Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2021

1 (2)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/19

 

14.09.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 306

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Martina Harms-Aallon talousarvioaloitteesta varhaiskasvatuksen palkkajärjestelmän uusimiseksi ja palkkojen nostamiseksi

HEL 2021-003525 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus: Ted Apter: Pöydälle.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Ted Apterin ehdotuksesta.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Liitteet

1

Talousarvioaloite, varhaiskasvatuksen palkkamäärärahojen lisääminen, Harms-Aalto Martina

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle liitteenä olevasta Martina Harms-Aallon talousarvioaloitteesta varhaiskasvatuksen palkkajärjestelmän uusimiseksi ja palkkojen nostamiseksi seuraavan lausunnon:

Kasvatuksen ja koulutuksen vuoden 2021 talousarvioehdotus on laadittu kaupunginhallituksen kaupunkitasoisen menokasvun salliman menoraamin pohjalta, mutta ylittää sen. Tätä on perusteltu sillä, että kasvatuksen ja koulutuksen asiakasmäärä kasvaa suhteellisesti enemmän kuin kaupungin asiakasmäärä, johon kaupunkitason enimmäismenokasvu perustuu. Tästä huolimatta esitys sisältää tuottavuustoimenpiteitä noin 15,6 miljoonan euron edestä. Varhaiskasvatuksen henkilöstön palkkojen 20 miljoonan euron tasokorotus tarkoittaisi vastaavien lisäsäästöjen esittämistä toimialan muihin palveluihin - mittakaavat huomioiden pääosin perusopetukseen. Tästä johtuen talousarvioehdotuksessa ei ole huomioitu aloitteessa esitettyä 20 miljoonan varausta varhaiskasvatuksen henkilöstön tasokorotuksiin.

Kaupungille valmisteltiin vuonna 2018 pidemmän aikavälin palkkakehitysohjelma, joka pyrkii varmistamaan palkkakilpailukykyä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palkkakehitysohjelman avulla nostetaan palkkausta niissä ammattiryhmissä, joissa kaupungilla on rekrytointihaasteita. Palkkakehitysohjelman erillismäärärahoilla on korotettu mm. varhaiskasvatushenkilöstön palkkoja.

Kaupunki on varannut palkkakehitysohjelman määrärahat keskitetysti erikseen ja siirtänyt niitä sitten toimialojen käyttöön tehtyjen kohdennuspäätösten mukaisesti. Lautakunnan näkemyksen mukaan tällaisten kohdennettujen palkkojen tasokorotusten määrärahat on jatkossakin perusteltua varata talousarviovaiheessa kaupunkitasolla omaksi kokonaisuudeksi. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarvioehdotuksessa ei ole varauduttu aloitteen mukaisiin määrärahalisäyksiin.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta 22.9.2021 mennessä lausuntoa valtuutettu Martina Harms-Aallon ja 18 muun allekirjoittaneen talousarvioaloitteesta. Aloitteessa esitetään, että budjettiin varattaisiin 20 miljoonaa euroa varhaiskasvatuksen palkkajärjestelmä uusimiseksi ja palkkojen nostamiseksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialan valmistelun pohjalta ja ehdottamalla mallilla.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Liitteet

1

Talousarvioaloite, varhaiskasvatuksen palkkamäärärahojen lisääminen, Harms-Aalto Martina

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566