Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2021

1 (2)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/27

 

14.09.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 314

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Arja Karhuvaaran valtuustoaloitteesta koskien toiminta-avustusta saavien eettisiä periaatteita

HEL 2021-005587 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon liitteenä olevasta Arja Karhuvaaran valtuustoaloitteesta koskien toiminta-avustusta saavien eettisiä periaatteita:

Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet sisältävät avustusehdot, jotka on tarkoitettu yleisiksi sopimusehdoiksi, joilla kaupunki myöntää avustuksia. Ehdot sitovat avustuksensaajia, jonka on hyväksyttävä ehdot ennen avustushakemuksen lähettämistä Helsingin kaupungille.

Avustuksen saajan toimintaa koskevien ehtojen mukaan avustus on käytettävä myönnettyyn tarkoitukseen, avustuksen saajan on järjestettävä lain edellyttämä kirjanpito ja tilintarkastus ja ilmoitettava avustuksen käyttöön vaikuttavista merkittävistä muutoksista. Ehtoihin ei sisälly toiminnan eettisiin periaatteisiin liittyviä ehtoja.

Ehdotus eettisten periaatteiden sisällyttämisestä avustusehtoihin on kannatettava. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla esim. iltapäivätoiminta toteutetaan pääosin avustettavana toimintana, josta kaupunki kuitenkin viime kädessä vastaa.

Aloitteessa on esitetty, että yhteisöiltä edellytettäisiin omien eettisten periaatteiden laatimista tai olemassaoloa. Tämän sijaan avustusehtoihin voitaisiin sisällyttää ehto kaupungin eettisten periaatteiden noudattamisesta avustettavan toiminnassa siltä osin, kuin ne ovat sovellettavissa avustettavaan toimintaan. Tämä takaisi sen, että eettiset periaatteet olisivat yhteneväiset kaupungin periaatteiden kanssa.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuustoaloite 05.05.2021 Karhuvaara Arja Kaupungin toiminta-avustusta saavien yhteisöjen eettiset periaatteet avustuksen saamisen edellytyks

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa Arja Karhuvaaran ja neljän muun allekirjoittaneen valtuustoaloitteesta koskien toiminta-avustusta saavien eettisiä periaatteita. Lausunto tulee antaa 30.9.2021 mennessä.

Aloitteessa esitetään, että Helsingin kaupunki edellyttää yhteisöjen omien eettisten periaatteiden laatimista ja olemassaoloa sekä niiden omavalvontasuunnitelmaa avustushakemuksissa avustusten myöntämisen yhtenä edellytyksenä.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuustoaloite 05.05.2021 Karhuvaara Arja Kaupungin toiminta-avustusta saavien yhteisöjen eettiset periaatteet avustuksen saamisen edellytyks

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566