Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2021

1 (3)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/28

 

14.09.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 315

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteessa Sorolantie 2 sijaitsevan Hoplaxskolan, Kårböle-enheten peruskorjauksen hankesuunnitelmasta

HEL 2021-007252 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 15.2.2021 päivätystä Hoplaxskolan, Kårböle-enheten peruskorjauksen hankesuunnitelmasta (liite 1).

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta seuraavaa:

Hoplaxskolan, Kårbölen-enheten peruskorjaus parantaa tilan terveellisyyttä, turvallisuutta ja lisää työhyvinvointia. Siivottavuus, huollettavuus ja ylläpito tulee ottaa huomioon tilojen suunnittelussa ja pintarakenteiden valinnassa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa hankkeen kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin.

Lautakunta edellyttää, että kiinnitetään erityistä huomiota ja tarkkuutta tilojen valmistumiseen sovitussa aikataulussa, mikä on edellytys lakisääteisten palvelujen toteuttamiselle.

Esittelijä

ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja

Niclas Grönholm

Lisätiedot

Gitta Harti, erityissuunnittelija, puhelin: 310 29130

gitta.harti(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunkiympäristö, Kårböle hankesuunnitelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa Hoplaxskolan, Kårböle -hankkeen hankesuunnitelmasta 15.2.2021. Kohde sijaitsee osoitteessa Sorolantie 2, Kaarelan kaupunginosassa. Rakennus on v. 1896 valmistunut hirsirakennus, joka on kaavassa merkitty suojelluksi. Se on yksi vanhimmista Helsingissä säilyneistä koulurakennuksista. 

Kaupunkiympäristön toimialan teettämien sisäilmatutkimusten perusteella sekä sisäilmakorjausten edetessä kaupunkiympäristön asiantuntijat totesivat rakennuksen olevan peruskorjauksen tarpeessa.

Peruskorjauksessa koulun tekniset järjestelmät uusitaan ja ajanmukaistetaan sekä parannetaan rakennustekniikkaa ja energiatehokkuutta. Vesikatto uusitaan kosteusvaurioiden ehkäisemiseksi. Korjaukset eivät sisällä toiminnallisia muutoksia, eikä henkilöiden ja oppijoiden määrä muutu.

Peruskorjaus valmistuu 12/2021 mennessä. Korjausten mahdollinen myöhästyminen aiheuttaa haittaa toiminnan järjestämiselle ja voi aiheuttaa lisäkustannuksia toimialalle.

Hankkeen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Hankesuunnitelman mukainen kokonaisvuokra-arvio on 5 964 euroa/kk eli 71 572 euroa vuodessa (22,09 euroa/m²/kk). Neliövuokran perusteena on 270 htm². Lopullinen vuokra tarkentuu hankkeen toteutuneiden kustannusten mukaan hankkeen valmistuttua. Hankkeen nykyinen vuokra on 43 621 euroa vuodessa. Toteutettava hanke lisää vuokrakustannuksia 27 951 euroa vuodessa.

Korjaustöiden ajaksi rakennuksessa toimiva esiopetus siirtyy väistötiloihin samalla tontilla sijaitsevaan vanhaan asuinrakennukseen. Työt yhteensovitetaan ja aikataulutetaan yhteistyössä käyttäjän kanssa.

Aikaisemmat päätökset, osallistaminen ja muu valmistelu

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialojen yhteistyönä. Hankkeen suunnittelun yhteydessä on kuultu asiantuntijoina rakennusvalvonnan ja kaupunginmuseon edustajia.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on hyväksynyt Hoplaxskolan, Kårböle:n perusparannuksen hankesuunnitelman 17.6.2021.

Esittelijä

ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja

Niclas Grönholm

Lisätiedot

Gitta Harti, erityissuunnittelija, puhelin: 310 29130

gitta.harti(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunkiympäristö, Kårböle hankesuunnitelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 17.06.2021 § 64

HEL 2021-007252 T 10 06 00

Kiinteistökartta 1/33297. Pysyvä rakennustunnus 12508, Sorolantie 2, 00420 Helsinki

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti hyväksyä Hoplaxskolan, Kårböle:n peruskorjauksen 15.2.2021 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on 270 htm², ja että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 1 400 000 euroa helmikuun 2021 kustannustasossa, ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

Käsittely

17.06.2021 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli yksikön päällikkö Jarmo Raveala. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

tekninen johtaja

Kari Pudas

Lisätiedot

Timo Nevalainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39547

timo.nevalainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566