Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2021

1 (3)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/22

 

14.09.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 309

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Jukka Järvisen talousarvioaloitteesta Käpylinnan kunnostamisesta vesiliikuntaan ja varhaiskasvatuksen käyttöön

HEL 2021-002876 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle liitteenä olevasta Jukka Järvisen talousarvioaloitteesta Käpylinnan kunnostamisesta varhaiskasvatuksen käyttöön ja vesiliikuntaan seuraavan lausunnon:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ilmaisee palvelutiloihin liittyvät tilatarpeet kaupunkiympäristön toimialalle, joka hankkii, rakennuttaa, vuokraa, ylläpitää ja korjaa kiinteistöt. Toimitilastrategian mukaisesti tavoitteena on, että palveluilla on käytössä tarkoituksenmukaiset ja taloudelliset tilat.

Käpylinnan kiinteistössä on aluksi toiminut uima- ja urheiluhalli sekä myöhemmin myös Helsingin kaupungin päiväkoti Käpylinna. Käpylinnan kiinteistön perusparannuksen suunnittelu käynnistyi syksyllä 2015 ja vuoden 2016 alussa tehtiin selvitystä koko kiinteistön käyttöönotosta varhaiskasvatustoiminnalle, kun liikuntalautakunta päätti helmikuussa 2016 luopua tiloista ja siirtää toimintansa muualle. Käpylinnan omistaa Helsingin kaupungin asunnot Oy.

Tarveselvitys- ja hankesuunnitelma hyväksyttiin keväällä 2017. Päiväkoti Käpylinnan vanhojen, Käärmetalon yhteydessä olevien tilojen korjauksen ja laajentamisen jatkosuunnittelun yhteydessä selvisi, että korjaamisen kustannukset olisivat hyvin suuret. Vastaavan kokoluokan uuden päiväkotirakennuksen rakentaminen on arviolta yli 5 miljoonaa euroa edullisempi ratkaisu kuin vanhojen tilojen peruskorjaaminen päiväkodin käyttöön. Tarkemmissa rakennetutkimuksissa oli havaittu muun muassa merkittäviä uusimis- ja korjaustarpeita ylä-, ala- ja välipohjissa, joita ei hankesuunnitelmavaiheen kustannuksissa ollut vielä tiedossa. Lisäksi Mäkelänkadun puolen ikkunoiden uusiminen akustista syistä ja jäteveden pumppaamon laajempi rakentaminen nostivat korjaustöiden hintaa

Kaupunki käsitteli Käpylinnan päiväkodin toteutussuunnittelun aikana syntynyttä kustannusnousua ja päätti syksyllä 2020, että Käpylinnaa ei enää esitetä jatkossa päiväkotikäyttöön. Päiväkodin asiakkaita tiedotettiin syksyllä 2020 asiasta. Samassa yhteydessä kerrottiin, että kaupunki jatkaa uusien pysyvien tilojen suunnittelua Tuusulan bulevardin kaavoituksen yhteydessä.

Käpylinnan toiminta siirtyi väistötiloihin paviljonkipäiväkotiin Ilmattarentielle keväällä 2019, tilojen kunnon ja samassa yhteydessä sijaitsevan Käärmetalon peruskorjaustöiden käynnistymisen vuoksi. Nykyiset Käpylinnan paviljonkipäiväkotitilat mahdollistavat hyvin varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen toiminnan järjestämisen. Sijainti on samalla alueella, mutta vehreämmässä ja metsäisemmässä ympäristössä. Ulkoilumahdollisuudet päiväkodin välittömässä läheisyydessä ovat aiempaa monipuolisemmat. Paviljonkipäiväkodissa on mahdollista järjestää varhaiskasvatusta noin 130 lapselle. Päiväkoti voi jatkaa nykyisissä tiloissaan toistaiseksi.

Lisäksi alueella toteutettavien koulujen perusparannusten yhteydessä tullaan ensin arvioimaan toimialan tilojen yhteiskäytön mahdollisuuksia ja sen jälkeen pysyvien tilojen laajuustarvetta.

Käpylinnan kiinteistö on osa arvokasta kulttuuriympäristöä ja on tärkeää, että sille löydetään sopiva käyttö tulevaisuudessa. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ei voi kuitenkaan talousarvionsa puitteissa hyväksyä näin korkeita tilakustannuksia, jotka syntyvät tilojen peruskorjaamisesta päiväkotikäyttöön vastaamaan varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen toiminnan vaatimuksia sekä nykyisiä rakentamismääräyksiä. Yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa selvitetään uuden pysyvän päiväkotitilan toteuttamista.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Liitteet

1

Talousarvioaloite, Käpylinna käyttöön, Järvinen Jukka

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausuntoa 22.9.2021 mennessä valtuutettu Jukka Järvisen ja 19 muun allekirjoittaneen talousarvioaloitteesta Käpylinnan kunnostamisesta vesiliikuntaan ja varhaiskasvatuksen käyttöön.

Aloitteen mukaan Käpylinna, joka on suojelukohde ja kuuluu myös kansainvälisen DOCOMOMO- järjestön hyväksymään suomalaisen modernin arkkitehtuurin merkkiteos valikoimaan. Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Yrjö Lindgren. Nyt se tyhjillään ilman toimintaa Käpylässä. Teenkin talousarvioaloitteen paikan kunnostamiseksi, niin vesiliikuntaan kuin varhaiskasvatuksen käyttöön mahdollisimman pian. Lapset ovat jo olleet liian kauan väistötiloissa ja rakennus tyhjillään. Myös tilanteen salliessa täytyisi huomioida tila pienelle kuntosalille. Tämä on koko Käpylän ja lähialueiden ihmisten toive.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Liitteet

1

Talousarvioaloite, Käpylinna käyttöön, Järvinen Jukka

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566