Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2021

1 (4)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/25

 

14.09.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 312

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Amanda Pasasen talousarvioaloitteesta maksuttomien kuukautisvälineiden pilotin toteuttamisesta

HEL 2021-002894 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus: Ozan Yanar: Pöydälle.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Ozan Yanarin ehdotuksesta.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Heidi Halkilahti, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 22889

heidi.halkilahti(a)hel.fi

Elli-Noora Lassy, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 35095

elli-noora.lassy(a)hel.fi

Mari Mulari, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 83274

mari.mulari(a)hel.fi

Liitteet

1

Talousarvioaloite, maksuttomien kuukautisvälineiden pilotin toteuttaminen, Pasanen Amanda

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon liitteenä olevasta valtuutettu Amanda Pasasen talousarvioaloitteesta maksuttomien kuukautisvälineiden pilotin toteuttamisesta:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kehotti (9.2.2021 § 22) kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa käynnistämään pilotin maksuttomien kuukautisvälineiden jakamisesta perusopetuksessa ja toisen asteen oppilaitoksissa.  Kaupunginvaltuusto päätti (2.6.2021 § 170) palauttaa valmisteluun Amanda Pasasen valtuustoaloitteen maksuttomien kuukautisvälineiden tarjoamisesta nuorille ja vähävaraisille. Valtuusto edellytti erilaisten jakelumahdollisuuksien kartoittamista sekä valmistautumista rajatun kokeilun käynnistämiseen perusopetuksessa ja toisen asteen oppilaitoksissa. Kasvatus- ja koulutuslautakunta totesi lausunnossaan (24.8. 2021 §10), että koulu- ja opiskeluterveydenhuolto soveltuu parhaiten kokeilun järjestäjäksi. Lausunnossa edellytettiin, että seuraavan vuoden talousarviossa osoitetaan resurssit pilotoinnin kokeiluun. Kasvatus- ja koulutuslautakunta kehotti pilotin järjestämistä tiiviissä yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimialan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan välillä. Sosiaali- ja terveyslautakunta totesi lausunnossaan (31.8.2021 § 170), ettei maksuttomien kuukautisvälineiden jakaminen kuulu terveydenhuoltolain mukaisiin koulu- ja opiskeluterveydenhuollon perustehtäviin. Lautakunta esitti jakelukokeilun järjestämistä tiiviissä yhteistyössä nuorten, kouluterveydenhuollon, terveystiedon opettajien, perhekeskusten ja alan järjestöjen kanssa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on kartoitettu pilotoinnin toteutusta neljässä yksikössä: peruskoulussa, suomenkielisessä lukiossa, ruotsinkielisessä lukiossa ja Stadin ammatti- ja aikuisopiston Vilppulantien toimipaikassa. Pilotissa maksuttomat kuukautisvälineet tarjottaisiin kaikille kokeiluun mukaan haluaville oppijoille. Laskennallisesti tämä tarkoittaisi yhteensä noin 1 600 oppilasta ja opiskelijaa. Jotta oppijat pääsisivät vaikuttamaan pilotoinnin sisältöön ja toteutukseen, toteutettaisiin pilotointi alusta loppuun asti yhteistyössä heidän kanssaan. Keskeistä pilotissa olisi vaikuttavuuden arviointi alku- ja loppukyselyjen avulla.

Kuukautisvälineitä jaettaisiin pilotoinnin aikana neljän kuukauden ajan. Jos oppilaitosten kaikki menstruoivat oppijat osallistuisivat pilotointiin, välineitä tarvitsisi yhteensä 1 600 henkilöä. Kuukautisvälineiden hinnat vaihtelevat, mutta halvin terveyssidepakkaus olisi hinnaltaan 1,04 euroa ja tamponipakkaus 1,10 euroa. Kuukuppien hinta-arvio olisi 30 euroa. Pilottiin osallistuva oppija tarvitsisi kuukautissiteitä tai tamponeja kaksi pakettia kuukaudessa. Oppija, joka valitsisi pilotissa käytettäväkseen kuukupin, tarvitsisi kuukupin lisäksi aloitustarvikkeet.  Mikäli pilotointiin osallistuvista oppijoista 40 prosenttia käyttäisi kuukautissiteitä, 40 prosenttia tamponeja ja 20 prosenttia kuukuppeja, olisivat kokonaiskustannukset kuukautisvälineille neljälle kuukaudelle 21 000 euroa. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on selvitetty maksuttomien kuukautisvälineiden jakelua. Kuukautisvälineiden jakelussa on huomioitava asian sensitiivisyys ja henkilökohtaisuus. Jakelun tulee tapahtua paikassa, joka ei herätä huomiota, ja mahdollisen jakajan tulee herättää oppijassa luottamusta. Jakelu voidaan järjestää joko automaateilla tai henkilöstöresursseilla. Pilotin tarkkoja kustannuksia ei pystytä etukäteen arvioimaan, sillä ne selviävät vasta käyttöasteen vahvistuttua.

