Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2021

1 (3)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/5

 

14.09.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 292

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Mika Ebelingin talousarvioaloitteesta kotihoidon tuen Helsinki-lisän laajentamisesta 1–3-vuotiaisiin lapsiin ja Helsinki-lisän määrän nostamisesta

HEL 2021-002899 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus: Pia Kopra: Pannaan ehdotus pöydälle.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Pia Kopran ehdotuksesta.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Ulla Lehtonen, vs. varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310 44655

ulla.lehtonen(a)hel.fi

Riikka Reunanen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 32641

riikka.reunanen(a)hel.fi

Nina Auvinen, projektisuunnittelija, puhelin: 310 15942

nina.auvinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Talousarvioaloite, kotihoidon tuen Helsinki-lisä 1-3 -vuotiaille, Ebeling Mika

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle liitteenä olevasta valtuutettu Mika Ebelingin ja kahden muun allekirjoittaneen talousarvioaloitteesta kotihoidon tuen Helsinki-lisän laajentamisesta 1–3-vuotiaisiin sekä Helsinki-lisän määrän nostamisesta 270 euroon vuoden 2022 alusta alkaen seuraavan lausunnon:

On tärkeää, että perheillä on mahdollisuus valita oman elämäntilanteensa ja lapsensa edun mukaisesti lapsen hoitaminen kotona tai varhaiskasvatuspalveluiden käyttäminen.

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 18.11.2018 vuoden 2019 talousarviosta, joka sisälsi kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistamisen yli 2-vuotiailta. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksellä 18.12.2018 kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistettiin yli 2-vuotiailta 1.5.2019 alkaen. Päätöksellä haluttiin vahvistaa Helsingin kaupungin strategian mukaista toimintaa ja varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamista.

Helsingin kaupunginvaltuuston 9.12.2020 hyväksymään vuoden 2021 talousarvioon sisältyi kotihoidon tuen Helsinki-lisän rajaaminen alle 1-vuotiaisiin lapsiin 1.6.2021 alkaen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kotihoidon tuen Helsinki-lisän rajaamisesta talousarvion mukaisesti 15.12.2021. Helsinki-lisän rajaaminen oli yksi talousarvion tuottavuustoimista.

Kotihoidon tuessa on lakisääteinen osuus (hoitoraha ja hoitolisä), minkä lisäksi kunnalla on mahdollisuus maksaa kuntalisää (Helsinki-lisä). Kotihoidon tukea Helsinki-lisineen haetaan Kelasta ja Kela hoitaa sekä lakisääteisen osan että Helsinki-lisän maksamisen kunnan kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti. Kela laskuttaa kuntaa tekemiensä kotihoidon tukipäätösten kulujen mukaisesti.

Helsinki maksaa edelleen kotihoidon tuen lakisääteisten osien (hoitoraha ja hoitolisä) lisäksi Helsinki-lisää 264 euroa alle 1-vuotiaasta perheen nuorimmasta lapsesta, josta maksetaan kotihoidon tukea. Kotihoidon tuen kuntalisän rajaamisen jälkeenkin perheillä säilyy kotihoidon tuen lakisääteinen osa myös 1–3-vuotiaiden lasten osalta. Kotihoidon tukea ei voi saada lapsesta, joka on kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa.

Kotihoidon tukea saavia 1–3-vuotiaita lapsia ennustetaan Helsingissä olevan keskimäärin vuoden 2022 aikana noin 4 630. Alle 1-vuotiaita kotihoidon tukea saavia lapsia arvioidaan olevan keskimäärin 960 vuonna 2022. Aloitteessa esitetty 270 euron suuruinen Helsinki-lisä kaikille Helsinki-lisän saajille on 6 euroa enemmän kuin tämän hetkinen Helsinki-lisä alle 1-vuotiaista lapsista. Esitetyn 270 euron suuruisen Helsinki-lisän maksaminen sekä alle 1-vuotiaista että 1–3-vuotiaista lapsista vuonna 2022 lisäisi kustannuksia yhteensä noin 15,1 milj. euroa vuodessa.

Talousarvioehdotuksessa ei ole esitetty määrärahaa kotihoidon tuen Helsinki-lisän maksamiseen 1–3-vuotiaille eikä Helsinki-lisän määrän nostamiseen vuoden 2022 alusta alkaen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa 22.9.2021 mennessä valtuutettu Mika Ebelingin ja kahden muun allekirjoittaneen talousarvioaloitteesta, joka koskee kotihoidon tuen Helsinki-lisän laajentamista 1–3-vuotiaisiin sekä Helsinki-lisän määrän nostamista 270 euroon vuoden 2022 alusta alkaen. Valtuutetut esittävät aloitteessaan, että perheiden valinnanmahdollisuus lapsensa hoitomuodon suhteen tulee turvata, koska vanhemmat ovat parhaita arvioimaan lapsensa tarpeita. Aloitteessa ehdotetaan, että Helsingin kaupunki laajentaa kotihoidon tuen Helsinki-lisän 1–3-vuotiaisiin vuoden 2022 alusta alkaen. Lisäksi aloitteessa ehdotetaan Helsinki-lisän määräksi 270 euroa.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Ulla Lehtonen, vs. varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310 44655

ulla.lehtonen(a)hel.fi

Riikka Reunanen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 32641

riikka.reunanen(a)hel.fi

Nina Auvinen, projektisuunnittelija, puhelin: 310 15942

nina.auvinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Talousarvioaloite, kotihoidon tuen Helsinki-lisä 1-3 -vuotiaille, Ebeling Mika

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566