Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2021

1 (3)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/8

 

02.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 365

Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta

HEL 2021-011651 T 12 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hylkäsi ********** oikaisuvaatimuksen palveluvastaavan 23.9.2021 (§ 7822) tekemästä päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Greta Hämäläinen, lakimies, puhelin: 310 86350

greta.hamalainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Otteensaaja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Koululaisten iltapäivätoiminnan yksikköä johtava palveluvastaava on 23.9.2021 (§ 7822) tehnyt kielteisen päätöksen iltapäivätoimintaan ottamisesta Nano, lasten ja nuorten Kerhotoiminta Oy:n Puistolan peruskoulun toimipaikan iltapäivätoimintaan. Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan hän tarvitsee lapselleen paikan iltapäivätoiminnasta.

Päätös oikaisuvaatimusohjeineen on annettu 24.9.2021 postin kuljetettavaksi. Päätöksestä on tehty 15.10.2021 Helsingin kaupungin kirjaamoon saapunut oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja oikealle toimielimelle.

Perusopetuslain 48 b §:n mukaan kunta päättää perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan järjestämisestä sekä toiminnan laajuudesta. Jos kunta järjestää iltapäivätoimintaa, tulee sitä tarjota kunnassa toimivien koulujen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta perusopetuslain 17 §:n 1 momentissa tarkoitetuille erityistä tukea saaville oppilaille kunnan päättämässä laajuudessa. Iltapäivätoimintaan pääsy ei ole lapselle ehdoton, subjektiivinen oikeus.

Perusopetuslain 48 b §:n 2 momentin mukaan otettaessa lapsia aamu- ja iltapäivätoimintaan heihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on 8.10.2013 (§ 70) päättänyt perusopetuslain mukaiseen iltapäivätoimintaan ottamisen perusteista. Toimintaan otetaan ensisijaisesti 1. vuosiluokan ja erityistä tukea saavat oppilaat. Jos ryhmässä on tämän jälkeen tilaa, sinne otetaan 2. vuosiluokan oppilaita. Lapsi valitaan toimintaan huoltajan yhteen toimintapaikkaan tekemän hakemuksen perusteella. Jos määräajassa saapuneita hakemuksia toimintapaikkaan on enemmän kuin tarjottavia paikkoja, suoritetaan samanarvoisten hakemusten kesken arvonta. Jos lapsi ei tule valituksi hakemaansa ryhmään, iltapäivätoimintapaikka pyritään osoittamaan alueen muista perusopetuslain mukaisista toimintapaikoista. Keväällä kielteisen päätöksen saaneiden hakemukset sekä hakuajan jälkeen saapuneet hakemukset käsitellään syksyllä, mikäli alueen toimintapaikkoihin on tullut kesän aikana peruutuksia.

Toimialajohtaja päätti 16.6.2020 (§ 81) siirtää toimivaltaansa koululaisten iltapäivätoiminnan palvelun palveluvastaavalle siten, että koululaisten iltapäivätoiminnan yksikön palveluvastaava päättää ottamisesta koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan.

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemassa Nano, lasten ja nuorten Kerhotoiminta Oy:n Puistolan peruskoulun toimipaikan iltapäivätoiminnan ryhmässä paikat täyttyivät ensisijaisen hakuajan 22.3.-23.4.2021 jälkeen hakeneista 1. vuosiluokan ja erityisen tuen oppilaista. Ko. oppilaan hakemus iltapäivätoimintaan on toimitettu 12.8.2021. Ko. oppilas on 2. vuosiluokan oppilas, eikä hänellä ole erityisen tuen päätöstä. Ko. oppilas ei saanut paikkaa ko. iltapäivätoiminnan ryhmästä, koska ensisijaisen hakuajan jälkeen vapaat paikat täyttyivät 1. vuosiluokan ja erityisen tuen oppilaista. Alueen leikkipuiston koululaisten toiminta palvelee 2. vuosiluokkaisia. Kyseisellä alueella on leikkipuisto Nurkka, jonne Helsingin kaupungin palvelukartan mukaan matka Puistolan peruskoulusta on noin 376 metriä.

Iltapäivätoimintaa ottamisessa noudatetaan opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston 8.10.2013 (§ 70) päättämiä perusteita. Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät ole sellaisia, joita voidaan ottaa huomioon iltapäivätoiminnan paikoista päätettäessä.

Edellä lausuttuun viitaten esittelijä esittää, että oikaisuvaatimus hylätään.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Greta Hämäläinen, lakimies, puhelin: 310 86350

greta.hamalainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Otteensaaja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566