasila, Kiinteistökartta 89-676496, Pysyvä kiinteistöobjekti 2282

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti kaupunginhallitukselle Keski-Pasilassa, osoitteessa Veturitie (Tulistimenkatu-Höyrykatu) sijaitsevan Pasilan peruskoulun ja päivä-kodin uudisrakennuksen 23.9.2021 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 13 177 brm² ja rakennuskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana  56 600 000 euroa heinäkuun 2021 kustannustasossa ehdolla, että  kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

B

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua odottamatta hankepäätöstä.

Käsittely

07.10.2021 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli yksikön päällikkö Jarmo Raveala. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

tekninen johtaja

Kari Pudas

Lisätiedot

Pekka Panhelainen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38229

pekka.panhelainen(a)hel.fi

Reetta Amper, projektinjohtaja, puhelin: 310 38283

reetta.amper(a)hel.fi

Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566