Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2021

1 (3)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/13

 

14.09.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 300

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Petra Malinin talousarvioaloitteesta perusopetuksen resurssien lisäämiseksi ja vuoden 2021 talousarviossa tehtyjen leikkausten perumiseksi

HEL 2021-002887 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus: Petra Malin: Pannaan esitys pöydälle.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Petra Malinin ehdotuksesta.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Liitteet

1

Talousarvioaloite, perusopetuksen resurssien lisääminen ja leikkausten peruminen, Malin Petra

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle liitteenä olevasta Petra Malinin talousarvioaloitteesta perusopetuksen resurssien lisäämiseksi ja vuoden 2021 talousarviossa tehtyjen leikkausten perumiseksi seuraavan lausunnon:

Vuoden 2021 talousarviossa kasvatuksen koulutuksen toimialan määrärahat ovat noin 30 miljoonaa euroa vuoden 2020 talousarviota suuremmat. Talousarviossa on varauduttu kasvavan asiakasmäärän palvelutarpeisiin, tilavuokrien kasvuun, lakisääteisten perusopetuksen kotikuntakorvausten kasvuun sekä hintatason yleiseen nousuun yhteensä 52 miljoonaa eurolla. Koska nämä pakolliset lisämenot ylittävät määrärahojen lisäyksen, talousarvioon sisältyy tuottavuustoimenpiteitä noin 22 miljoonalla eurolla. Tuottavuustoimenpiteistä 11,3 miljoonaa kohdentuu perusopetukseen. Perusopetuksessa tuottavuus- toimenpiteitä ovat jako- ja kerhotuntien sekä samanaikaisopetuksen vähentäminen sekä ryhmäkokojen kasvattaminen. Aloitteen toteuttaminen tarkoittaisi siis noin 11,3 miljoonan euron menolisäystä.

Aloitetta perustellaan sillä, että lasten ja nuorten hyvinvointi on vaarantunut korona-aikana, mikä näkyy oppimiserojen ja vakavien kiusaamistapausten kasvuna sekä turvattomuutena. Helsingin kaupunki on saanut valtiolta erityisavustuksia koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi. Perusopetuksessa näitä erityisavustuksia on käytettävissä vuonna 2021 runsaat 4 miljoonaa euroa. Tämä rahoitus täydentää talousarvioon sisältyvää rahoitusta.

Vuoden 2022 talousarvioehdotus perustuu tuottavuustavoitteen sallimaan kaupunkitason enimmäismenokasvuun. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ehdotus ylittää tämän enimmäismenokasvun. Ylityksen perusteena on se, että toimialan asiakasmäärä kasvaa suhteessa enemmän kuin kaupungin väestö, johon kaupunkitason kasvuvara perustuu. Tästä huolimatta esitys edellyttää toimialalta noin 30 miljoonan euron lisätuottavuustoimenpiteitä. Ehdotuksen pohjassa ovat mukana vuoden 2021 talousarvioon sisältyvät tuottavuustoimenpiteet, eikä raami näin ollen mahdollista aiempien tuottavuustoimenpiteiden purkamista. Talousarvioehdotuksessa 2022 ei ole tästä johtuen varausta aloitteen toteuttamiseen.

Kaupunginvaltuusto on myöntänyt 16.6.2021 kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle 17,5 miljoonan euron ylitysoikeuden, josta 11,0 miljoonaa euroa koskee perusopetusta. Ylitysoikeus koskee vuoden 2021 talousarviota, eikä sillä näin ollen ole vaikutusta vuoden 2022 rahoituksen tasoon.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta 22.9.2021 mennessä lausuntoa valtuutettu Petra Malinin ja 13 muun allekirjoittaneen talousarvioaloitteesta. Aloitteessa esitetään, että perusopetuksen oppilaskohtaiset opetustuntimäärät (ml. jako- ja kerhotunnit sekä samanaikaisopetus) nostetaan ja ryhmäkoot pienennetään vähintään vuoden 2020 tasolle ja talousarvioon varataan tätä varten riittävät varat.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Liitteet

1

Talousarvioaloite, perusopetuksen resurssien lisääminen ja leikkausten peruminen, Malin Petra

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566