Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2021

1 (4)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/24

 

14.09.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 311

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Arja Karhuvaaran talousarvioaloitteesta liikennekaupunkitoiminnan aktivoimiseksi liikennekäyttäytymisen oppimiseksi joka puolelle kaupunkia

HEL 2021-002903 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle liitteenä olevasta valtuutettu Arja Karhuvaaran talousarvioaloitteesta liikennekaupunkitoiminnan aktivoimiseksi liikennekäyttäytymisen oppimiseksi joka puolelle kaupunkia:

Suomi on sitoutunut edistämään kestävän kehityksen Agenda 2030 tavoitteita. Turvallisen ja itsenäisen liikenteessä liikkumisen lisääminen edistää näitä tavoitteita. Myös Helsingin HNH2035-toimenpideohjelma edistää kestävien kulkumuotojen käyttöä, jollaisiksi kävely, pyöräily ja joukkoliikenne luetaan.

Lasten ja nuorten monipuolinen liikkuminen on tutkimusten mukaan vähentynyt ja esimerkiksi perusopetuksen oppilaista liikkuu suositusten mukaan vain joka kolmannes. Kotien, päiväkotien ja koulujen antama liikennekasvatus antaa lapsille valmiuksia liikkua turvallisesti omassa lähiympäristössään kävellen ja pyöräillen. Tämä kannustaa lapsia lisäämään luontaista liikkumistaan ja tukee näin Helsingin kaupungin liikkumisohjelman toimenpiteitä ja tavoitteita.

Lapsen taidot ja valmiudet liikkua turvallisesti liikenteessä kehittyvät vähitellen ja ne vaativat ohjausta ja harjoittelua. Päiväkodin ja koulun antama liikennekasvatus muodostaa tärkeän osan turvallisen liikennekäyttäytymisen muotoutumisessa kotien liikennekasvatuksen lisäksi. Vaikka liikenneonnettomuudet ovat viimeisen kymmenenvuoden aikana Helsingissä vähentyneetkin, Helsingissä tapahtuu edelleen vuosittain onnettomuuksia, joissa toinen osapuoli on jalan tai polkupyörällä liikkuva lapsi ja toinen osapuoli useimmiten auto.

Helsingin kaupungin esiopetuksessa kiinnitetään erityistä huomiota monipuoliseen ja riittävään liikkumiseen lasten hyvinvoinnin ja oppimisen edellytyksenä. Lasten kanssa pohditaan heidän hyvää oloaan edistäviä ja haittaavia tekijöitä. Lapsia ohjataan toimimaan turvallisesti lähiliikenteessä (Helsingin esiopetussuunnitelma 2016). Perusopetuksessa liikennekasvatus on osa itsestä huolehtimisen ja arjen taidot – laaja-alaista osaamistavoitetta. Oppilaita kannustetaan huolehtimaan itsestä ja toisista, harjoittelemaan oman elämän ja arjen kannalta tärkeitä taitoja sekä lisäämään ympäristönsä hyvinvointia. Oppilaat saavat tilaisuuksia harjoitella toimimaan omasta ja muiden turvallisuudesta huolehtien eri tilanteissa, myös liikenteessä (Perusopetuksen opetussuunnitelma 2016).

