Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2021

1 (4)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/23

 

14.09.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 310

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Paavo Arhinmäen talousarvioaloitteesta lähiöiden palveluiden kartoituksen ja investointisuunnitelman tekemiseen ja määrärahojen varaamiseen

HEL 2021-002882 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus: Petra Malin: Pannaan esitys pöydälle.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Petra Malinin ehdotuksesta.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Liitteet

1

Talousarvioaloite, Helsingissä on maailman toimivimmat lähiöt -investointisuunnitelma, Arhinmäki Paavo

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle liitteenä olevasta Paavo Arhinmäen talousarvioaloitteesta lähiöiden palveluiden kartoituksen ja investointisuunnitelman tekemisestä ja investointien määrärahojen varaamisesta seuraavan lausunnon:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla tehdään säännöllistä ja suunnitelmallista palveluverkkojen kehittämistyötä, jossa tarkastellaan palveluiden kehittämistä suomen- ja ruotsinkielisten palveluiden osalta varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa sekä vapaan sivistystyön toiminnassa. Palvelutarjontaa on eri ikäisille kaupunkilaisille. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan mahdollisuudet toimivan lähiön ja ylipäätään kaupungin kehittämisessä liittyvät tasapuolisten oppimisen mahdollisuuksien ja laadukkaan kasvatuksen ja opetuksen turvaamiseen lapsille ja nuorille. Ennakoidut yhtenäiset opinpolut tukevat perheiden arjen hallintaa. Päiväkotien ja koulujen pihat sekä sisätilat toimivat toiminta-aikojen ulkopuolella asukkaiden leikin, virkistyksen, kokoontumisten ja harrastusten paikkoina ja lisäävät alueilla yhdessä tekemisen mahdollisuuksia ja yhteisöllisyyden kehittymistä.

Toimialan tilapalvelut ja eri palvelukokonaisuudet tekevät kiinteätä yhteistyötä, että palveluiden laadun lisäksi palveluiden järjestämisen tilatarpeet otetaan huomioon mahdollisimman ennakoivasti. Yhteistä palvelutiloihin liittyvää tarkastelua tehdään sekä kaupunkisuunnittelun että rakennuttamisen kanssa, mutta myös tiiviissä yhteistyössä muiden toimialojen kanssa, erityisesti kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan liikunta- ja nuorisopalveluiden kanssa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 3.3.2020 palveluverkkosuunnittelun periaatteet, joiden mukaan suomenkielinen varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus jakaantuvat seitsemään yhteiseen alueeseen, jotka perustuvat pääosin kaupungin suurpiirijakoon kuitenkin siten, että Itäinen ja Östersundomin suurpiiri muodostavat yhden alueen. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteinen aluejako ja sen mahdollistama yhteinen palveluverkon tarkastelu parantavat varhaiskasvatuksesta esiopetuksen kautta perusopetukseen siirtymävaiheiden suunnittelua ja arviointia. Yhteiset periaatteet tukevat näin nykyistä paremmin lähipäiväkoti- ja lähikouluperiaatteen toteutumista lapsen kasvun ja opinpolun aikana. Tavoitteena on, että perheille muodostuu selkeämpi käsitys, mitä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluja he saavat lähipalveluna, minkälaisia palveluja on oman suurpiirin alueella ja mitä harvemmin tarvittuja palveluja kaupunki järjestää keskitetysti. Syksyllä 2021 jokaisessa suurpiirissä asukkaille järjestetään tilaisuudet, joissa heillä on mahdollista antaa kehittämisehdotuksia kasvatuksen ja koulutuksen palveluista alueella.

Uudesta asuntorakentamisen volyymistä Helsingissä merkittävä osa sijoittuu täydennysrakentamisalueille muualla kuin kaupungin keskustassa. Tästä syystä kasvatuksen ja koulutuksen palveluita, niiden tarvetta ja riittävyyttä tarkastellaan laajasti eri puolilla kaupunkia. Yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan tilaomaisuuden ja kaavoituksen asiantuntijoiden kanssa on tehty useita alueellisia tarkasteluja vuodesta 2016 lähtien liittyen olemassa olevien palvelutilojen kehittämistarpeisiin ja uusien tilatarpeiden arvioimiseen kaupunginosissa. Tarkasteluja, jotka ovat kohdentuneet lähiöalueille ovat muun muassa Puistolan, Jakomäen, Mellunkylän, Suutarila-Siltamäen ja Kaarelan erityisesti Kannelmäen palvelujen parantamiseksi. Erityisesti tarkasteluissa on kiinnitetty huomiota riittäviin palveluihin alueilla ja tilojen kunnostamiseen tai uusien rakentamiseen, jotta palvelut voidaan järjestää terveellisissä ja turvallisissa tiloissa. Näissä kaikissa tarkasteluissa suunnitteluun on osallistettu aktiivisesti asukkaita ja alueen muita toimijoita.

Tulevina vuosina AM-ohjelmassa määritettyjen kaupunkiuudistusalueiden kehittämiseen tullaan osoittamaan kaupunkitasoisesti erityisiä toimenpiteitä. Kaupunkiuudistusalueilla Malmi, Mellunkylä ja Kannelmäki-Malminkartano toteutetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla kouluissa ja päiväkodeissa sekä lukioissa erilaisia lasten ja nuorten hyvinvointia ja oppimista tukevia hankkeita. Tämän lisäksi näillä alueilla rakennuksia eli tilaverkkoja tullaan kehittämään laajasti. Kaikilla näillä alueilla on myös hankkeita, joissa leikkipuistotoiminnan rakennuksia on uusittu tai tullaan uusimaan ja samalla parannetaan leikkipuistojen ulkoalueita, jotka ovat monipuolisia virkistyspaikkoja alueen eri ikäisille asukkaille. Aloitteen mukaista lähiötarkastelua ja tullaan tekemään erityisesti kaupunkiuudistusalueilla vuonna 2022 toimialojen yhteistyönä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan säännöllisten palveluverkkotarkastelujen ja muiden toimialojen kanssa tehtyjen alueellisten tarkastelujen perusteella kasvatuksen ja koulutuksen toimiala esittää vuosittain uusia tilatarpeita ja korjaushanketarpeita kaupungin talonrakentamishankkeiden rakentamisohjelmaan. Kiinteistöjen kehittämistä hidastaa investointimäärärahojen rajallisuus ja toteuttajaresurssien puute. Erityisesti kasvatuksen ja koulutuksen käytössä olevien mutta muidenkin palvelutoiminnan käytössä olevien kiinteistöjen korjausvelan haltuunottoon entistä paremmin tarvitaan jatkossakin riittäviä määrärahavarauksia. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarvioehdotukseen ole tehty erillisiä varauksia aloitteen toteuttamiseen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausuntoa 22.9.2021 mennessä valtuutettu Paavo Arhinmäen ja 14 muun allekirjoittaneen talousarvioaloitteesta, että vuoden 2022 talousarvioon varataan määrärahat kattavan lähiöiden palveluiden kartoituksen ja investointisuunnitelman tekemiseen ja sitä seuraavien vuosien taloussuunnitelmaan varataan määrärahat monivuotisen investointisuunnitelman toteuttamiseen.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Liitteet

1

Talousarvioaloite, Helsingissä on maailman toimivimmat lähiöt -investointisuunnitelma, Arhinmäki Paavo

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566