Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2021

1 (3)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/3

 

14.09.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 290

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Petra Malinin talousarvioaloitteesta kotihoidon tuen Helsinki-lisän palauttamisesta 1–2-vuotiaille lapsille

HEL 2021-002862 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus: Petra Malin: Pannaan esitys pöydälle.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Petra Malinin ehdotuksesta.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Ulla Lehtonen, vs. varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310 44655

ulla.lehtonen(a)hel.fi

Riikka Reunanen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 32641

riikka.reunanen(a)hel.fi

Nina Auvinen, projektisuunnittelija, puhelin: 310 15942

nina.auvinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Talousarvioaloite, kotihoidon tuen Helsinki-lisän palauttaminen 1-2-vuotiaille, Malin Petra

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle liitteenä olevasta valtuutettu Petra Malinin ja viidentoista muun allekirjoittaneen talousarvioaloitteesta kotihoidon tuen Helsinki-lisän palauttamisesta 1–2-vuotiaille lapsille vuoden 2022 alusta alkaen seuraavan lausunnon:

On tärkeää, että perheillä on mahdollisuus valita oman elämäntilanteensa ja lapsensa edun mukaisesti lapsen hoitaminen kotona tai varhaiskasvatuspalveluiden käyttäminen.

Helsingin kaupunginvaltuuston 9.12.2020 hyväksymään vuoden 2021 talousarvioon sisältyi kotihoidon tuen Helsinki-lisän rajaaminen alle 1-vuotiaisiin lapsiin 1.6.2021 alkaen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kotihoidon tuen Helsinki-lisän rajaamisesta talousarvion mukaisesti 15.12.2021. Helsinki-lisän rajaaminen oli yksi talousarvion tuottavuustoimista.

Kotihoidon tuessa on lakisääteinen osuus (hoitoraha ja hoitolisä), minkä lisäksi kunnalla on mahdollisuus maksaa kuntalisää (Helsinki-lisä). Kotihoidon tukea Helsinki-lisineen haetaan Kelasta ja Kela hoitaa sekä lakisääteisen osan että Helsinki-lisän maksamisen kunnan kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti. Kela laskuttaa kuntaa tekemiensä kotihoidon tukipäätösten kulujen mukaisesti.

Helsinki maksaa edelleen kotihoidon tuen lakisääteisten osien (hoitoraha ja hoitolisä) lisäksi Helsinki-lisää 264 euroa alle 1-vuotiaasta perheen nuorimmasta lapsesta, josta maksetaan kotihoidon tukea. Kotihoidon tuen kuntalisän rajaamisen jälkeenkin perheillä säilyy kotihoidon tuen lakisääteinen osa myös 1–3-vuotiaiden lasten osalta. Kotihoidon tukea ei voi saada lapsesta, joka on kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa.

Kotihoidon tukea saavia 1–2-vuotiaita lapsia ennustetaan Helsingissä olevan keskimäärin noin 3 420 lasta vuoden 2022 aikana. Lapsista 1–1,5-vuotiaita olisi noin 2 097 ja 1,5 - alle 2-vuotiaita noin 1 323. 1–1,5-vuotiaista lapsista maksettava kuntalisä oli aikaisemmin 264 euroa kuukaudessa ja 1,5–2-vuotiaista 218,64 euroa kuukaudessa. Kyseisten kuntalisien palauttaminen 1–2-vuotiaille aloitteessa esitetyin tavoin vuonna 2022 lisäisi kustannuksia noin 10,2 miljoonaa euroa vuodessa.

Talousarvioehdotuksessa ei ole esitetty määrärahaa kotihoidon tuen Helsinki-lisän palauttamiseen 1–2-vuotiaille.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa 22.9.20121 mennessä valtuutettu Petra Malinin ja 15 muun allekirjoittaneen talousarvioaloitteesta, joka koskee kotihoidon tuen Helsinki-lisän palauttamista 1–2-vuotiaille lapsille. Valtuutetut esittävät aloitteessaan, että kotihoidon tuen Helsinki-lisän rajaamisen alle 1-vuotiaisiin lapsiin 1.6.2021 alkaen on arvioitu vaikuttavan perheiden taloudelliseen tilanteeseen ja sitä kautta aiheuttavan negatiivisia lapsivaikutuksia. Lisäksi mahdollisesti vuonna 2022 voimaan tuleva perhevapaauudistus tulisi huomioida. Aloitteessa ehdotetaan, että Helsingin kaupunki palauttaa kotihoidon tuen Helsinki-lisän 1–2-vuotiaille lapsille vuoden 2022 alusta alkaen ja talousarvioon varataan tähän riittävät varat.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Ulla Lehtonen, vs. varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310 44655

ulla.lehtonen(a)hel.fi

Riikka Reunanen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 32641

riikka.reunanen(a)hel.fi

Nina Auvinen, projektisuunnittelija, puhelin: 310 15942

nina.auvinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Talousarvioaloite, kotihoidon tuen Helsinki-lisän palauttaminen 1-2-vuotiaille, Malin Petra

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566