Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2021

1 (3)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/6

 

14.09.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 293

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Mirita Saxbergin talousarvioaloitteesta kotihoidon tuen Helsinki-lisän maksamisesta yksinhuoltajaperheille, joissa on alle 1,5-vuotias lapsi

HEL 2021-002910 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus: Mirita Saxberg: Pannaan esitys pöydälle.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Mirita Saxbergin ehdotuksesta.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Ulla Lehtonen, vs. varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310 44655

ulla.lehtonen(a)hel.fi

Riikka Reunanen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 32641

riikka.reunanen(a)hel.fi

Nina Auvinen, projektisuunnittelija, puhelin: 310 15942

nina.auvinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Talousarvioaloite, Helsinki-lisän maksaminen yksinhuoltajaperheelle, jossa on alle 1,5-vuotias lapsi, Saxberg Mirita

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle liitteenä olevasta valtuutettu Mirita Saxbergin ja viiden muun talousarvioaloitteesta kotihoidon tuen Helsinki-lisän maksamisesta yksinhuoltajaperheiden alle 1,5-vuotiaille lapsille seuraavan lausunnon:

On tärkeää, että perheillä on mahdollisuus valita oman elämäntilanteensa ja lapsensa edun mukaisesti lapsen hoitaminen kotona tai varhaiskasvatuspalveluiden käyttäminen.

Helsingin kaupunginvaltuuston 9.12.2020 hyväksymään vuoden 2021 talousarvioon sisältyi kotihoidon tuen Helsinki-lisän rajaaminen alle 1-vuotiaisiin lapsiin 1.6.2021 alkaen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kotihoidon tuen Helsinki-lisän rajaamisesta talousarvion mukaisesti 15.12.2021. Helsinki-lisän rajaaminen oli yksi talousarvion tuottavuustoimista.

Kotihoidon tuessa on lakisääteinen osuus (hoitoraha ja tulosidonnainen hoitolisä), minkä lisäksi kunnalla on mahdollisuus maksaa kuntalisää (Helsinki-lisä). Kotihoidon tukea Helsinki-lisineen haetaan Kelasta ja Kela hoitaa sekä lakisääteisen osan että Helsinki-lisän maksamisen kunnan kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti. Kela laskuttaa kuntaa tekemiensä kotihoidon tukipäätösten kulujen mukaisesti. Kotihoidon tukea ei voi saada lapsesta, joka on kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa.

Helsinki maksaa edelleen kotihoidon tuen lakisääteisten osien (hoitoraha ja tulosidonnainen hoitolisä) lisäksi Helsinki-lisää 264 euroa alle 1-vuotiaasta perheen nuorimmasta lapsesta, josta maksetaan kotihoidon tukea. Kotihoidon tuen kuntalisän rajaamisen jälkeenkin perheillä säilyy kotihoidon tuen lakisääteinen osa myös 1–3-vuotiaiden lasten osalta. Perheen koko ja bruttotulot vaikuttavat lakisääteisen hoitolisän määrään.

Kotihoidon tuen Helsinki-lisää maksetaan tällä hetkellä 264 euroa kuukaudessa, kun perheessä on alle 1-vuotias lapsi. Aloitteen mukaan kuntalisää maksettaisiin sen lisäksi myös yksinhuoltajaperheille, joissa on 1–1,5-vuotias lapsi. Kotihoidontuella ennustetaan olevan 1–2-vuotiaita lapsia vuoden 2022 aikana keskimäärin noin 3 420. Lapsista 1–1,5-vuotiaita olisi noin 2 097. Helsinkiläisistä 1-vuotiaista lapsista noin 14,5 % asuu yhden huoltajan perheissä. Tällöin kotihoidontuella ennustetaan olevan 1–1,5-vuotiaita yhden huoltajan perheessä asuvia lapsia keskimäärin 304 vuoden 2022 aikana.

Helsinki-lisän maksaminen yhden huoltajan perheille, joissa on 1–1,5-vuotias lapsi vuonna 2022, lisäisi kustannuksia noin 970 000 euroa vuodessa. Lisäksi tulee ottaa huomioon, että kelan kautta maksettavaan kuntalisään voi asettaa ainoastaan tietynlaisia ehtoja eikä kuntalisän rajaaminen aloitteessa esitetyin tavoin yksinhuoltajaperheisiin ole sellainen ehto. Aloitteessa esitettyä Helsinki-lisää 1–1,5 vuotiaista lapsista ei voitaisi siten maksaa kelan kautta, vaan se tulisi hakea suoraan Helsingin kaupungilta ja kaupunki maksaisi sen perheelle. Tämä vaatisi hallinnollisia resursseja ja aiheuttaisi kustannuksia arviolta 100 000 euroa vuodessa.

Talousarvioehdotuksessa ei ole esitetty määrärahaa kotihoidon tuen Helsinki-lisän maksamiseen yksinhuoltajaperheille, joissa on 1–1,5-vuotias lapsi.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa 22.9.2021 mennessä valtuutettu Mirita Saxbergin ja viiden muun allekirjoittaneen talousarvioaloitteesta, joka koskee kotihoidon tuen Helsinki-lisän maksamista yksinhuoltajaperheille, joissa on alle 1,5-vuotias lapsi. Valtuutetut esittävät aloitteessaan, että kotihoidon tuen Helsinki-lisän rajaaminen alle 1-vuotiaisiin vaikuttaa etenkin perheisiin, joissa on yksi vanhempi, koska lapsen kotona hoitaminen vaikeutuu taloudellisista syistä johtuen. Päiväkotihoito ei ole alle 1,5-vuotiaan lapsen edun ja turvallisen kehityksen mukaista, ja se maksaa enemmän kuin kotihoito. Aloitteessa ehdotetaan, että Helsingin kaupunki maksaa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yksinhuoltajaperheille, joissa on alle puolitoistavuotias lapsi, ja lasta hoitaa kotona lapsen vanhempi, vanhemman tai huoltajan kanssa asuva avo- tai aviopuoliso tai lapsesta huolehtiva muu henkilö tai palkattu hoitaja.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Ulla Lehtonen, vs. varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310 44655

ulla.lehtonen(a)hel.fi

Riikka Reunanen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 32641

riikka.reunanen(a)hel.fi

Nina Auvinen, projektisuunnittelija, puhelin: 310 15942

nina.auvinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Talousarvioaloite, Helsinki-lisän maksaminen yksinhuoltajaperheelle, jossa on alle 1,5-vuotias lapsi, Saxberg Mirita

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566