Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2021

1 (3)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/17

 

14.09.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 304

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Mia Nygård-Peltolan talousarvioaloitteesta riittävän opettajamäärän turvaamisesta suhteessa oppilasmääriin myös Helsingin ns. vanhoissa kaupunginosissa

HEL 2021-002905 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle liitteenä olevasta Mia Nygård-Peltolan talousarvioaloitteesta riittävän opettajamäärän turvaamiseksi suhteessa oppilasmääriin myös Helsingin ns. vanhoissa kaupunginosissa seuraavan lausunnon:

Perusopetuksen rahoitusperiaatteet on uudistettu vuoden 2018 alussa (opetuslautakunta 16.5.2017 § 71). Rahoitusperiaatteilla tarkoitetaan laskentaperiaatteita, joilla perusopetuksen käytössä olevat määrärahat jaetaan peruskoulujen kesken. Uudistuksen keskeisinä tavoitteina oli saada jakoperusteista yksinkertaisempia, ymmärrettävämpiä ja läpinäkyvämpiä ja kouluja tasapuolisemmin kohtelevia.

Uudistuksen yhteydessä lautakunta edellytti, että uusien rahoitusperiaatteiden toimivuus arvioidaan ja raportoidaan lautakunnalle mahdollisine tarkistusesityksineen.

Rahoitusperiaatteiden arviointi tehtiin vuoden 2019 lopussa. Arviointi toteutettiin peruskoulujen rehtoreille suunnatulla arviointikyselyllä sekä haastattelemalla erikseen perusopetuksen johtoa palvelukokonaisuuksien johtajista aluepäällikköihin.

Rehtoreiden näkemysten mukaan uudistetut rahoitusperiaatteet ovat lisänneet erityisesti rahoituksen läpinäkyvyyttä ja korostavat koulujen toimivaltaa päättää määrärahojensa käytöstä. Uusia rahoitusperiaatteita pidetään myös pääsääntöisesti yksinkertaisina ja ymmärrettävinä. Heikoimmin rehtorit arvioivat toteutuneen tavoitteen kohdella kouluja tasapuolisemmin määrärahojen jaossa. Keskeiset epäselvyydet tältä osin näyttävät liittyvän isojen ja pienten koulujen välisiin eroavaisuuksiin.

Arviointitulosten perusteella kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 20.10.21 (§ 247) eräistä tarkistuksista rahoitusperiaatteisiin. Keskeisimpiä tarkistuksia olivat

-  koulukohtaisen perusmäärärahan tarkistaminen vastaamaan OVTESista johdettuja koulun koosta riippumattomia kustannuksia sekä

-  koulun oppilaskohtaisen määrärahan johtaminen opetuksen järjestämiseen tarvittavasta henkilöstöstä

Peruskoulun rahoitukseen ei vaikuta koulun sijainti. Lähtökohtana on, että oppilas tuo mukanaan saman tarpeistaan lähtevän reppurahan riippumatta siitä, missä päin Helsinkiä hänen valitsemansa koulu sijaitsee.

Talousarvioehdotukseen ei ole varattu aloitteen perusteella lisämäärärahoja.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Liitteet

1

Talousarvioaloite, riittävä määrä opettajia suhteessa oppilasmääriin myös Helsingin ns. vanhoissa kaupunginosissa, Nygård-Peltola Mia

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta 22.9.2021 mennessä lausuntoa valtuutettu Mia Nygård-Peltolan talousarvioaloitteesta. Aloitteessa esitetään, että Helsingin ns. vanhojen kaupunginosien/-alueiden kouluissa - ei siis ainoastaan uusien ja rakentuvien alueiden kouluihin - tulee varmistaa riittävä määrä opettajien virkoja suhteessa oppilasmääriin.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Liitteet

1

Talousarvioaloite, riittävä määrä opettajia suhteessa oppilasmääriin myös Helsingin ns. vanhoissa kaupunginosissa, Nygård-Peltola Mia

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566