Yksi vaihtoehto pilotoinnin toteuttamiseen olisi kuukautisvälineiden jakelun järjestäminen automaatilla. Tällä hetkellä ei ole olemassa muita kuin akuuttiin tarpeeseen suunnattuja kuukautisvälineautomaatteja. Markkinoilta ei löydy automaatteja, jotka mahdollistaisivat käyttäjille räätälöityjen kuukautisvälineiden noudon kuukausittain. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan selvitysten mukaan automaatti on toteutettavissa, mutta sen suunnittelu vaatii yhteiskehittelyä jakeluautomaatteja tarjoavien yritysten kanssa. Vuokrattavia automaatteja ei ole markkinoilla toistaiseksi tähän tarkoitukseen saatavilla. Eräs hoitotarvikkeiden jakeluautomaatteja myyvä yritys arvioi yhden laitteiston hinnaksi 20 000 euroa. Yksikön ostama lokerikko mahdollistaisi 20 oppijan noudon päivää kohden. Tämän lisäksi tuotteiden tilauksesta, automaatin päivittäistäytöstä ja asiakastyöstä vastaisi erikseen palkattava työntekijä. Kuukautisvälineiden jakaminen automaatilla tulisi yrityksen hinta-arvion mukaan olemaan neljän yksikön osalta 80 000 euroa. Kun summaan lisätään työntekijä- ja kuukautisvälinekustannukset, nousevat pilotin kokonaiskustannukset yli 110 000 euroon.

Toinen vaihtoehto pilotoinnin toteuttamiseen olisi palkata kiertävä kuukautisvälineiden jakelija. Sosiaali- ja terveyslautakunta (19.1.2021 § 13) totesi lausunnossaan, ettei ilmaisten kuukautisvälineiden jakaminen koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa kuulu terveydenhuoltolain mukaisiin koulu- ja opiskeluterveydenhuollon perustehtäviin. Koska välineiden jakaminen ei myöskään kuulu opettajien virka- ja työehtosopimuksen mukaisiin työtehtäviin, tulisi kuukautisvälineiden jakelijaksi palkata työntekijä. Tällöin välineet tilattaisiin suoraan yksikköihin ja jakelija hoitaisi kuukautisvälinepakettien räätälöinnin ja jakamisen käyttäjäkohtaisesti. Tässä toteutuksessa haasteena olisi välineiden varastointi ja jakelu sellaisessa paikassa, joka mahdollistaisi oppijalle kuukautisvälineiden noutamisen huomiota herättämättä.

Maksuttomien kuukautissuojien pilotissa kuukautisvälineiden jakelija palkattaisiin viidelle kuukaudelle, jolloin palkkakustannukset olisivat 25 500 euroa. Projektikoordinaattorin palkka ja kuukautisvälineiden hankintakustannukset tulisivat karkeasti arvioituna olemaan yhteensä noin 46 000 euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että maksuttomien kuukautisvälineiden jakaminen ei kuulu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perustehtäviin. Vuoden 2022 talousarvioehdotukseen ei ole huomioitu määrärahaa maksuttomien kuukautisvälineiden pilotoinnin toteuttamiseksi.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt lausuntoa kasvatus- ja koulutuslautakunnalta 22.9.2021 mennessä valtuutettu Amanda Pasasen ja 19 muun allekirjoittaneen talousarvioaloitteesta maksuttomien kuukautisvälineiden tarjoamisesta vähävaraisille ja nuorille. Aloitteessa esitetään, että ensi vuoden talousarvioon varataan riittävä määräraha maksuttomien kuukautisvälineiden pilotin toteuttamiseksi kouluissa ja terveyskeskuksissa.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Heidi Halkilahti, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 22889

heidi.halkilahti(a)hel.fi

Elli-Noora Lassy, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 35095

elli-noora.lassy(a)hel.fi

Mari Mulari, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 83274

mari.mulari(a)hel.fi

Liitteet

1

Talousarvioaloite, maksuttomien kuukautisvälineiden pilotin toteuttaminen, Pasanen Amanda

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566