Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2021

1 (4)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/16

 

14.09.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 303

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Johanna Nuortevan talousarvioaloitteesta Ote-opetuksen paikan takaamiseksi kaikille kriteerit täyttäville oppilaille

HEL 2021-002913 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että kappaleen kolme loppuun lisätään sana yleensä: Yleensä kaikki kriteerit täyttävät oppilaat on pystytty ottamaan mukaan toimintaan. Sekä sen perään lause: Lukuvuonna 2020-21 yksi kriteerit täyttävä oppilas jäi ilman Ote-opetuksen paikkaa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Pöydällepanoehdotus: Ozan Yanar: Pöydälle.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Ozan Yanarin ehdotuksesta.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Heidi Roponen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 71927

heidi.roponen(a)hel.fi

Liitteet

1

Johanna Nuortevan taealoite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon liitteenä olevasta valtuutettu Johanna Nuortevan talousarvioaloitteeseen Ote-opetuksen paikan takaamiseksi kaikille kriteerit täyttäville oppilaille:

Ote-toiminta on Helsingin suomenkielisten perusopetuspalveluiden ja lastensuojelun ja perhesosiaalityön palveluiden yhteistyötä, jossa Ote-opettaja ja perhetyön sosiaaliohjaaja toimivat tiiviinä työparina. Ote-opetuksella ja -perhetyöllä tuetaan 7.–9.-luokkalaisia oppilaita, joiden koulunkäyntiä hankaloittavat runsaat poissaolot tai koulunkäynti on kokonaan keskeytynyt, jolloin syrjäytymisen riski on suuri. Ensisijaisena tavoitteena on oppilaan opiskelun käynnistäminen ja opetukseen kiinnittyminen sekä mahdollisimman pian oman koulun opetukseen palaaminen. Lukuvuonna 2020-2021 työskenteli viisi Ote-työparia eri puolilla kaupunkia.

Ote ei ole erityisluokka eikä oppilas siirry Ote-toimintaan pysyvästi vaan Ote on väliaikainen ratkaisu. Ote-toiminta toteutetaan 4-jaksojärjestelmänä, jossa oppilas voi olla maksimissaan neljän jakson verran. Oppilaan opetus voi alkaa kesken lukuvuoden ja vastaavasti päättyä kesken lukuvuoden. Jokaisen jakson päättyessä pidetään jaksopalaveri, jossa arvioidaan jokaisen oppilaan tilanne ja jatkosuunnitelma. Jaksopalaverin jälkeen on oppilasvalintapalaveri, jossa valitaan vapautuville paikoille uudet oppilaat. Oppilasvalintoihin osallistuvat perusopetuspalvelun erityissuunnittelijat ja perhetyön vastaava ohjaaja. Valintoja tehdessä joudutaan miettimään yksittäisen nuoren sekä Ote-toiminnan kokonaistilannetta. Ote-opetukseen ja -perhetyöhön osallistuu noin 40-50 oppilasta vuodessa. Kaikki kriteerit täyttävät oppilaat on pystytty ottamaan mukaan toimintaan.

Ote-toimintaan hakeutuminen on koulun henkilöstön, sosiaalityöntekijän, oppilaan ja huoltajien yhteinen päätös. Ote-opetuksen tukena on aina perhetyön sosiaaliohjaaja, joka työskentelee koululla sekä nuoren toimintaympäristössä tavaten sekä nuorta että hänen vanhempiaan. Perhetyö sisältää nuoren arjen ja koulunkäynnin tukemista, perheen toimintakyvyn ja vanhemmuustaitojen sekä hyvinvoinnin vahvistamista.  Oppilaan ja huoltajan tulee sitoutua Ote-perhetyöhön ja sosiaaliohjaajan antamaan tukeen. Mikäli oppilas tai huoltaja eivät halua ottaa vastaan Ote-perhetyötä, pohditaan muita vaihtoja oppilaan opetuksen järjestämiseksi ja koulunkäynnin tukemiseksi.

Ote-opetus edellyttää päätöstä erityisistä opetusjärjestelyistä määräajaksi. Oppilaan opetuksessa voidaan perusopetuslain 18 pykälän mukaan poiketa opetuksen sisällöstä ja tuntijaosta, mikä tarkoittaa oppilaan opetuksen poikkeavaa järjestämistä muun opetuksen yhteydessä, erityisluokassa tai muussa soveltuvassa paikassa.

Ote-perhetyön edellytyksenä on, että oppilaalla on perhesosiaalityön mukainen tai lastensuojelun asiakkuus ja että Ote-perhetyön arvioidaan hyödyttävän oppilasta. Perhetyötä voidaan myöntää sosiaalihuoltolain perusteella erityistä tukea tarvitsevalle lapselle (shl 18 §) tai lastensuojelulain perusteella lastensuojelun avohuollon asiakkaalle (lsl 36 §).

Koulutuksellisessa tasa-arvohankkeessa vuosina 2019-2021 on poissaoloihin puuttumiseksi kehitetty systemaattista toimintatapaa. Opettajille ja oppilashuollon työntekijöille on mm. laadittu käsikirja tueksi oppilaan poissaoloihin puuttumiseksi. Kehittämistyö jatkuu vuosien 2021-2023 aikana opetus- ja kulttuuriministeriön vetämässä Sitouttavan kouluyhteisötyön hankkeessa, jonka tavoitteena on vähentää ja ennaltaehkäistä poissaoloja perusopetuksessa ja luoda myönteistä toimintakulttuuria kouluissa.  Hankkeen tarkoituksena on kehittää sitouttavaa kouluyhteisötyötä mahdollistavia hallinnollisia, rakenteellisia ja pedagogisia ratkaisuja sekä löytää uusia kouluyhteisöön kiinnittymistä tukevia käytänteitä osana opetusta sekä yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintaa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että toimialalla on jo pitkään tehty hyvää kehittämistyötä poissaoloihin puuttumiseksi, josta yhtenä esimerkkinä monialainen Ote-opetuksen ja -perhetyön työparimalli. Lautakunta pitää tärkeänä, että kaikissa kouluyhteisöissä kehitetään pedagogisia ennaltaehkäiseviä ja varhaisen puuttumisen toimintatapoja sekä kohdennettuja ja intensiivisiä poissaoloihin puuttumisen käytänteitä yhteistyössä kotien ja monialaisten yhteistyötahojen kanssa osana matalakynnyksen palveluketjujen kehittämistä. Lautakunta ei puolla Ote-opetuksen ja -perhetyön mallin laajentamista, koska nykyinen palvelu on riittävää palvelutarpeeseen nähden.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarvioehdotuksessa 2022 ei ole varauduttu aloitteen mukaisiin lisämäärärahatarpeisiin. Lisämäärärahatarvetta ei mainittu.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt lausuntoa kasvatus- ja koulutuslautakunnalta 22.9.2021 mennessä valtuutettu Johanna Nuortevan ja 15 muun allekirjoittaneen talousarvioaloitteesta. Aloitteessa esitetään, ote-opetuksen järjestämiseen kaikille sitä hakeville ja kriteerit täyttäville oppilaille varataan rahoitus seuraavassa talousarviossa.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Heidi Roponen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 71927

heidi.roponen(a)hel.fi

Liitteet

1

Johanna Nuortevan taealoite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566