Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2021

1 (3)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/15

 

14.09.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 302

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Johanna Sydänmaan talousarvioaloitteesta opiskelu- ja työvalmentajien palkkaamisesta Stadin ammatti- ja aikuisopistoon

HEL 2021-002908 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus: Ozan Yanar: Pöydälle.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Ozan Yanarin ehdotuksesta.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Mari Mulari, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 83274

mari.mulari(a)hel.fi

Liitteet

1

Johanna Sydänmaan talousarvioaloite opiskelu- ja työvalmentajien palkkaamisesta Stadin ammatti- ja aikuisopistoon

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon Johanna Sydänmaan talousarvioaloitteesta opiskelu- ja työvalmentajien palkkaamisesta Stadin ammatti- ja aikuisopistoon:

Ammatillisessa koulutuksessa työelämässä oppiminen on keskeinen osa opiskelijoiden yksilöllistä opintopolkua. Työelämässä oppiminen suunnitellaan osana opiskelijan henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS). Opiskelija, työelämässä oppimista ohjaava opettaja sekä työelämän edustaja sopivat koulutussopimuksessa tai oppisopimuksessa työelämässä oppimisen tavoitteista, keskeisistä työtehtävistä, aikatauluista sekä ohjaukseen ja tukeen liittyvistä vastuista. Työelämässä oppiminen tukee opiskelijan kiinnittymistä työelämään ja yhteiskuntaan sekä mahdollistaa käytännön ammattitaidon oppimisen aidoissa työelämän tilanteissa. Koronatilanne vaikeutti opiskelijoiden työelämässä oppimista erityisesti koronatilanteesta kärsineillä palveluvaltaisilla aloilla.

Koronatilanne on lisännyt työttömyyttä Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla. Alle 30-vuotiaiden nuorten työttömyys on kasvanut Helsingissä muita ikäluokkia enemmän. Työttömyys ja muu työelämän ulkopuolisuus työuran alkuvaiheessa voi lisätä riskiä myöhemmille työllistymisen vaikeuksille. Nuorten työllistymistä edistetään ammatillisen koulutuksen tarjonnalla sekä oikea-aikaisilla ja riittävillä työllistymistä tukevilla palveluilla. Stadin ammatti- ja aikuisopisto tekee yhteistyötä työllisyyden kuntakokeilun kanssa työllistymiseensä tukea tarvitsevien valmistuneiden opiskelijoiden palveluohjauksessa.

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa on laaja koulutus- ja palvelutarjonta, ja myös opiskelijat ovat taustaltaan, aikaisemmalta oppimishistorialtaan ja iältään moninaisia. Oppilaitoksessa opiskelevien vieraskielisten opiskelijoiden sekä oppimisen tukea tarvitsevien opiskelijoiden määrä on huomattava suhteessa kokonaisopiskelijamäärään. Moni opiskelija tarvitsee jatkuvaa ja pitkäkestoista tukea oppimiseen sekä opiskelu- ja työelämätaitojensa vahvistamiseen. Tuen tarpeet ilmenevät eri tavoin eri oppimisympäristöissä.

Opintojen henkilökohtaistaminen, opiskelijoiden moninaisuus, jatkuva hakeutuminen, urasuunnittelun korostuminen sekä tuleva oppivelvollisuuden laajeneminen ovat lisänneet moniammatillisen ohjauksen ja tuen merkitystä ammatillisessa koulutuksessa. Opintojen eteneminen edellyttää usein myös moniammatillista tukea motivaation vahvistamisessa ja opintoihin kiinnittymisessä. Oppimisen ja opiskelun tuen sekä opiskelu- ja työelämävalmiuksien vahvistamisen tarve on tärkeää huomioida ohjauksen ja tuen resursoinnissa sekä oppilaitoksen palvelutarjonnan kehittämisessä. 

Oppimisen tuen kokonaisuus on Stadin ammatti- ja aikuisopiston kehittämisen painopiste vuosina 2021─2022. Osana kehittämistyötä vahvistetaan myös työelämässä oppimisen tukipalveluja. Stadin ammatti- ja aikuisopistossa on käynnistetty opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä määräaikaisella lisämäärärahalla vuoden kestävä työvalmentajien kokeilu. Toukokuussa 2021 Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oli yhteensä 43 työvalmentajaa jalkautuneina kaikille kampuksille.

Työvalmentajat ohjaavat opiskelijoita työelämässä oppimisen paikkojen hakemisessa, valmentavat opiskelijoita työelämävalmiuksien vahvistamisessa sekä tukevat opiskelijoita työelämässä oppimisen aikana. Työvalmentajat ohjaavat opiskelijoita myös kesätyöpaikkojen hakemisessa sekä valmentavat valmistuvia opiskelijoita työelämäpalveluihin ja töihin hakeutumisessa. Valmennusta ja tukea suunnitellaan ja toteutetaan sekä yksilö- että ryhmävalmennuksina. Työvalmentajat tekevät opiskelijoiden opiskelun tukemisessa ja ohjauksessa tiivistä yhteistyötä Stadin ammatti- ja aikuisopiston muiden asiantuntijoiden sekä työpaikkaohjaajien kanssa. Kuvaukset työvalmentajien palveluista eri yhteistyötahojen näkökulmasta valmistuu syksyllä.

Tietoa työvalmentajien toiminnan vaikuttavuudesta ja työn kohdentumisesta kerätään  kokeilun aikana. Toimintamallia tarkennetaan kokeilun aikana saatujen kokemusten perusteella. Alustavan arvion mukaan työvalmentajan palvelut täydentävät Stadin ammatti- ja aikuisopiston opiskelijoiden tukipalveluja opiskelija- ja työelämälähtöisellä tavalla.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää työvalmentajia tärkeänä osana Stadin ammatti- ja aikuisopiston oppimisen tuen palvelujen kokonaisuutta sekä opiskelijoiden työelämässä oppimista ja työllistymistä tukevia palveluja.

Talousarvioaloitteen mukaista 2 miljoonan euron lisämäärärahaa ei ole esitetty toimialan talousarvioehdotukseen 2022. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt rahoituksen työvalmentajien toiminnan jatkolle vuosille 2022─2023.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnalta on pyydetty lausuntoa 22.9.2021 mennessä valtuutettu Johanna Sydänmaan ja 23 muun allekirjoittaneen talousarvioaloitteesta. Aloitteessa esitetään 2 000 000 euron määrärahaa opiskelu- ja työvalmentajien palkkaamiseksi Stadin ammatti- ja aikuisopistoon tulevalle budjettikaudelle. Aloitteen mukaan tavoitteena on jatkossa vakinaistaa opiskelu- ja työvalmentajien toimenkuva Stadin ammatti- ja aikuisopistossa.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Mari Mulari, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 83274

mari.mulari(a)hel.fi

Liitteet

1

Johanna Sydänmaan talousarvioaloite opiskelu- ja työvalmentajien palkkaamisesta Stadin ammatti- ja aikuisopistoon

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566