Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2021

1 (2)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/30

 

14.09.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 317

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisten viranomaisten päätösten seuraaminen ajalta 27.8. - 8.9.2021

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

        27.08.2021 § 95 Ruotsinkielisen työpajatoiminnan hankinta optiokaudelle 1.1.2022 – 31.12.2023

        01.09.2021 § 96 Määräaikaisten puhtauspalvelujen hankinta ensimmäiselle optiokaudelle 1.1.2022 – 31.12.2022

        07.09.2021 § 97 Varhaiskasvatusyksikön muutos, toiminnan siirtäminen, päiväkoti Miilun siirtäminen varhaiskasvatusyksikkö Kytöniitty-Valkeaan Varhaiskasvatusjohtaja

        07.09.2021 § 98 Varhaiskasvatusyksikön muutos, toiminnan siirtäminen, perhepäivähoito Pohjoisen siirtäminen päiväkoti Maunulaan

        07.09.2021 § 99 Päätös Stadin ammatti- ja aikuisopiston ammattilukiolaisten ruokapalvelujen hankinnasta ajalle 25.10.2021 – 31.7.2023

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

        31.08.2021 § 73 Utbildningsstyrelsens tredje extra understöd för driftsekonomin vid läroanstalterna inom fritt bildningsarbete för att ersätta minskade studerandeavgifter och intäkter från avgiftsbelagd serviceverksamhet, Arbis

        02.09.2021 § 74 Sibelius-lukion virtuaalikuoroprojektin kuvaajan ja äänittäjän hankinta

        08.09.2021 § 75 Toisen asteen opiskeluhuollon psykologipalveluiden hankinta

        08.09.2021 § 76 Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtajan toimivallan siirtäminen hallintosäännön ja toimintasäännön nojalla

Varhaiskasvatusjohtaja

        06.09.2021 § 100 Varhaiskasvatusyksikkö Nalli-Sakaraan sijoitetun päiväkodin johtajan viran täyttämättä jättäminen, työavain KASKO-02-953-2

        09.09.2021 § 101 Toimivallan siirtäminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla varhaiskasvatusjohtajalta viranhaltijoille

        09.09.2021 § 103 Varhaiskasvatuksen palvelupäällikön viran täyttäminen

Perusopetusjohtaja

        09.09.2021 § 104 Ansökan om bidrag från Kulturfonden, Kottby lågstadieskola

Hallintopäällikkö

        01.09.2021 § 115 Optiovuoden käyttö Google GWE -koulutusten hankinnassa

        01.09.2021 § 116 § Optiovuoden käyttö Microsoft O365 -koulutusten hankinnassa

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Paula Kemppi, hallintoassistentti, puhelin: 310 25780

paula.kemppi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Paula Kemppi, hallintoassistentti, puhelin: 310 25780

paula.kemppi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566