Lapset saavat päiväkodeissa ja kouluissa opetussuunnitelmien tavoitteiden mukaista liikennekasvatusta. Esi- ja alkuopetuksen liikennekasvatuksessa painottuu lähiympäristöön tutustuminen ja turvallinen liikkuminen jalankulkijana. Vähitellen sisällöt laajentuvat oppilaiden liikkumistottumusten muuttumisen mukana. Osa liikennekasvatuksesta on toteutettu yhteistyössä Lasten liikennekaupungin kanssa. Liikennekaupunki tarjoaa lapsille mahdollisuuden harjoitella turvallista liikenteessä liikkumista sekä teoriassa että käytännössä. Liikennekaupunki eroaa tavallisesta liikennepuistosta siten, että paikalla on henkilökuntaa, joka vastaa opetuksesta, sen pedagogisesta sisällöstä ja integroimisesta opetussuunnitelmaan ja sen tavoitteisiin. Liikennekaupungin liikennekasvatus koostuu tärkeimmistä jalankulkijan ja pyöräilijän liikennesäännöistä ja turvallisesta liikkumisesta liikenteessä. Liikennekaupungin liikennekasvatustoimintaa järjestetään esiopetusryhmille ja 1.-3.-luokkalaisille syksyisin ja keväisin. Liikennekaupungin toteuttama liikennekasvatus käsittää kolme vierailua esi- ja perusopetuksen ryhmille siten, että lapsi osallistuu Liikennekaupungin liikennekasvatukseen kaksi kertaa esiopetuksen aikana ja kolmannen kerran perusopetuksen aikana. Koulujen loma-aikoina liikennekaupungissa järjestetään ohjattua toimintaa lapsille. Iltaisin ja viikonloppuisin liikennekaupunki on vapaasti lasten ja perheiden käytössä, jolloin liikennetaitoja voidaan harjoitella itsenäisesti ja omin välinein.

Ennen korona-poikkeusoloja Lasten liikennekaupungin liikennekasvatustoimintaan on lukuvuoden aikana osallistunut noin 5000 esiopetusikäistä ja noin 4500 perusopetuksen oppilasta. Helsingissä yhden lapsi-ikäluokan koko on noin 6000 lasta, eli noin 1000 esiopetusikäistä lasta ei ole osallistunut tähän toimintaan. Suurimpana syynä tähän on se, että ryhmille sopivia aikoja ei ole ollut riittävästi ja kaikki halukkaat ryhmät eivät ole näin ollen päässet osallistumaan toimintaan. Perusopetuksen oppilaiden osallistumisesta ei voi tehdä samaa johtopäätöstä kolmannen liikennekaupunkivierailun ajoittuessa joko ensimmäiselle, toiselle tai kolmannelle vuosiluokalle.

Talousarvioaloitteessa esitetään, että kaupunki varaa vuoden 2022 budjettiin määrärahan liikenneopetusta antavan liikennepuiston perustamiseen Itä-Helsinkiin. Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että toisen liikennekaupungin rakentaminen mahdollistaisi aiempaa paremmin sen, että mahdollisimman moni esi- ja perusopetusryhmä lapsi pääsee harjoittelemaan liikenteessä liikkumiseen vaadittavia taitoja turvallisessa ympäristössä liikennekaupungissa ja saa tässä ympäristössä vierailuiden aikana liikennekasvatusta. Tämä lisää lasten liikenneturvallisuutta. Liikennekaupungin toteuttaminen Itä-Helsinkiin tekisi liikennekaupungin tarjoamaan liikennekasvatukseen osallistumisen aiempaa saavutettavammaksi Itä-Helsingin esi- ja perusopetusryhmille ja mahdollistaisi perheille liikennekaupungin hyödyntämisen omatoimisesti iltaisin ja viikonloppuisin. Toimiakseen tarkoituksenmukaisesti liikennekaupunki tarvitsee itse puiston lisäksi myös henkilöstöresurssia laadukkaan liikenneopetuksen toteuttamiseksi. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarvioehdotuksessa 2022 ei ole varauduttu aloitteen mukaisiin lisämäärärahatarpeisiin.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Tommi Tiittala, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 22900

tommi.tiittala(a)hel.fi

Liitteet

1

Talousarvioaloite, liikennekaupunkitoiminta aktivoitava liikennekäyttäytymisen oppimiseksi joka puolelle kaupunkia, Karhuvaara Arja

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta 22.9.2021 mennessä lausuntoa Arja Karhuvaaran talousarvioaloitteesta liikennekaupunkitoiminnan aktivoimiseksi liikennekäyttäytymisen oppimiseksi joka puolelle kaupunkia.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Tommi Tiittala, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 22900

tommi.tiittala(a)hel.fi

Liitteet

1

Talousarvioaloite, liikennekaupunkitoiminta aktivoitava liikennekäyttäytymisen oppimiseksi joka puolelle kaupunkia, Karhuvaara Arja

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566